Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
160 116 925€ 161 023 616€ 158 386 708€ 156 898 915€ 145 406 479€ 145 018 763€ 140 186 199€ 144 295 092€ 145 196 044€ 139 749 312€ 139 326 492€ 139 107 472€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
114 912 867€ 119 192 248€ 116 429 258€ 116 384 837€ 107 299 192€ 108 708 180€ 101 325 322€ 101 059 035€ 102 214 019€ 117 870 049€ 116 231 811€ 115 658 203€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
627 218€ 536 600€ 497 035€ 494 506€ 491 234€ 439 822€ 452 760€ 480 065€ 34 786€ 46 604€ 44 031€ 20 158€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
130 805€ 97 284€ 65 644€ 51 639€ 15 470€ 17 663€ 15 421€ 27 469€ 34 786€ 46 604€ 44 031€ 20 158€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
344 397€ 359 591€ 374 785€ 389 979€ 406 827€ 422 083€ 437 339€ 452 596€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
4 283€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
147 733€ 74 924€ 56 606€ 45 388€ 60 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 4 800€ 0€ 7 500€ 7 988€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
105 768 122€ 110 157 574€ 107 420 871€ 107 378 979€ 98 301 605€ 99 756 365€ 92 360 568€ 92 066 976€ 93 590 747€ 109 234 959€ 107 598 451€ 102 301 193€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
66 754 847€ 69 316 989€ 68 338 065€ 67 907 140€ 61 811 120€ 61 440 636€ 59 647 261€ 57 563 318€ 57 176 163€ 56 949 013€ 57 173 711€ 57 709 816€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
498 958€ 370 458€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 276 623€ 260 856€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
35 239 011€ 35 955 868€ 36 506 957€ 37 253 605€ 34 522 786€ 34 992 533€ 30 838 682€ 32 596 833€ 33 614 858€ 48 945 186€ 40 630 144€ 36 440 051€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
984 773€ 798 071€ 829 525€ 936 415€ 725 844€ 733 674€ 499 708€ 616 926€ 581 493€ 746 369€ 930 572€ 954 225€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
345 402€ 641 865€ 161 239€ 94 215€ 110 874€ 162 764€ 64 661€ 88 706€ 130 034€ 139 684€ 152 150€ 219 513€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
311 173€ 341 810€ 292 917€ 297 365€ 366 824€ 304 858€ 242 874€ 244 482€ 318 078€ 405 391€ 296 570€ 211 901€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
21 228€ 25 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 612 730€ 2 706 967€ 1 015 546€ 613 615€ 487 535€ 1 845 277€ 790 759€ 680 089€ 1 493 498€ 1 772 693€ 8 138 681€ 6 504 831€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
8 517 527€ 8 498 074€ 8 511 352€ 8 511 352€ 8 506 352€ 8 511 994€ 8 511 994€ 8 511 994€ 8 588 486€ 8 588 486€ 8 589 329€ 13 336 852€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
31 092€ 11 639€ 24 917€ 24 917€ 19 917€ 25 560€ 25 560€ 25 560€ 25 560€ 25 560€ 25 560€ 25 559€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 4 995 685€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
8 469 835€ 8 469 835€ 8 469 835€ 8 469 835€ 8 469 835€ 8 469 834€ 8 469 834€ 8 469 834€ 8 546 326€ 8 546 326€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 547 169€ 8 315 608€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
45 166 992€ 41 817 916€ 41 887 011€ 40 470 725€ 38 079 286€ 36 291 400€ 38 846 359€ 39 295 734€ 38 493 279€ 21 853 839€ 23 068 957€ 23 432 791€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
50 645€ 26 971€ 31 623€ 33 335€ 20 433€ 8 344€ 9 315€ 10 660€ 5 335€ 6 098€ 7 136€ 8 413€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
50 645€ 26 971€ 31 623€ 33 335€ 20 433€ 8 344€ 9 315€ 10 660€ 5 335€ 6 098€ 7 136€ 8 413€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
29 218 734€ 27 888 595€ 26 937 042€ 27 270 709€ 27 769 000€ 26 876 247€ 26 931 934€ 26 467 098€ 26 433 812€ 11 838 412€ 9 044 232€ 9 273 289€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
120 313€ 64 197€ 56 398€ 58 090€ 51 122€ 51 984€ 69 995€ 55 574€ 34 914€ 6 958€ 3 252€ 956€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
29 073 422€ 27 824 399€ 26 880 644€ 27 212 619€ 27 717 878€ 26 824 264€ 26 861 939€ 26 411 524€ 26 398 898€ 11 831 454€ 9 040 980€ 9 035 996€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 236 337€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
25 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
78 131€ 74 500€ 83 222€ 66 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129€ 129€ 129€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129€ 129€ 129€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
78 131€ 74 500€ 83 222€ 66 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
352 535€ 450 370€ 399 448€ 1 103 406€ 373 600€ 339 474€ 345 860€ 3 472 854€ 3 588 663€ 747 736€ 1 061 223€ 682 220€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
6 686€ 16 452€ 48€ 1 833€ 4 100€ 7 549€ 4 771€ 4 565€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
218 248€ 259 964€ 264 906€ 217 811€ 207 144€ 224 050€ 241 842€ 3 381 802€ 3 405 596€ 587 014€ 600 710€ 565 135€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
60 370€ 68 663€ 89 731€ 102 539€ 103 644€ 87 151€ 86 558€ 73 442€ 94 022€ 133 539€ 110 666€ 116 048€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
64€ 6€ 7€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
2 087€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
65 079€ 73 582€ 44 756€ 781 224€ 23 986€ 9 893€ 10 076€ 9 893€ 89 045€ 27 183€ 349 847€ 1 037€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 31 704€ 0€ 0€ 34 726€ 10 831€ 2 612€ 3 152€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
15 466 947€ 13 377 480€ 14 435 676€ 11 997 133€ 9 916 253€ 9 067 334€ 11 559 250€ 9 345 122€ 8 465 469€ 9 261 464€ 12 956 237€ 13 468 740€
087
2.
Ceniny
(213))
16 545€ 11 456€ 3 486€ 51 921€ 2 225€ 5 616€ 4 514€ 6 682€ 10 237€ 11 838€ 9 341€ 5 094€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
15 450 402€ 13 366 024€ 14 432 189€ 11 945 211€ 9 914 028€ 9 061 718€ 11 554 736€ 9 338 440€ 8 455 232€ 9 249 626€ 12 946 896€ 13 463 646€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
37 067€ 13 452€ 70 439€ 43 354€ 28 001€ 19 183€ 14 519€ 3 940 323€ 4 488 746€ 25 424€ 25 724€ 16 478€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
37 067€ 13 452€ 70 439€ 43 354€ 25 945€ 19 183€ 14 519€ 3 940 323€ 4 482 646€ 17 049€ 14 734€ 16 331€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 056€ 0€ 0€ 0€ 6 100€ 8 375€ 10 990€ 147€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
160 116 925€ 161 023 616€ 158 386 708€ 156 898 915€ 145 406 479€ 145 018 763€ 140 186 199€ 144 295 092€ 145 196 044€ 139 749 312€ 139 326 492€ 139 107 472€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
135 383 369€ 140 198 465€ 138 341 366€ 136 641 211€ 128 107 590€ 126 721 352€ 122 053 981€ 119 671 459€ 119 185 883€ 120 450 087€ 123 387 737€ 126 357 533€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
135 383 369€ 140 198 465€ 138 341 366€ 136 641 211€ 128 107 590€ 126 721 352€ 122 053 981€ 119 671 459€ 119 185 883€ 120 450 087€ 123 387 737€ 126 357 533€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
140 189 764€ 138 292 061€ 136 641 211€ 128 107 590€ 126 721 352€ 123 733 908€ 119 715 704€ 119 246 511€ 120 450 087€ 123 499 221€ 126 427 961€ 117 945 657€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-4 806 396€ 1 906 404€ 1 700 155€ 8 533 621€ 1 386 238€ 2 987 444€ 2 338 277€ 424 948€ -1 264 204€ -3 049 134€ -3 040 224€ 8 411 876€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 951 672€ 5 595 381€ 5 881 831€ 6 642 487€ 7 164 977€ 7 655 176€ 7 115 737€ 11 369 010€ 12 630 087€ 9 303 274€ 5 940 654€ 4 080 526€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 638 372€ 1 326 552€ 1 312 816€ 1 366 091€ 1 442 813€ 1 231 299€ 436 251€ 455 541€ 151 732€ 144 345€ 135 332€ 149 555€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
3 423 929€ 957 094€ 957 094€ 957 094€ 957 094€ 957 094€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
214 443€ 369 457€ 355 721€ 408 996€ 485 719€ 274 204€ 436 251€ 455 541€ 151 732€ 144 345€ 135 332€ 149 555€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 411 565€ 201 067€ 242 902€ 198 309€ 204 143€ 133 024€ 113 970€ 108 308€ 551 174€ 1 171 033€ 1 252 161€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
2 411 565€ 201 067€ 221 451€ 198 309€ 204 143€ 133 024€ 113 970€ 108 308€ 69 337€ 1 171 033€ 1 252 161€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 21 451€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 481 837€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 084 329€ 2 220 369€ 2 342 077€ 2 495 720€ 2 566 709€ 4 743 385€ 5 187 403€ 8 823 238€ 9 878 859€ 6 434 903€ 3 066 819€ 2 029 540€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
2 063 234€ 2 213 075€ 2 336 582€ 2 485 990€ 2 559 268€ 4 734 008€ 5 180 142€ 8 813 718€ 9 865 589€ 6 430 935€ 3 014 651€ 1 926 991€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
21 095€ 7 294€ 5 496€ 9 731€ 7 440€ 9 377€ 7 261€ 5 715€ 2 485€ 3 968€ 5 256€ 4 733€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 804€ 10 785€ 0€ 46 912€ 97 816€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 428 103€ 1 068 787€ 816 127€ 834 332€ 774 105€ 1 277 446€ 1 068 491€ 1 632 700€ 1 659 499€ 1 124 570€ 885 078€ 1 011 254€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
675 379€ 431 549€ 126 770€ 286 346€ 257 502€ 360 096€ 251 888€ 239 281€ 228 802€ 262 654€ 472 699€ 613 587€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
106 376€ 104 347€ 151 899€ 100 097€ 97 999€ 485 803€ 389 303€ 966 192€ 961 512€ 389 303€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
2 441€ 78€ 78€ 78€ 78€ 78€ 78€ 78€ 78€ 749€ 200€ 61€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 803€ 6 981€ 6 291€ 15 485€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
59 116€ 52 313€ 48 589€ 53 087€ 47 995€ 60 254€ 51 182€ 56 838€ 45 005€ 42 163€ 2 021€ 10 115€
163
12.
Zamestnanci
(331))
320 990€ 260 330€ 241 556€ 215 639€ 207 133€ 210 839€ 208 377€ 209 945€ 196 466€ 204 180€ 199 046€ 187 527€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 367€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
215 601€ 175 047€ 178 810€ 144 596€ 138 424€ 132 555€ 137 207€ 127 435€ 128 784€ 117 638€ 118 205€ 113 233€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 8 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
47 523€ 36 151€ 39 621€ 26 675€ 24 865€ 27 820€ 25 328€ 25 949€ 26 797€ 25 774€ 23 423€ 24 856€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€ 128€ 381€ 898€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
676€ 0€ 28 422€ 6 915€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65 764€ 66 624€ 69 484€ 61 508€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
389 303€ 778 606€ 1 167 909€ 1 748 036€ 2 177 206€ 270 023€ 309 623€ 349 223€ 388 823€ 428 423€ 601 264€ 890 177€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 389 303€ 778 606€ 1 319 133€ 1 748 036€ 230 423€ 270 023€ 309 623€ 349 223€ 428 423€ 601 264€ 890 177€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
389 303€ 389 303€ 389 303€ 428 903€ 429 170€ 39 600€ 39 600€ 39 600€ 39 600€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
14 781 885€ 15 229 771€ 14 163 511€ 13 615 217€ 10 133 913€ 10 642 234€ 11 016 481€ 13 254 623€ 13 380 074€ 9 995 951€ 9 998 101€ 8 669 413€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
14 781 885€ 15 229 771€ 14 163 511€ 13 615 217€ 10 133 913€ 10 642 234€ 11 016 481€ 13 254 623€ 13 380 074€ 9 995 951€ 9 998 101€ 8 669 413€