Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 705 115€ 1 695 554€ 1 652 011€ 1 678 513€ 1 526 856€ 1 577 456€ 1 632 181€ 1 699 671€ 1 472 344€ 1 307 602€ 1 072 434€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 460 498€ 1 421 497€ 1 420 881€ 1 414 672€ 1 300 121€ 1 386 784€ 1 469 026€ 1 514 014€ 1 255 378€ 1 138 967€ 928 219€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
411€ 561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
411€ 561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 391 309€ 1 352 158€ 1 352 104€ 1 345 894€ 1 231 343€ 1 318 014€ 1 400 249€ 1 445 236€ 1 186 600€ 1 070 189€ 859 441€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
71 566€ 70 851€ 70 851€ 70 851€ 61 581€ 61 581€ 61 581€ 61 593€ 61 593€ 61 593€ 59 452€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 268 310€ 1 181 865€ 1 221 999€ 1 257 042€ 1 148 812€ 1 228 945€ 921 635€ 551 703€ 593 539€ 307 347€ 333 207€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 847€ 3 065€ 5 502€ 8 092€ 11 207€ 7 912€ 4 250€ 6 053€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
41 208€ 56 728€ 48 894€ 8 869€ 5 473€ 2 549€ 7 078€ 10 586€ 13 417€ 5 428€ 5 071€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 367€ 1 195€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
10 225€ 42 715€ 6 547€ 4 472€ 4 472€ 11 496€ 393 921€ 802 206€ 510 139€ 691 204€ 454 463€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 3 814€ 3 814€ 7 941€ 7 941€ 7 941€ 7 941€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 770€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
68 778€ 68 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 770€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
242 417€ 271 060€ 228 661€ 261 597€ 225 237€ 189 065€ 161 488€ 183 897€ 214 371€ 166 635€ 139 480€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 168€ 686€ 950€ 1 261€ 1 195€ 84€ 249€ 624€ 96€ 549€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 168€ 686€ 950€ 1 261€ 1 195€ 84€ 249€ 624€ 96€ 549€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
33 053€ 36 689€ 33 330€ 31 909€ 47 246€ 37 184€ 51 544€ 59 416€ 56 153€ 33 673€ 23 686€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
16 938€ 23 915€ 20 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
700€ 758€ 700€ 600€ 600€ 500€ 620€ 1 000€ 0€ 4 515€ 501€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
376€ 909€ 1 643€ 198€ 1 419€ 40€ 3 062€ 5 849€ 10 490€ 2 509€ 2 509€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
13 922€ 9 953€ 9 646€ 30 349€ 43 738€ 35 682€ 46 923€ 51 785€ 44 846€ 24 981€ 20 432€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
518€ 291€ 552€ 102€ 838€ 267€ 202€ 141€ 95€ 91€ 56€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
241€ 309€ 634€ 659€ 651€ 695€ 737€ 641€ 722€ 1 577€ 188€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
358€ 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
208 925€ 234 203€ 194 645€ 228 739€ 176 730€ 150 687€ 109 859€ 124 232€ 157 594€ 132 866€ 115 245€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 984€ 2 752€ 2 944€ 3 913€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
754€ 2 835€ 719€ 935€ 835€ 2 486€ 636€ 509€ 1 756€ 103€ 2 775€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
205 187€ 228 615€ 190 983€ 223 891€ 175 895€ 148 200€ 109 195€ 123 723€ 155 838€ 132 763€ 112 470€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 200€ 2 997€ 2 468€ 2 244€ 1 499€ 1 607€ 1 666€ 1 760€ 2 595€ 2 000€ 4 735€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 200€ 2 698€ 2 468€ 2 244€ 1 499€ 1 607€ 1 666€ 1 760€ 2 595€ 2 000€ 3 581€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 154€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 705 115€ 1 695 554€ 1 652 011€ 1 678 513€ 1 526 856€ 1 577 456€ 1 632 181€ 1 699 671€ 1 472 344€ 1 307 602€ 1 072 434€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
353 533€ 373 965€ 415 823€ 416 148€ 278 699€ 661 989€ 681 106€ 762 941€ 806 132€ 789 599€ 779 503€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
353 533€ 373 965€ 415 823€ 416 148€ 278 699€ 661 997€ 681 106€ 762 941€ 806 132€ 789 599€ 779 503€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
373 808€ 365 627€ 415 681€ 390 653€ 295 979€ 679 693€ 739 011€ 683 735€ 789 601€ 779 505€ 770 009€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-20 275€ 8 339€ 142€ 25 495€ -17 280€ -17 695€ -57 905€ 79 206€ 16 531€ 10 094€ 9 494€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
847 562€ 854 162€ 837 358€ 850 134€ 828 225€ 834 671€ 845 662€ 831 624€ 655 635€ 497 009€ 261 409€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
189 261€ 178 779€ 166 573€ 156 365€ 148 206€ 139 707€ 133 577€ 125 344€ 119 369€ 87 172€ 82 021€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
185 948€ 177 797€ 165 591€ 156 343€ 145 918€ 136 545€ 127 320€ 118 333€ 0€ 82 918€ 73 222€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 798€ 2 567€ 111 651€ 2 358€ 8 799€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
3 291€ 960€ 960€ 0€ 2 266€ 3 140€ 4 436€ 4 422€ 7 718€ 1 896€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
40 035€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 227€ 81€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
40 035€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 227€ 81€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
547 037€ 574 970€ 607 122€ 659 462€ 646 273€ 665 671€ 687 238€ 681 640€ 484 469€ 375 198€ 159 272€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
544 984€ 571 917€ 604 536€ 657 353€ 632 403€ 653 818€ 675 742€ 673 174€ 484 303€ 374 276€ 158 587€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 053€ 3 053€ 2 585€ 2 108€ 1 664€ 1 180€ 823€ 451€ 166€ 922€ 685€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 12 207€ 10 673€ 10 673€ 8 015€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
71 229€ 100 413€ 63 663€ 34 307€ 26 746€ 29 293€ 24 847€ 24 640€ 51 797€ 33 412€ 20 035€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
13 312€ 2 969€ 7 405€ 9 317€ 1 880€ 7 716€ 2 175€ 2 353€ 22 969€ 3 956€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
5 067€ 4 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 672€ 973€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
26 897€ 24 931€ 28 436€ 3 447€ 3 842€ 1 491€ 6 223€ 4 217€ 3 524€ 2 266€ 194€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
539€ 2 466€ 0€ 1 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€ 1 068€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 492€ 1 579€ 0€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
12 943€ 10 247€ 9 799€ 8 138€ 9 429€ 9 809€ 8 282€ 7 629€ 7 590€ 5 247€ 5 811€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
6 477€ 6 214€ 6 042€ 4 684€ 5 179€ 5 008€ 3 926€ 4 045€ 4 162€ 2 294€ 3 110€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
66€ 960€ 960€ 968€ 960€ 16€ 0€ 0€ 57€ 31€ 36€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 582€ 1 549€ 1 320€ 1 086€ 1 276€ 1 012€ 952€ 889€ 782€ 486€ 742€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
1 067€ 849€ 5 843€ 5 492€ 4 179€ 3 960€ 3 289€ 5 507€ 12 671€ 7 460€ 8 101€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
1 787€ 1 003€ 3 857€ 80€ 0€ 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 42 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
504 020€ 467 426€ 398 830€ 412 231€ 419 932€ 80 795€ 105 413€ 105 106€ 10 577€ 20 994€ 31 522€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
504 020€ 467 343€ 398 830€ 412 231€ 419 932€ 80 795€ 105 413€ 105 106€ 10 577€ 20 994€ 31 522€