Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2012 2011 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 223 760€ 1 217 464€ 31 135€ 12 794€ 96 469€ 1 777 642€ 1 821 266€ 1 810 630€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 210 376€ 1 200 345€ 22 910€ 0€ 88 255€ 1 652 186€ 1 652 186€ 1 652 186€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 69 707€ 69 707€ 69 707€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 69 707€ 69 707€ 69 707€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 210 376€ 1 200 345€ 22 910€ 0€ 88 255€ 1 541 395€ 1 541 395€ 1 541 395€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
695 065€ 695 065€ 0€ 0€ 0€ 1 283 702€ 1 283 702€ 1 283 702€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
495 316€ 496 530€ 0€ 0€ 0€ 5 152€ 5 152€ 5 152€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 267€ 267€ 267€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
19 994€ 8 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 22 910€ 0€ 88 255€ 252 274€ 252 274€ 252 274€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 0€ 0€ 41 084€ 41 084€ 41 084€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 34 389€ 34 389€ 34 389€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 6 695€ 6 695€ 6 695€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
13 384€ 17 119€ 8 225€ 12 794€ 8 214€ 125 356€ 168 979€ 157 917€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 457€ 1 274€ 0€ 0€ 1 612€ 0€ 56 808€ 0€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
2 457€ 1 274€ 0€ 0€ 1 612€ 0€ 56 808€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
1 150€ 1 426€ 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 150€ 1 426€ 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
844€ 585€ 4 484€ 0€ 5 338€ 107 652€ 90 450€ 80 482€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 612€ 16 623€ 11 328€ 11 328€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
511€ 315€ 0€ 0€ 0€ 30 851€ 30 851€ 29 891€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 12 534€ 12 534€ 3 526€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 420€ 420€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 2 317€ 0€ 3 730€ 12 171€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 1 102€ 0€ 996€ 156€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
333€ 270€ 1 065€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 35 317€ 35 317€ 35 317€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
8 933€ 13 833€ 3 414€ 12 794€ 1 264€ 17 704€ 21 721€ 77 435€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 056€ 745€ 1 004€ 11 275€ 169€ 1 165€ 10 403€ 1 976€
087
2.
Ceniny
(213))
51€ 34€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
7 826€ 13 054€ 2 341€ 1 519€ 1 095€ 16 539€ 11 318€ 75 459€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 101€ 527€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 100€ 526€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 223 760€ 1 217 464€ 31 135€ 12 794€ 96 469€ 1 777 642€ 1 821 266€ 1 810 630€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 190 976€ 991 516€ 28 167€ 2 192€ 60 012€ 1 721 646€ 1 759 965€ 1 681 978€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 190 976€ 991 516€ 28 167€ 2 192€ 60 012€ 1 721 646€ 1 759 965€ 1 681 978€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 198 561€ 984 442€ 5 880€ 0€ 5 145€ 1 644 043€ 1 681 969€ 1 653 500€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-7 585€ 7 074€ 22 287€ 2 192€ 54 867€ 77 603€ 77 996€ 28 478€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
32 783€ 18 375€ 2 968€ 10 602€ 36 456€ 55 876€ 61 181€ 128 532€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 622€ 2 622€ 2 622€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 622€ 2 622€ 2 622€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
116€ 72€ 26€ 0€ 0€ 0€ 248€ 248€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
116€ 72€ 26€ 0€ 0€ 0€ 248€ 248€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
32 667€ 18 303€ 2 942€ 10 602€ 19 352€ 25 233€ 58 293€ 125 662€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
24 982€ 13 206€ 597€ 10 602€ 7 796€ 729€ 1 658€ 74 445€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 7 302€ 7 302€ 7 302€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 028€ 2 028€ 2 028€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 253€ 37 253€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 860€ 2 829€ 2 345€ 0€ 11 556€ 13 895€ 2 292€ 2 487€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 516€ 516€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 127€ 1 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 351€ 1 322€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 423€ 445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 339€ 226€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 279€ 1 554€ 83€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 17 104€ 28 021€ 18€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 17 104€ 28 021€ 18€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
207 573€ 0€ 0€ 0€ 120€ 120€ 120€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
207 573€ 0€ 0€ 0€ 120€ 120€ 120€