Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 436 308€ 1 456 496€ 1 429 382€ 1 289 011€ 950 413€ 924 415€ 931 795€ 945 281€ 949 050€ 977 091€ 861 012€ 867 656€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 427 130€ 1 419 989€ 1 406 774€ 1 266 151€ 922 107€ 901 611€ 912 945€ 929 049€ 938 042€ 961 819€ 847 249€ 854 312€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 3 485€ 3 485€ 3 485€ 3 485€ 7 487€ 3 486€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 3 485€ 3 485€ 3 485€ 3 485€ 7 487€ 3 486€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 367 377€ 1 360 235€ 1 347 021€ 1 206 397€ 862 354€ 841 858€ 849 707€ 865 810€ 875 301€ 899 083€ 780 511€ 791 575€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
95 222€ 95 222€ 95 222€ 95 222€ 95 222€ 104 027€ 104 351€ 104 351€ 105 426€ 105 426€ 105 426€ 105 623€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 233 560€ 1 223 869€ 1 229 983€ 666 128€ 694 096€ 721 258€ 714 746€ 740 248€ 763 517€ 783 534€ 671 874€ 608 079€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
544€ 732€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 25€ 178€ 345€ 512€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 30€ 303€ 658€ 0€ 0€ 91€ 0€ 1 062€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
38 051€ 40 413€ 21 802€ 445 033€ 72 992€ 16 256€ 29 938€ 21 187€ 6 180€ 9 687€ 2 699€ 76 811€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
59 753€ 59 753€ 59 753€ 59 753€ 59 753€ 59 753€ 59 753€ 59 753€ 59 256€ 59 251€ 59 251€ 59 251€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
56 899€ 56 899€ 56 899€ 56 899€ 56 899€ 56 899€ 56 899€ 56 899€ 56 401€ 56 396€ 56 396€ 56 396€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 2 855€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 855€ 2 855€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
8 783€ 35 892€ 21 159€ 22 860€ 26 848€ 21 860€ 17 713€ 15 265€ 10 127€ 14 301€ 12 818€ 12 315€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
615€ 0€ 599€ 334€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
615€ 0€ 599€ 334€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 691€ 4 157€ 3 456€ 4 101€ 2 438€ 2 004€ 4 486€ 3 779€ 3 628€ 4 439€ 898€ 929€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
287€ 237€ 218€ 218€ 0€ 2 524€ 2 856€ 2 524€ 2 524€ 0€ 66€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
2 318€ 2 592€ 2 210€ 2 908€ 1 914€ 1 643€ 1 072€ 750€ 849€ 1 635€ 563€ 697€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
1 086€ 1 328€ 1 028€ 763€ 524€ 361€ 160€ 173€ 255€ 280€ 215€ 166€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
212€ 0€ 729€ 0€ 0€ 0€ 120€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 092€ 31 735€ 17 703€ 18 145€ 24 410€ 19 856€ 12 629€ 11 153€ 6 499€ 9 862€ 11 920€ 11 386€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
583€ 941€ 1 679€ 765€ 339€ 655€ 454€ 421€ 301€ 0€ 717€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
65€ 35€ 232€ 1 023€ 166€ 809€ 243€ 173€ 58€ 0€ 202€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 444€ 30 759€ 15 793€ 16 356€ 23 904€ 18 392€ 11 932€ 10 559€ 6 140€ 9 862€ 11 001€ 11 386€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
394€ 616€ 1 449€ 1 457€ 944€ 1 136€ 967€ 881€ 971€ 945€ 1 029€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
394€ 616€ 1 449€ 1 098€ 732€ 564€ 498€ 737€ 732€ 664€ 763€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
359€ 211€ 572€ 469€ 144€ 239€ 281€ 266€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 436 308€ 1 456 496€ 1 429 382€ 1 289 011€ 950 413€ 924 415€ 931 795€ 945 281€ 949 050€ 977 091€ 861 012€ 867 656€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
531 767€ 511 025€ 508 266€ 304 287€ 290 127€ 289 650€ 286 163€ 277 904€ 265 585€ 255 854€ 252 214€ 231 196€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
531 767€ 511 025€ 508 266€ 304 287€ 290 127€ 289 650€ 286 163€ 277 904€ 265 585€ 255 854€ 252 214€ 231 196€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
511 025€ 508 266€ 304 287€ 290 127€ 289 650€ 286 163€ 277 904€ 266 084€ 255 852€ 252 213€ 231 328€ 213 603€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
20 742€ 2 759€ 203 979€ 14 160€ 477€ 3 487€ 8 259€ 11 820€ 9 733€ 3 641€ 20 886€ 17 593€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
666 893€ 699 009€ 711 201€ 765 260€ 431 248€ 396 339€ 397 463€ 413 238€ 420 999€ 555 214€ 437 510€ 460 333€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
500€ 500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 550€ 4 372€ 2 600€ 1 360€ 1 700€ 2 489€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
500€ 500€ 500€ 500€ 450€ 500€ 4 550€ 4 372€ 2 600€ 1 360€ 1 700€ 2 489€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
12 078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 354€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
12 078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 354€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
588 802€ 608 488€ 625 662€ 289 037€ 308 594€ 309 233€ 322 276€ 333 181€ 343 508€ 354 883€ 366 172€ 367 523€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
572 671€ 595 690€ 618 428€ 279 569€ 289 629€ 301 536€ 313 426€ 325 983€ 336 524€ 348 072€ 359 277€ 366 959€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
927€ 504€ 200€ 185€ 64€ 181€ 62€ 53€ 13€ 209€ 293€ 564€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
7 209€ 4 546€ 3 568€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
7 996€ 7 748€ 3 467€ 9 283€ 18 901€ 7 517€ 8 788€ 7 145€ 6 971€ 6 602€ 6 602€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
21 399€ 11 491€ 8 327€ 386 536€ 53 875€ 15 030€ 7 854€ 6 644€ 7 104€ 20 073€ 18 608€ 36 248€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
11 599€ 2 848€ 1 831€ 379 930€ 41 811€ 1 879€ 1 187€ 821€ 1 923€ 8 416€ 18 572€ 29 543€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
5 390€ 5 164€ 3 722€ 3 892€ 6 865€ 7 205€ 3 874€ 3 393€ 2 441€ 8 321€ 36€ 6 605€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 585€ 2 970€ 2 389€ 2 343€ 4 177€ 4 623€ 2 375€ 1 955€ 2 224€ 1 908€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 100€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
825€ 509€ 386€ 371€ 1 022€ 1 323€ 419€ 437€ 516€ 1 428€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
56 192€ 66 452€ 76 712€ 89 187€ 68 330€ 71 576€ 62 783€ 69 041€ 67 787€ 177 544€ 51 030€ 54 073€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
68 330€ 67 931€ 62 783€ 69 041€ 67 787€ 63 552€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
45 662€ 55 922€ 66 182€ 76 442€ 3 645€ 0€ 0€ 0€ 113 992€ 51 030€ 54 073€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
10 530€ 10 530€ 10 530€ 12 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
237 648€ 246 463€ 209 915€ 219 464€ 229 037€ 238 426€ 248 169€ 254 139€ 262 466€ 166 023€ 171 288€ 176 127€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 331€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
237 648€ 246 463€ 209 915€ 219 464€ 229 037€ 238 426€ 247 837€ 254 139€ 262 466€ 166 023€ 171 192€ 176 127€