Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
575 596 € 426 862 € 450 820 € 478 033 € 459 813 € 469 400 € 473 583 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
475 062€ 393 237€ 437 964€ 435 704€ 391 107€ 420 165€ 426 666€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
40 365€ -25 893€ -22 244€ 348€ -1 043€ 9 129€ -1 695€
07
II.3
Aktivácia
60 169€ 59 518€ 35 100€ 41 981€ 69 749€ 40 106€ 48 612€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
431 693 € 403 739 € 360 537 € 392 226 € 379 242 € 411 512 € 409 991 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
280 158€ 264 812€ 277 611€ 291 869€ 273 984€ 323 281€ 325 625€
10
B.2
Služby
151 535€ 138 927€ 82 926€ 100 357€ 105 258€ 88 231€ 84 366€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
143 903 € 23 123 € 90 283 € 85 807 € 80 571 € 57 888 € 63 592 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
284 188 € 282 256 € 303 164 € 286 903 € 253 284 € 264 987 € 257 325 €
13
C.1
Mzdové náklady
205 699€ 204 435€ 219 376€ 205 741€ 183 276€ 191 428€ 185 156€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
70 726€ 69 997€ 75 261€ 72 255€ 64 164€ 66 834€ 65 287€
16
C.4
Sociálne náklady
7 763€ 7 824€ 8 527€ 8 907€ 5 844€ 6 725€ 6 882€
17
D
Dane a poplatky
14 517€ 14 692€ 14 534€ 15 010€ 13 906€ 13 975€ 13 933€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
91 583€ 98 300€ 101 377€ 98 491€ 101 936€ 117 823€ 118 785€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
62 453€ 27 508€ 20 498€ 22 593€ 14 945€ 9 689€ 63 904€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
62 547€ 23 583€ 21 026€ 24 524€ 14 641€ 12 287€ 45 761€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
300 903€ 290 870€ 265 302€ 333 722€ 317 183€ 327 421€ 296 488€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 923€ 4 957€ 4 987€ 8 330€ 4 331€ 1 640€ 2 978€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
49 501 € -82 287 € -69 005 € 8 864 € 24 601 € -15 714 € -14 798 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
73€ 1€ 3€ 3€ 5€
39
N
Nákladové úroky
5 201€ 3 729€ 2 831€ 2 681€ 4 244€ 4 066€ 4 572€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
30€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 185€ 4 772€ 2 813€ 4 134€ 1 928€ 4 606€ 6 982€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 313 € -8 501 € -5 644 € -6 814 € -6 169 € -8 669 € -11 579 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
41 188 € -90 788 € -74 649 € 2 050 € 18 432 € -24 383 € -26 377 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
168 € 465 € 2 538 € 1 496 € 2 931 € -276 € 33 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 935€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
168€ 465€ -342€ -1 384€ 51€ -3 211€ 32€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
41 020 € -91 253 € -77 187 € 554 € 15 501 € -24 107 € -26 410 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
41 188 € -90 788 € -74 649 € 2 050 € 18 432 € -24 383 € -26 377 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
41 020 € -91 253 € -77 187 € 554 € 15 501 € -24 107 € -26 410 €