Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
240 320 408€ 236 859 631€ 236 403 846€ 241 944 351€ 253 183 424€ 265 753 298€ 277 348 218€ 211 535 765€ 189 802 984€ 190 726 463€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
581 802€ 211 688€ 212 142€ 404 674€ 774 987€ 1 010 598€ 1 630 376€ 2 326 334€ 3 401 739€ 4 319 211€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
553 982€ 149 515€ 190 692€ 384 679€ 745 618€ 1 002 437€ 1 575 165€ 2 216 894€ 3 224 773€ 4 108 302€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 012€ 34 176€ 58 341€ 86 603€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 4 050€ 13 770€ 555€ 3 929€ 8 161€ 15 351€ 52 319€ 82 685€ 112 427€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
27 820€ 58 123€ 7 680€ 19 440€ 25 440€ 0€ 29 847€ 22 944€ 35 940€ 11 880€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
239 610 832€ 236 520 169€ 236 063 931€ 241 411 903€ 252 285 663€ 264 619 926€ 275 595 068€ 209 187 157€ 186 378 972€ 186 384 978€
010
 
Pozemky (031)
26 164 739€ 26 164 739€ 26 165 985€ 25 562 436€ 25 561 906€ 24 769 559€ 25 236 763€ 25 236 763€ 25 298 549€ 24 879 383€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
117 167€ 117 458€ 117 458€ 115 533€ 90 033€ 85 053€ 85 176€ 85 732€ 85 732€ 85 751€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
186 931 738€ 177 343 090€ 177 382 901€ 176 696 382€ 177 442 582€ 178 603 970€ 173 827 313€ 125 508 333€ 124 982 503€ 94 416 075€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
11 099 313€ 15 689 205€ 24 424 588€ 35 267 233€ 46 705 305€ 58 983 365€ 63 900 483€ 29 554 078€ 28 044 928€ 31 033 542€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
110 710€ 120 389€ 131 499€ 140 585€ 119 547€ 103 631€ 47 609€ 85 622€ 157 863€ 194 863€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
62 284€ 44 670€ 75 881€ 96 804€ 133 385€ 172 194€ 226 156€ 402 977€ 677 033€ 919 882€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
7 490€ 416 216€ 433 630€ 463 534€ 479 304€ 509 989€ 552 107€ 598 495€ 509 591€ 552 273€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
15 051 703€ 16 624 402€ 7 329 830€ 3 069 096€ 1 753 299€ 1 391 864€ 11 718 580€ 21 680 964€ 6 563 598€ 34 303 207€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
65 688€ 0€ 2 157€ 302€ 302€ 302€ 882€ 6 034 194€ 59 175€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
127 774€ 127 774€ 127 774€ 127 774€ 122 774€ 122 774€ 122 774€ 22 274€ 22 274€ 22 274€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
127 274€ 127 274€ 127 274€ 127 274€ 122 274€ 122 274€ 122 274€ 22 274€ 22 274€ 22 274€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
62 413 557€ 53 152 869€ 43 024 769€ 41 934 776€ 37 516 539€ 33 104 941€ 31 931 267€ 40 155 101€ 45 155 501€ 41 517 794€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
849 412€ 910 362€ 846 175€ 832 215€ 801 288€ 809 536€ 786 336€ 804 026€ 3 849 907€ 1 279 172€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
474 507€ 529 359€ 488 867€ 481 449€ 467 487€ 486 210€ 489 133€ 533 351€ 568 584€ 1 016 537€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
372 957€ 378 630€ 354 921€ 347 240€ 320 722€ 314 162€ 288 759€ 255 278€ 255 177€ 241 563€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
1 949€ 2 372€ 2 386€ 3 526€ 2 006€ 2 233€ 3 178€ 2 714€ 3 321€ 1 848€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 11 074€ 6 599€ 4 934€ 12 351€ 3 022 493€ 18 893€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 15 852€ 240€ 240€ 0€ 0€ 0€ 24 407€ 2 041€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 15 087€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 407€ 2 041€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 766€ 240€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
6 987 008€ 4 358 103€ 2 427 843€ 3 105 699€ 2 410 495€ 2 438 212€ 4 630 294€ 7 093 048€ 6 574 067€ 7 880 302€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 609 955€ 1 379 511€ 1 597 474€ 2 345 838€ 1 795 482€ 1 846 168€ 1 509 404€ 1 257 121€ 1 568 161€ 1 245 947€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
106 466€ 127 068€ 99 797€ 122 493€ 146 864€ 178 607€ 100 899€ 17 117€ 1 304€ 814€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
116 315€ 101 968€ 0€ 67 905€ 0€ 0€ 41 168€ 0€ 511 794€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
4 985 947€ 2 687 298€ 668 799€ 253 540€ 96 988€ 36 617€ 2 528 277€ 2 862 183€ 1 292 817€ 4 350 537€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
168 324€ 62 259€ 61 773€ 315 923€ 371 161€ 376 820€ 450 546€ 2 956 628€ 3 199 991€ 2 283 004€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
54 577 137€ 47 884 404€ 39 734 900€ 37 996 622€ 34 304 516€ 29 857 193€ 26 514 637€ 32 258 027€ 34 707 121€ 32 356 278€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
47 774€ 44 593€ 49 779€ 24 390€ 49 226€ 30 685€ 15 926€ 14 059€ 20 493€ 19 830€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
54 529 363€ 47 839 811€ 39 685 121€ 37 972 232€ 34 255 290€ 29 826 507€ 26 498 712€ 32 243 968€ 34 686 628€ 32 336 449€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
253 550€ 293 167€ 325 545€ 86 534€ 149 628€ 282 237€ 332 695€ 276 567€ 527 203€ 505 878€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
141 035€ 203 804€ 223 137€ 54 321€ 86 651€ 104 325€ 132 579€ 95 205€ 208 185€ 140 537€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
112 515€ 89 363€ 102 408€ 32 212€ 62 977€ 177 912€ 200 116€ 181 362€ 319 018€ 365 342€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
302 987 515€ 290 305 667€ 279 754 161€ 283 965 660€ 290 849 591€ 299 140 476€ 309 612 180€ 251 967 433€ 235 485 688€ 232 750 135€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
142 959 768€ 143 454 289€ 143 228 092€ 142 656 313€ 142 044 964€ 141 028 981€ 141 790 420€ 146 680 875€ 146 680 794€ 146 647 496€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
141 204 862€ 141 203 087€ 141 112 137€ 140 325 862€ 140 256 942€ 140 427 539€ 140 385 084€ 144 835 226€ 144 880 641€ 144 341 406€
063
 
Základné imanie (411)
118 268 094€ 117 620 959€ 118 754 630€ 118 257 699€ 120 108 475€ 123 392 057€ 123 159 853€ 122 925 778€ 123 423 709€ 124 272 632€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
1 109 234€ 1 127 743€ 1 147 990€ 1 050 518€ 1 046 611€ 1 065 996€ 793 179€ 855 980€ 837 033€ 743 165€
065
 
Fond reprodukcie (413)
21 827 534€ 22 454 386€ 21 209 516€ 21 017 645€ 19 101 856€ 15 969 486€ 16 432 053€ 21 053 468€ 20 619 899€ 19 325 608€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 748 186€ 1 957 677€ 2 005 520€ 1 447 967€ 1 065 683€ 579 910€ 1 315 542€ 1 127 148€ 1 439 289€ 2 142 364€
069
 
Rezervný fond (421)
905 456€ 1 091 720€ 1 167 837€ 731 800€ 247 137€ 47 034€ 773 222€ 615 627€ 945 243€ 1 458 675€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 25 749€ 5 686€ 5 799€ 1 917€ 686€ 686€ 686€ 686€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
842 730€ 840 209€ 831 997€ 710 368€ 816 629€ 532 190€ 541 634€ 510 836€ 493 360€ 683 688€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
6 720€ 293 524€ 110 436€ 882 484€ 722 339€ 21 532€ 89 794€ 718 500€ 360 865€ 163 726€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
12 877 469€ 10 470 183€ 8 203 223€ 7 631 703€ 7 283 637€ 7 264 042€ 8 011 634€ 15 150 267€ 12 873 143€ 14 009 642€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
521 010€ 253 508€ 430 670€ 0€ 23 364€ 24 648€ 16 951€ 136 525€ 1 767 890€ 1 830 167€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128 533€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
521 010€ 253 508€ 430 670€ 0€ 23 364€ 24 648€ 16 951€ 7 991€ 1 767 890€ 1 830 167€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
89 405€ 52 725€ 39 819€ 21 398€ 18 537€ 24 408€ 30 107€ 38 074€ 47 378€ 29 986€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
89 405€ 52 725€ 39 819€ 21 398€ 18 537€ 24 408€ 30 107€ 38 074€ 47 378€ 29 986€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
12 267 054€ 10 162 381€ 7 732 539€ 7 610 155€ 7 241 651€ 7 214 868€ 7 964 531€ 14 975 669€ 11 057 874€ 12 149 490€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 361 817€ 3 607 484€ 1 733 924€ 2 096 823€ 1 575 591€ 1 449 774€ 2 496 236€ 7 098 184€ 3 151 011€ 5 139 514€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
3 817 762€ 3 136 499€ 2 863 528€ 2 720 825€ 2 524 557€ 2 476 355€ 2 402 199€ 2 384 646€ 2 458 118€ 2 716 302€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
2 431 473€ 2 014 140€ 1 892 097€ 1 720 819€ 1 627 086€ 1 573 817€ 1 513 651€ 1 504 839€ 1 560 360€ 1 359 351€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
1 166 916€ 1 043 404€ 979 732€ 739 858€ 760 704€ 962 318€ 638 942€ 559 574€ 595 005€ 599 414€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
489 086€ 360 853€ 263 257€ 331 831€ 753 714€ 752 604€ 913 504€ 3 428 426€ 3 293 380€ 2 334 909€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 1 569€ 195€ 150€ 84€ 117€ 44€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 1 569€ 195€ 150€ 84€ 117€ 44€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
147 150 278€ 136 381 196€ 128 322 846€ 133 677 644€ 141 520 991€ 150 847 453€ 159 810 126€ 90 136 291€ 75 931 751€ 72 092 997€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
212 124€ 161 077€ 240 396€ 565 272€ 768 049€ 884 460€ 701 654€ 962 690€ 1 160 436€ 1 123 204€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
146 938 154€ 136 220 119€ 128 082 450€ 133 112 372€ 140 752 942€ 149 962 993€ 159 108 471€ 89 173 601€ 74 771 315€ 70 969 793€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
302 987 515€ 290 305 667€ 279 754 161€ 283 965 660€ 290 849 591€ 299 140 476€ 309 612 180€ 251 967 433€ 235 485 688€ 232 750 135€