Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo podielníkov

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 108 679 € 5 826 989 € 5 557 580 € 5 441 780 € 5 216 026 € 5 101 412 € 5 453 688 € 5 538 772 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 445 958 € 3 941 964 € 3 555 494 € 3 664 910 € 3 290 628 € 3 140 012 € 2 755 363 € 2 641 236 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
277 € 1 332 € 2 541 € 3 750 € 2 363 €
005
A.I.2
Software
277 € 1 332 € 2 541 € 3 750 € 2 363 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 445 958 € 3 941 964 € 3 555 494 € 3 664 633 € 3 289 296 € 3 137 471 € 2 751 613 € 2 638 873 €
012
A.II.1
Pozemky
1 960 824 € 1 624 645 € 1 237 763 € 1 238 025 € 1 146 460 € 1 037 732 € 733 204 € 680 715 €
013
A.II.2
Stavby
1 982 870 € 1 767 750 € 1 532 646 € 1 293 868 € 1 384 746 € 1 429 754 € 925 827 € 934 900 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
278 812 € 289 824 € 334 587 € 390 350 € 387 241 € 289 910 € 418 219 € 629 581 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
292 266 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
177 853 € 202 799 € 265 260 € 290 056 € 317 344 € 289 078 € 289 803 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45 599 € 56 946 € 148 112 € 415 208 € 28 255 € 60 997 € 384 560 € 101 411 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
37 126 € 37 126 € 25 250 € 30 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 648 866 € 1 871 188 € 1 986 749 € 1 763 500 € 1 912 121 € 1 952 993 € 2 687 688 € 2 889 797 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 151 024 € 1 303 863 € 1 401 448 € 1 070 593 € 1 073 949 € 1 251 413 € 1 311 929 € 1 310 045 €
032
B.I.1
Materiál
107 618 € 97 307 € 89 393 € 76 495 € 80 802 € 157 732 € 105 930 € 95 171 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
409 161 € 439 528 € 385 032 € 472 891 € 303 837 € 313 547 € 373 301 € 351 322 €
034
B.I.3
Výrobky
282 295 € 145 202 € 298 370 € 311 019 € 298 286 € 329 463 € 376 146 € 445 872 €
035
B.I.4
Zvieratá
154 922 € 164 572 € 192 413 € 210 146 € 256 763 € 233 140 € 242 647 € 250 008 €
036
B.I.5
Tovar
194 928 € 438 889 € 436 198 € 134 211 € 217 531 € 213 905 € 167 672 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 100 € 18 365 € 42 € 42 € 50 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
82 874 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
82 874 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
164 211 € 116 216 € 98 775 € 498 086 € 156 556 € 202 776 € 132 031 € 187 252 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
106 594 € 93 801 € 65 997 € 130 991 € 154 615 € 165 030 € 113 844 € 181 310 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 216 € 21 165 € 32 378 € 360 048 € 991 € 35 796 € 16 987 € 2 342 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
401 € 1 250 € 400 € 7 047 € 950 € 1 950 € 1 200 € 3 600 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
333 631 € 368 235 € 486 526 € 194 821 € 681 616 € 498 804 € 1 243 728 € 1 392 500 €
056
B.IV.1
Peniaze
893 € 1 283 € 2 960 € 3 263 € 917 € 3 366 € 7 536 € 7 082 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
332 738 € 366 952 € 483 566 € 191 558 € 680 699 € 495 438 € 1 236 192 € 1 385 418 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 855 € 13 837 € 15 337 € 13 370 € 13 277 € 8 407 € 10 637 € 7 739 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 855 € 13 837 € 15 337 € 13 370 € 13 277 € 8 407 € 10 637 € 7 739 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 108 679 € 5 826 989 € 5 557 580 € 5 441 780 € 5 216 026 € 5 101 412 € 5 453 688 € 5 538 772 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 035 881 € 4 992 272 € 4 665 861 € 4 654 561 € 4 552 492 € 4 459 692 € 4 608 578 € 4 618 502 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
315 454 € 315 454 € 315 122 € 317 473 € 319 208 € 323 046 € 276 351 € 287 693 €
069
A.I.1
Základné imanie
315 454 € 315 454 € 315 122 € 317 473 € 319 208 € 323 046 € 276 351 € 287 693 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 544 727 € 1 544 727 € 1 544 727 € 1 562 167 € 1 566 511 € 1 572 834 € 1 620 896 € 1 621 211 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 544 727 € 1 544 727 € 1 544 727 € 1 562 167 € 1 566 511 € 1 566 809 € 1 614 871 € 1 619 943 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
6 025 € 6 025 € 1 268 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
387 102 € 387 102 € 387 102 € 387 102 € 387 102 € 381 501 € 381 689 € 381 688 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
41 005 € 41 005 € 41 005 € 41 005 € 41 005 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
34 741 € 34 741 € 34 741 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
346 097 € 346 097 € 346 097 € 346 097 € 346 097 € 346 760 € 346 948 € 346 947 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 734 989 € 2 514 607 € 2 386 805 € 2 279 671 € 2 180 919 € 2 329 642 € 2 328 140 € 2 159 242 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 734 989 € 2 514 607 € 2 386 805 € 2 279 671 € 2 180 919 € 2 329 642 € 2 328 140 € 2 159 242 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
53 609 € 230 382 € 32 105 € 108 148 € 98 752 € -147 331 € 1 502 € 168 668 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
843 255 € 600 764 € 664 730 € 545 098 € 434 789 € 372 896 € 489 357 € 421 105 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
35 768 € 56 100 € 57 676 € 52 054 € 35 962 € 38 230 € 26 679 € 17 520 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 744 € 44 072 € 40 761 € 34 054 € 35 962 € 38 230 € 26 679 € 17 520 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 460 € 10 790 € 14 790 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 564 € 1 238 € 2 125 € 18 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
119 327 € 101 373 € 207 785 € 218 375 € 234 244 € 235 866 € 257 032 € 282 728 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
100 964 € 101 373 € 112 088 € 119 767 € 127 574 € 134 458 € 142 021 € 153 357 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
18 363 € 95 697 € 98 608 € 106 670 € 101 408 € 115 011 € 129 371 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
254 074 € 247 635 € 148 689 € 274 669 € 164 583 € 98 800 € 205 646 € 120 857 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
182 505 € 153 765 € 41 311 € 203 959 € 64 518 € 40 636 € 144 061 € 17 358 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 472 € 14 916 € 14 570 € 16 220 € 19 902 € 21 809 € 25 393 € 37 960 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25 697 € 19 633 € 18 206 € 16 535 € 14 647 € 11 897 € 9 499 € 12 682 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 657 € 21 452 € 19 403 € 19 738 € 19 921 € 17 017 € 15 403 € 16 566 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 741 € 35 461 € 53 447 € 16 126 € 43 686 € 3 809 € 9 349 € 33 522 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 002 € 2 408 € 1 752 € 2 091 € 1 909 € 3 632 € 1 941 € 2 769 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
434 086 € 195 656 € 250 580 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
322 023 € 140 732 € 250 580 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
112 063 € 54 924 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
229 543 € 233 953 € 226 989 € 242 121 € 228 745 € 268 824 € 355 753 € 499 165 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
45 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
208 648 € 25 145 € 104 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 895 € 208 763 € 226 989 € 242 121 € 228 745 € 268 824 € 355 753 € 499 061 €