Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo "v konkurze"

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 066 645 € 1 074 524 € 1 074 578 € 1 075 162 € 1 075 186 € 1 075 210 € 1 075 234 € 1 075 258 € 1 075 278 € 1 075 298 € 1 075 317 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 € 542 867 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 € 483 441 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€ 381 793€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€ 101 648€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 € 59 426 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€ 59 426€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
523 778 € 531 657 € 531 711 € 532 295 € 532 319 € 532 343 € 532 367 € 532 391 € 532 411 € 532 431 € 532 450 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 € 478 456 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 € 467 681 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€ 467 681€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€ 5 269€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€ 5 506€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
45 322 € 53 201 € 53 255 € 53 839 € 53 863 € 53 887 € 53 911 € 53 935 € 53 955 € 53 975 € 53 994 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€ 3 554€
073
B.V.2.
Účty v bankách
41 768€ 49 647€ 49 701€ 50 285€ 50 309€ 50 333€ 50 357€ 50 381€ 50 401€ 50 421€ 50 440€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 066 645 € 1 074 524 € 1 074 578 € 1 075 162 € 1 075 186 € 1 075 210 € 1 075 234 € 1 075 258 € 1 075 278 € 1 075 298 € 1 075 317 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 822 564 € -1 814 685 € -1 814 631 € -1 814 047 € -1 814 023 € -1 813 999 € -1 813 975 € -1 813 951 € -1 813 931 € -1 814 391 € -1 813 892 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 € 196 864 €
082
A.I.1
Základné imanie
196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€ 196 864€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 011 549 € -2 011 495 € -2 010 911 € -2 010 887 € -2 010 863 € -2 010 839 € -2 010 815 € -2 010 795 € -2 010 775 € -2 010 755 € -2 010 768 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 945€ 41 932€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 053 494€ -2 053 440€ -2 052 856€ -2 052 832€ -2 052 808€ -2 052 784€ -2 052 760€ -2 052 740€ -2 052 720€ -2 052 700€ -2 052 700€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 879 € -54 € -584 € -24 € -24 € -24 € -24 € -20 € -20 € -500 € 12 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 209 € 2 889 689 € 2 889 209 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 066 € 2 565 546 € 2 565 066 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 € 1 161 135 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€ 1 161 135€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€ 425 081€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
504 613€ 504 613€ 504 613€ 504 613€ 504 613€ 504 613€ 504 613€ 504 613€ 504 613€ 505 093€ 504 613€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€ 474 237€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€ 310 764€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€ 1 379€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé