Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská holsteinská asociácia - družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
201 740 € 189 840 € 189 027 € 187 863 € 203 329 € 197 384 € 200 454 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 034 € 13 213 € 15 972 € 3 897 € 3 023 € 3 024 € 4 851 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
9 320 € 12 499 € 15 258 € 3 183 € 2 309 € 2 310 € 4 137 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 320€ 12 499€ 15 258€ 3 183€ 2 309€ 2 310€ 4 137€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
714 € 714 € 714 € 714 € 714 € 714 € 714 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
714€ 714€ 714€ 714€ 714€ 714€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
714€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
191 706 € 176 627 € 173 055 € 183 966 € 200 306 € 194 360 € 194 934 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 696 € 4 831 € 17 999 € 19 813 € 47 485 € 35 268 € 36 658 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 547€ 4 237€ 16 655€ 18 572€ 46 947€ 34 534€ 36 646€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 149€ 594€ 1 344€ 1 241€ 538€ 734€ 12€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
177 010 € 171 796 € 155 056 € 164 153 € 152 821 € 159 092 € 158 276 €
056
B.IV.1
Peniaze
177 010€ 171 796€ 155 056€ 164 153€ 152 821€ 159 092€ 1 535€
057
B.IV.2
Účty v bankách
156 741€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
669 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
669€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
201 740 € 189 840 € 189 027 € 187 863 € 203 329 € 197 384 € 200 454 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
183 731 € 176 343 € 169 026 € 174 400 € 174 922 € 174 455 € 174 783 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
128 340 € 128 393 € 130 703 € 137 640 € 142 241 € 142 241 € 142 241 €
069
A.I.1
Základné imanie
142 241€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
84 006 € 82 220 € 79 890 € 69 593 € 64 654 € 64 654 € 64 653 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
64 653€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 283 € 3 634 € 3 634 € 3 634 € 3 634 € 3 634 € 3 634 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
3 634€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-41 552 € -45 201 € -36 467 € -41 935 € -36 074 € -37 871 € -36 644 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
71 623€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-108 267€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 654 € 7 297 € -8 734 € 5 468 € 467 € 1 797 € 899 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 009 € 13 497 € 20 001 € 13 463 € 28 407 € 22 929 € 25 671 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 847 € 4 819 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 847€ 4 819€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
640 € 502 € 439 € 590 € 850 € 1 169 € 1 528 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 528€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 369 € 12 995 € 19 562 € 12 873 € 27 557 € 19 913 € 19 324 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 599€ 938€ 977€ 1 312€ 942€ 402€ 839€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 305€ 1 105€ 650€ 650€ 650€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 193€ 8 889€ 15 042€ 5 862€ 17 019€ 12 123€ 8 015€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 367€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 272€ 2 063€ 2 893€ 5 049€ 8 946€ 7 388€ 5 103€