Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 062 768€ 3 927 076€ 3 947 438€ 3 897 960€ 3 754 374€ 3 728 306€ 3 783 427€ 3 070 081€ 2 921 421€ 3 026 257€ 3 078 259€ 3 154 062€ 3 560 591€ 2 894 909€ 1 485 197€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 563 383€ 3 538 526€ 3 625 770€ 3 584 015€ 3 480 960€ 3 321 183€ 3 442 931€ 2 897 160€ 2 805 731€ 2 919 335€ 2 988 917€ 3 077 909€ 3 329 251€ 2 614 018€ 1 260 705€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
7 861€ 9 267€ 7 763€ 6 589€ 6 977€ 7 365€ 7 753€ 8 011€ 8 293€ 8 125€ 1 104€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
710€ 1 136€ 1 562€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 258€ 540€ 822€ 1 104€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
7 151€ 8 131€ 6 201€ 6 589€ 6 977€ 7 365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
7 753€ 7 753€ 7 753€ 7 303€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 377 453€ 3 351 190€ 3 439 938€ 3 440 357€ 3 336 914€ 3 176 749€ 3 298 109€ 2 752 080€ 2 660 369€ 2 738 736€ 2 835 045€ 2 925 109€ 3 176 451€ 2 461 218€ 1 107 913€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
695 864€ 695 864€ 695 864€ 695 864€ 725 697€ 764 165€ 873 835€ 262 856€ 262 856€ 262 856€ 262 856€ 262 856€ 3 943€ 3 943€ 3 950€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
862€ 862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 142 771€ 2 299 440€ 2 375 437€ 2 521 840€ 2 344 201€ 2 176 641€ 2 295 912€ 2 369 680€ 2 273 228€ 2 394 479€ 2 520 231€ 1 945 496€ 2 325 818€ 2 421 764€ 499 568€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
227 832€ 152 178€ 181 945€ 40 379€ 36 595€ 17 872€ 17 304€ 4 922€ 6 541€ 2 152€ 3 047€ 916€ 2 040€ 3 264€ 4 481€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
76 777€ 84 942€ 110 689€ 136 460€ 162 183€ 158 657€ 85 251€ 0€ 0€ 0€ 540€ 4 812€ 9 086€ 13 360€ 4 382€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
3 609€ 3 805€ 787€ 381€ 759€ 1 298€ 1 391€ 1 814€ 2 947€ 2 183€ 1 490€ 935€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
229 738€ 114 099€ 75 215€ 45 433€ 67 479€ 58 116€ 24 416€ 112 808€ 114 797€ 77 066€ 46 882€ 710 094€ 835 564€ 18 887€ 595 532€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
178 069€ 178 069€ 178 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 172 474€ 152 768€ 152 800€ 152 800€ 152 800€ 152 792€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
178 069€ 178 069€ 178 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 137 069€ 152 768€ 152 800€ 152 800€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 35 405€ 0€ 0€ 0€ 152 800€ 152 792€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
496 993€ 386 400€ 318 823€ 311 569€ 270 796€ 405 158€ 338 808€ 171 424€ 114 948€ 106 305€ 88 700€ 75 113€ 231 291€ 280 842€ 224 459€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
586€ 740€ 795€ 379€ 222€ 450€ 617€ 728€ 9 442€ 6 027€ 1 585€ 1 160€ 502€ 502€ 498€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
447€ 608€ 431€ 170€ 222€ 184€ 138€ 34€ 9 178€ 5 974€ 1 160€ 1 160€ 502€ 502€ 498€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
138€ 132€ 364€ 209€ 266€ 479€ 695€ 265€ 53€ 425€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
967€ 9 491€ 12 702€ 4 380€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 016€ 2 209€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
967€ 9 491€ 11 685€ 2 171€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
18 452€ 7 132€ 19 848€ 24 877€ 24 780€ 19 039€ 12 954€ 9 210€ 17 615€ 41 152€ 35 846€ 15 552€ 627€ 3 236€ 1 395€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
12 720€ 6 863€ 6 751€ 8 967€ 3 683€ 7 246€ 3 247€ 3 881€ 20 944€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
4 998€ 5 372€ 10 368€ 9 430€ 6 212€ 7 274€ 4 451€ 4 870€ 11 975€ 18 574€ 26 029€ 15 163€ 0€ 791€ 332€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
424€ 1 537€ 990€ 629€ 761€ 716€ 1 216€ 1 094€ 1 263€ 1 633€ 818€ 144€ 0€ 1 818€ 432€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
36€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
273€ 223€ 1 628€ 8 066€ 8 840€ 7 366€ 0€ 0€ 496€ 0€ 0€ 0€ 627€ 627€ 631€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
476 989€ 369 037€ 285 478€ 281 933€ 245 764€ 385 669€ 325 237€ 161 485€ 87 890€ 59 126€ 51 269€ 58 401€ 230 162€ 277 104€ 222 566€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 752€ 1 720€ 3 187€ 2 694€ 230€ 1 363€ 2 914€ 7 075€ 4 386€ 4 382€ 1 803€ 1 999€ 1 657€ 687€ 1 129€
087
2.
Ceniny (213)
2 740€ 4 382€ 2 064€ 1 703€ 1 154€ 581€ 481€ 1 536€ 442€ 1 119€ 898€ 2 163€ 0€ 2 058€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
472 497€ 362 936€ 280 227€ 277 536€ 244 380€ 384 305€ 321 742€ 153 929€ 81 969€ 54 302€ 48 347€ 55 504€ 226 342€ 276 417€ 219 379€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 393€ 2 150€ 2 845€ 2 376€ 2 618€ 1 965€ 1 687€ 1 497€ 743€ 617€ 643€ 1 040€ 49€ 49€ 33€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 393€ 2 150€ 2 845€ 2 376€ 2 618€ 1 965€ 1 687€ 1 497€ 743€ 617€ 643€ 1 040€ 49€ 49€ 33€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 062 768€ 3 927 076€ 3 947 438€ 3 897 960€ 3 754 374€ 3 728 306€ 3 783 427€ 3 070 081€ 2 921 421€ 3 026 257€ 3 078 259€ 3 154 062€ 3 560 591€ 2 894 909€ 1 485 197€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 129 110€ 2 211 293€ 2 160 004€ 2 073 770€ 2 073 723€ 2 030 462€ 1 943 047€ 1 241 279€ 1 181 226€ 1 154 911€ 1 086 090€ 367 135€ 1 321 239€ 1 176 776€ 932 020€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-14 056€ 0€ 0€ 0€ 35 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 35 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-14 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 129 110€ 2 211 293€ 2 174 060€ 2 073 770€ 2 073 723€ 2 030 462€ 1 943 047€ 1 241 279€ 1 181 226€ 1 119 506€ 1 086 090€ 367 135€ 1 321 239€ 1 176 776€ 932 020€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 200 746€ 2 160 004€ 2 097 770€ 2 073 723€ 2 030 462€ 1 944 182€ 1 852 259€ 1 173 188€ 1 118 009€ 1 070 148€ 1 053 179€ 382 455€ 1 173 368€ 1 104 029€ 775 078€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-71 636€ 51 289€ 76 291€ 47€ 43 261€ 86 280€ 90 788€ 68 091€ 63 217€ 49 358€ 32 910€ -15 320€ 147 871€ 72 747€ 156 942€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
728 629€ 536 870€ 483 858€ 556 191€ 540 934€ 590 672€ 668 820€ 712 995€ 755 768€ 827 995€ 891 582€ 1 004 570€ 1 276 437€ 695 876€ 461 031€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 500€ 2 721€ 2 000€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 630€ 7 013€ 5 755€ 3 457€ 2 772€ 2 772€ 995€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 630€ 7 013€ 5 755€ 1 957€ 2 706€ 2 706€ 929€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 500€ 2 721€ 2 000€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 66€ 66€ 66€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
176 279€ 45 000€ 21 292€ 85 227€ 40 024€ 39 047€ 45 000€ 20 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464 696€ 24 071€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
53 057€ 21 292€ 85 227€ 40 024€ 39 047€ 45 000€ 20 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464 696€ 24 071€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
123 222€ 45 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
344 098€ 369 741€ 386 247€ 405 931€ 426 079€ 445 974€ 465 284€ 481 071€ 499 336€ 520 188€ 556 988€ 603 418€ 443 310€ 468 999€ 432€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
343 479€ 363 770€ 384 918€ 404 518€ 424 850€ 444 835€ 464 278€ 480 273€ 498 775€ 519 386€ 556 606€ 603 403€ 443 137€ 468 999€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
287€ 712€ 996€ 1 081€ 897€ 807€ 661€ 176€ 229€ 132€ 50€ 15€ 173€ 0€ 432€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
332€ 5 259€ 332€ 332€ 332€ 332€ 346€ 622€ 332€ 669€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
179 908€ 92 564€ 47 476€ 61 295€ 46 455€ 39 242€ 43 748€ 37 780€ 40 026€ 42 154€ 27 962€ 12 219€ 0€ 0€ 10 855€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
133 024€ 54 821€ 4 499€ 15 990€ 4 963€ 4 498€ 7 747€ 6 226€ 2 066€ 5 217€ 13 409€ 781€ 0€ 0€ 3 519€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
20 738€ 17 590€ 24 837€ 24 895€ 26 516€ 22 563€ 25 385€ 21 508€ 28 840€ 28 531€ 5 988€ 5 361€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
632€ 42€ 12€ 23€ 28€ 28€ 40€ 23€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
9 347€ 9 517€ 8 413€ 9 203€ 6 839€ 5 193€ 4 500€ 4 259€ 5 069€ 4 740€ 4 413€ 2 900€ 0€ 0€ 4 913€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 521€ 6 410€ 5 700€ 6 098€ 4 180€ 3 317€ 2 639€ 2 718€ 3 333€ 2 982€ 3 339€ 2 876€ 0€ 0€ 1 925€
166
15.
Daň z príjmov (341)
65€ 57€ 42€ 55€ 44€ 26€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 075€ 1 226€ 1 026€ 1 412€ 900€ 588€ 410€ 503€ 663€ 631€ 773€ 278€ 0€ 0€ 498€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
9 204€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
26 844€ 26 844€ 26 844€ 1 738€ 26 676€ 64 909€ 113 287€ 172 296€ 215 776€ 258 641€ 300 877€ 385 476€ 365 659€ 200 034€ 448 749€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 738€ 25 799€ 69 287€ 128 296€ 172 776€ 216 641€ 300 877€ 385 476€ 365 659€ 200 034€ 448 749€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 738€ 24 938€ 39 110€ 44 000€ 44 000€ 43 000€ 42 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
26 844€ 26 844€ 26 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 205 029€ 1 178 913€ 1 303 576€ 1 268 000€ 1 139 717€ 1 107 172€ 1 171 560€ 1 115 807€ 984 428€ 1 043 351€ 1 100 587€ 1 782 357€ 962 915€ 1 022 257€ 92 146€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 205 029€ 1 178 913€ 1 303 576€ 1 268 000€ 1 139 717€ 1 107 172€ 1 171 560€ 1 115 807€ 984 428€ 1 043 351€ 1 100 587€ 1 782 357€ 962 915€ 1 022 257€ 92 146€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€