Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 689 047 € 1 878 936 € 2 302 066 € 2 055 159 € 1 351 512 € 969 854 € 935 181 € 1 338 600 € 1 039 684 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
727 572 € 960 174 € 936 394 € 599 969 € 399 156 € 336 267 € 416 115 € 517 322 € 625 561 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 775 € 5 286 € 6 798 € 8 310 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 775€ 5 286€ 6 798€ 8 310€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
723 797 € 954 888 € 929 596 € 591 659 € 399 156 € 336 267 € 416 115 € 517 322 € 625 561 €
012
A.II.1
Pozemky
119 411€ 122 327€ 122 327€ 104 038€
013
A.II.2
Stavby
166 840€ 343 036€ 359 940€ 168 207€ 105 016€ 169 191€ 216 361€ 282 863€ 356 109€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 213€ 82 703€ 101 713€ 120 062€ 95 742€ 87 405€ 93 712€ 122 326€ 163 023€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
353 937€ 373 737€ 311 362€ 161 662€ 196 720€ 75 215€ 101 586€ 107 457€ 101 753€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 792€ 20 961€ 22 130€ 18 184€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 604€ 12 124€ 12 124€ 19 506€ 784€ 3 562€ 3 562€ 3 782€ 3 783€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
894€ 894€ 894€ 894€ 893€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
960 867 € 891 143 € 1 322 644 € 1 431 315 € 951 852 € 633 508 € 518 987 € 821 278 € 409 851 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
258 857 € 430 218 € 800 409 € 579 147 € 297 129 € 336 973 € 312 734 € 330 511 € 260 332 €
035
B.I.1
Materiál
28 337€ 25 928€ 154 743€ 74 451€ 28 301€ 55 643€ 21 993€ 28 367€ 18 290€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
20 687€ 14 545€ 78 482€ 43 676€ 24 504€ 9 047€ 33 600€ 28 806€ 39 349€
037
B.I.3
Výrobky
53 249€ 190 343€ 200 715€ 199 097€ 147 007€ 160 119€ 140 579€ 167 331€ 95 661€
038
B.I.4
Zvieratá
156 014€ 199 265€ 365 774€ 261 501€ 97 211€ 112 035€ 116 264€ 105 933€ 106 822€
039
B.I.5
Tovar
570€ 137€ 695€ 422€ 106€ 129€ 298€ 74€ 210€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 810 € -544 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 810€ -544€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
673 773 € 449 151 € 501 540 € 825 244 € 624 373 € 332 912 € 124 985 € 468 929 € 132 888 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
390 875 € 55 704 € 371 715 € 64 034 € 262 133 € 63 798 € 38 339 € 83 788 € 63 841 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
390 875€ 55 704€ 371 715€ 64 034€ 262 133€ 63 798€ 38 339€ 83 788€ 63 841€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
167 444€ 414 936€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
300 556€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
115 007€ 82 581€ 127 839€ 346 164€ 362 240€ 269 114€ 86 646€ 385 141€ 69 047€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
447€ 10 310€ 1 986€ 110€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
28 237 € 11 774 € 20 695 € 26 924 € 28 540 € -35 833 € 81 268 € 21 838 € 16 631 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 273€ 9 668€ 12 376€ 19 733€ 11 982€ 31 790€ 18 194€ 21 639€ 11 390€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 964€ 2 106€ 8 319€ 7 191€ 16 558€ -67 623€ 63 074€ 199€ 5 241€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
608 € 27 619 € 43 028 € 23 875 € 504 € 79 € 79 € 4 272 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
27 230€ 27 230€ 16 925€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
608€ 389€ 15 798€ 6 950€ 60€ 79€ 79€ 3 679€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
444€ 593€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 689 047 € 1 878 936 € 2 302 066 € 2 055 159 € 1 351 512 € 969 854 € 935 181 € 1 338 600 € 1 039 684 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
412 851 € 938 389 € 1 195 705 € 1 167 212 € 519 520 € -114 791 € 2 416 € 86 967 € 168 723 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 497 595 € 1 497 595 € 1 497 595 € 1 497 595 € 963 601 € 305 804 € 305 804 € 305 804 € 305 804 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 546 059€ 1 546 059€ 1 546 059€ 1 546 059€ 1 545 064€ 354 267€ 354 267€ 354 267€ 354 267€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-48 464€ -48 464€ -48 464€ -48 464€ -48 463€ -48 463€ -48 463€ -48 463€ -48 463€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-533 000€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
144 585€ 585 056€ 585 056€ 585 056€ 585 056€ 585 056€ 585 056€ 585 056€ 707 272€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
366 303 € 366 303 € 366 303 € 411 061 € 411 060 € 518 068 € 518 069 € 518 068 € 517 376 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
366 303€ 366 303€ 366 303€ 411 061€ 411 060€ 518 068€ 518 069€ 518 068€ 517 376€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 239 148 € -1 322 419 € -1 338 429 € -1 448 965 € -1 477 624 € -1 406 512 € -1 321 962 € -1 240 242 € -1 300 269 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
231 024€ 231 024€ 149 077€ 140 437€ 121 486€ 121 486€ 121 485€ 121 486€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 470 172€ -1 553 443€ -1 487 506€ -1 589 402€ -1 599 110€ -1 527 998€ -1 443 447€ -1 361 728€ -1 300 269€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-356 484 € -188 146 € 85 180 € 122 465 € 37 427 € -117 207 € -84 551 € -81 719 € -61 460 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 249 201 € 909 886 € 1 072 034 € 849 954 € 790 333 € 1 039 320 € 883 774 € 1 196 497 € 792 881 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
497 € 5 425 € 12 066 € 22 131 € 142 616 € 19 017 € 21 980 € 26 916 € 28 276 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 691€ 100 714€ 1 955€ 5 672€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
497€ 358€ 111€ 175€ 269€ 352€ 287€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 067€ 12 066€ 18 329€ 30 905€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 997€ 18 842€ 21 711€ 24 609€ 22 317€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
102 642€ 142 030€ 183 213€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
877 589 € 750 833 € 530 388 € 467 469 € 298 829 € 359 607 € 315 839 € 467 761 € 264 109 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
791 089 € 520 743 € 464 016 € 335 335 € 255 200 € 319 417 € 267 787 € 412 038 € 219 464 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
791 089€ 520 743€ 464 016€ 335 335€ 255 200€ 319 417€ 267 787€ 412 038€ 219 464€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
27 734€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 087€ 5 087€ 5 087€ 5 087€ 5 087€ 5 087€ 8 387€ 8 552€ 8 837€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 143€ 39 089€ 17 568€ 22 131€ 17 802€ -93€ 3 273€ 2 975€ 2 142€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 733€ 144 191€ 30 680€ 12 554€ 14 242€ 14 383€ 13 191€ 12 317€ 11 495€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
11 880€ 20 789€ 5 661€ 31 703€ 5 032€ 20 813€ 19 366€ 23 107€ 19 470€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 923€ 20 934€ 7 376€ 60 659€ 1 466€ 3 835€ 8 772€ 2 701€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 241 € 21 909 € 26 480 € 20 354 € 19 819 € 18 011 € 19 806 € 16 298 € 15 180 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 241€ 19 009€ 23 366€ 19 454€ 19 819€ 18 011€ 19 806€ 16 298€ 15 180€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 900€ 3 114€ 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
75 623€ 54 719€ 340 065€ 340 000€ 318 919€ 499 543€ 377 595€ 468 637€ 450 857€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
278 251€ 77 000€ 163 035€ 10 150€ 40 500€ 6 524€ 33 672€ 34 459€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 995 € 30 661 € 34 327 € 37 993 € 41 659 € 45 325 € 48 991 € 55 136 € 78 080 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
23 329€ 34 327€ 30 661€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 666€ -3 666€ 3 666€ 37 993€ 41 659€ 45 325€ 48 991€ 55 136€ 78 080€