Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
196 013€ 157 862€ 103 315€ 125 734€ 116 561€ 99 658€ 79 389€ 67 997€
02
502
Spotreba energie
135 705€ 63 227€ 44 891€ 54 678€ 40 064€ 48 042€ 38 965€ 44 686€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
16 374€ 33 998€ 34 822€ 13 041€ 44 830€ 65 255€ 44 011€ 5 587€
05
512
Cestovné
30 540€ 22 710€ 9 526€ 4 290€ 3 593€ 8 658€ 24 979€ 10 592€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
43 064€ 57 693€ 22 415€ 27 573€ 26 208€ 22 981€ 18 458€ 16 595€
08
521
Mzdové náklady
998 872€ 876 990€ 840 670€ 745 874€ 609 239€ 562 376€ 530 169€ 532 454€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
352 866€ 311 774€ 291 531€ 254 499€ 208 846€ 186 079€ 181 587€ 180 960€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
12 089€ 6 663€ 1 756€ 900€ 3 909€
11
527
Zákonné sociálne náklady
19 177€ 20 799€ 28 317€ 19 894€ 13 015€ 12 908€ 13 495€ 12 509€
12
528
Ostatné sociálne náklady
106€ 0€ 187€ 61€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
-8 578€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
304€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
1 517€ 18 546€ 21 763€ 20 962€ 917€ 7 918€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 525€ 2 657€ 822€ 743€ 821€ 821€ 821€ 821€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 800 573€ 1 554 373€ 1 378 065€ 1 265 772€ 1 088 849€ 1 027 740€ 932 978€ 880 179€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
61 052€ 49 825€ 22 533€ 37 420€ 38 048€ 38 197€ 39 234€ 32 210€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 4€ 40€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
7 083€ 9 470€ 3 646€ 28 623€ 600€ 126€ 6 227€ 6 722€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
127 943€ 78 590€ 36 029€ 81 851€ 69 091€ 67 649€ 68 246€ 64 257€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 123€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 245€ 521€ 10 062€ 4 800€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 600 127€ 1 416 488€ 1 315 857€ 1 117 357€ 971 048€ 916 968€ 819 267€ 776 951€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 800 573€ 1 554 373€ 1 378 065€ 1 265 772€ 1 088 849€ 1 027 740€ 932 978€ 880 179€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€