Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVA družstvo

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
217 215 € 227 422 € 240 990 € 247 074 € 256 851 € 364 104 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
116 672 € 116 672 € 116 672 € 116 672 € 100 026 € 97 526 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
116 672 € 116 672 € 116 672 € 116 672 € 100 026 € 97 526 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
100 026 € 100 026 € 100 026 € 100 026 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 646 € 16 646 € 16 646 € 16 646 € 0 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
100 026 € 97 526 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
99 962 € 109 699 € 123 461 € 129 409 € 155 792 € 262 941 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 934 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
036
B.I.5
Tovar
240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 934 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 105 € 21 616 € 26 053 € 2 807 € 5 047 € 73 621 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 105 € 21 616 € 26 053 € 2 807 € 5 047 € 73 621 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
77 617 € 87 843 € 97 168 € 126 362 € 150 505 € 188 386 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 458 € 2 962 € 2 809 € 4 107 € 3 239 € 4 219 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
74 159 € 84 881 € 94 359 € 122 255 € 147 266 € 184 167 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
581 € 1 051 € 857 € 993 € 1 033 € 3 637 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
581 € 1 051 € 857 € 993 € 1 033 € 3 637 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
217 215 € 227 422 € 240 990 € 247 074 € 256 851 € 364 104 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
44 904 € 52 255 € 60 449 € 72 694 € 90 086 € 248 286 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 063 € 10 990 € 10 920 € 11 334 € 12 488 € 13 134 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 231 € 3 231 € 3 231 € 3 229 € 3 229 € 399 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
2 830 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
7 832 € 7 759 € 7 689 € 8 105 € 9 259 € 9 905 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
39 264 € 47 529 € 59 360 € 75 598 € 43 012 € 110 140 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
39 264 € 47 529 € 59 360 € 75 598 € 43 012 € 110 140 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 423 € -8 264 € -11 831 € -16 238 € 32 586 € 123 012 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
172 311 € 175 167 € 180 541 € 174 380 € 166 765 € 115 818 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
80 801 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
80 801 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
172 311 € 175 167 € 180 541 € 174 380 € 166 765 € 35 017 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
90 063 € 90 072 € 104 482 € 119 € 852 € 1 630 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
82 034 € 82 056 € 82 017 € 182 270 € 191 245 € 2 104 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
489 € 384 € 356 € 487 € 595 € 1 312 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
-275 € 2 655 € -6 314 € -8 496 € -25 927 € 29 918 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
53 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé