Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2008
30.09.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
31 090 070 € 39 762 390 € 46 153 472 € 44 733 987 € 43 691 580 € 54 764 398 € 50 863 464 € 52 576 298 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 136 515 € 16 117 292 € 16 567 351 € 16 619 740 € 15 031 728 € 13 918 783 € 15 601 471 € 26 310 873 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
86 454 € 49 442 € 39 397 € 60 406 € 31 723 € 29 306 € 27 434 € 12 419 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
86 454€ 49 442€ 39 177€ 55 867€ 27 184€ 24 767€ 22 895€ 12 419€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 220€ 4 539€ 4 539€ 4 539€ 4 539€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
9 943 285 € 15 227 143 € 15 686 279 € 15 652 827 € 14 074 179 € 13 055 997 € 14 765 738 € 25 549 555 €
012
A.II.1
Pozemky
676 261€ 676 261€ 676 261€ 1 118 211€ 1 118 211€ 1 118 211€ 1 118 211€ 1 118 211€
013
A.II.2
Stavby
4 655 661€ 4 931 076€ 4 686 331€ 3 753 660€ 4 062 081€ 5 456 612€ 6 712 892€ 10 644 140€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 685 059€ 8 483 380€ 7 858 331€ 8 396 459€ 7 746 618€ 4 698 065€ 5 704 049€ 12 399 157€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 453€ 7 453€ 7 453€ 7 453€ 7 453€ 7 453€ 7 453€ 7 453€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
673 981€ 1 118 977€ 2 319 082€ 2 377 044€ 1 139 816€ 1 775 656€ 1 223 133€ 1 380 594€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
244 870€ 9 996€ 138 821€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
106 776 € 840 707 € 841 675 € 906 507 € 925 826 € 833 480 € 808 299 € 748 899 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
91 634€ 92 974€ 88 979€ 88 979€ 88 979€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
106 776€ 840 707€ 829 675€ 802 873€ 820 852€ 732 501€ 707 320€ 647 920€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
20 923 385 € 23 604 244 € 29 536 055 € 27 611 430 € 28 384 308 € 40 270 752 € 33 871 764 € 24 430 859 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 963 735 € 7 939 085 € 11 092 329 € 9 890 050 € 10 483 462 € 9 215 459 € 7 358 401 € 7 358 401 €
032
B.I.1
Materiál
2 982 745€ 6 691 825€ 9 266 324€ 8 404 356€ 8 857 538€ 6 775 836€ 5 296 021€ 5 239 619€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
946 161€ 1 205 756€ 1 702 120€ 1 437 389€ 1 549 962€ 2 381 768€ 2 346 955€ 2 059 619€
034
B.I.3
Výrobky
34 829€ 41 504€ 123 885€ 48 305€ 75 962€ 57 855€ 99 967€ 50 698€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 8 465€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
910 090 € 828 602 € 802 341 € 1 402 250 € 1 253 234 € 1 422 414 € 1 491 631 € 341 148 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
96 107€ 96 107€ 105 543€ 69 235€ 0€ 718€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
300€ 135€ 9 638€ 8 198€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
813 983€ 732 495€ 696 798€ 1 333 015€ 1 252 934€ 1 422 279€ 1 481 275€ 332 950€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 913 585 € 6 061 170 € 5 321 898 € 12 092 785 € 15 473 656 € 13 497 991 € 14 415 545 € 16 705 594 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 734 196€ 5 386 907€ 4 806 765€ 11 545 320€ 14 882 442€ 12 137 972€ 13 499 954€ 15 426 224€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
854 840€ 566 592€ 389 822€ 441 697€ 218 095€ 517 212€ 828 530€ 595 365€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
284 425€ 21 544€ 7 219€ 203 262€ 769 139€ 51 011€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
40 124€ 86 127€ 118 092€ 105 768€ 169 857€ 73 668€ 36 050€ 684 005€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 135 975 € 8 775 387 € 12 319 487 € 4 226 345 € 1 173 956 € 16 134 888 € 10 221 645 € 25 716 €
056
B.IV.1
Peniaze
51€ 431€ 77€ 211€ 234€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 135 924€ 8 774 956€ 12 319 410€ 4 226 134€ 1 173 722€ 16 134 888€ 10 221 645€ 25 716€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
30 170 € 40 854 € 50 066 € 502 817 € 275 544 € 574 863 € 1 390 229 € 1 834 566 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 170€ 40 854€ 50 066€ 49 809€ 46 492€ 71 327€ 85 335€ 55 413€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
453 008€ 229 052€ 503 536€ 1 304 894€ 1 779 153€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
31 090 070 € 39 762 390 € 46 153 472 € 44 733 987 € 43 691 580 € 54 764 398 € 50 863 464 € 52 576 298 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 478 767 € 19 727 189 € 24 911 409 € 22 147 103 € 18 676 427 € 31 787 857 € 30 926 877 € 30 192 738 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 696 444 € 10 696 444 € 10 696 444 € 10 696 444 € 10 696 444 € 10 696 444 € 10 696 444 € 10 696 444 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 696 444€ 10 696 444€ 10 696 444€ 10 696 444€ 10 696 444€ 10 696 444€ 10 696 444€ 10 696 444€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 321 202 € 3 307 359 € 3 329 118 € 3 304 076 € 3 405 267 € 3 316 156 € 3 248 070 € 3 815 716 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 828 952€ 2 828 952€ 2 828 952€ 2 828 952€ 2 828 952€ 2 828 952€ 2 828 952€ 2 828 952€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
492 250€ 492 250€ 492 250€ 492 250€ 492 250€ 492 250€ 492 250€ 492 250€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-13 843€ 7 916€ -17 126€ 84 065€ -5 046€ -73 132€ 494 514€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 139 289 € 2 139 289 € 2 139 289 € 2 139 289 € 2 139 289 € 2 139 289 € 2 139 289 € 2 139 289 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 139 289€ 2 139 289€ 2 139 289€ 2 139 289€ 2 139 289€ 2 139 289€ 2 139 289€ 2 139 289€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 2 345 428 € 2 345 428 € 565 968 € 14 109 745 € 8 541 291 € 7 607 917 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 345 428€ 2 345 428€ 565 968€ 14 109 745€ 8 541 291€ 7 607 917€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 321 832 € 3 584 097 € 6 401 130 € 3 661 866 € 1 869 459 € 1 526 223 € 6 301 783 € 5 933 372 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 590 503 € 19 940 184 € 21 190 869 € 22 470 381 € 24 992 337 € 22 831 548 € 19 888 940 € 22 359 106 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 831 744 € 4 499 678 € 6 271 261 € 8 022 163 € 8 725 414 € 8 365 467 € 8 056 785 € 6 913 847 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
301 451€ 293 337€ 467 477€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 068 373€ 1 034 138€ 2 757 023€ 2 141 615€ 2 430 558€ 2 209 948€ 2 093 308€ 1 714 310€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 189 137€ 1 007 347€ 782 670€ 1 381 092€ 1 415 155€ 1 082 308€ 1 017 074€ 1 091 015€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 272 783€ 2 164 856€ 2 264 091€ 4 499 456€ 4 879 701€ 5 073 211€ 4 946 403€ 4 108 522€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
390 519 € 341 619 € 247 819 € 309 927 € 214 514 € 180 553 € 67 865 € 111 775 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 52 373€ 52 373€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
390 519€ 341 619€ 195 446€ 257 554€ 214 514€ 178 010€ 67 865€ 111 775€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 2 543€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 537 233 € 9 457 547 € 10 997 542 € 10 875 976 € 9 689 656 € 10 560 802 € 10 790 188 € 8 973 466 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 214 276€ 6 809 782€ 8 150 291€ 6 430 827€ 5 582 658€ 6 944 922€ 5 343 688€ 4 529 442€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
350 681€ 144 533€ 275 543€ 275 012€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 630€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
822 270€ 881 085€ 935 901€ 991 341€ 1 151 482€ 1 070 806€ 1 674 529€ 978 114€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
589 369€ 631 822€ 641 558€ 734 920€ 760 103€ 727 594€ 720 452€ 686 244€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
903 027€ 1 078 476€ 1 211 888€ 2 687 937€ 1 832 803€ 1 628 994€ 2 682 394€ 2 470 463€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 291€ 27 752€ 57 904€ 30 951€ 11 929€ 43 953€ 93 582€ 34 191€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
831 007 € 5 641 340 € 3 674 247 € 3 262 315 € 6 362 753 € 3 724 726 € 974 102 € 6 360 018 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
831 007€ 5 641 340€ 3 674 247€ 3 262 315€ 6 362 753€ 3 724 726€ 974 102€ 6 360 018€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
20 800 € 95 017 € 51 194 € 116 503 € 22 816 € 144 993 € 47 647 € 24 454 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
48 128€ 29 386€ 94 191€ 0€ 121 547€ 23 697€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
20 296€ 20 800€ 21 304€ 21 808€ 22 816€ 23 446€ 23 950€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
504€ 26 089€ 504€ 504€ 0€ 24 454€