Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
308 192€ 296 054€ 268 627€ 247 311€ 232 454€ 218 176€ 196 635€ 188 029€ 182 760€ 175 208€ 172 087€ 157 712€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
174 930€ 171 401€ 153 083€ 153 648€ 154 313€ 152 359€ 143 300€ 145 804€ 145 136€ 147 176€ 149 793€ 109 025€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 625€ 1 333€ 2 041€ 2 749€ 3 457€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 625€ 1 333€ 2 041€ 2 749€ 3 457€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
140 896€ 137 367€ 122 604€ 123 169€ 123 834€ 121 880€ 112 822€ 114 700€ 113 324€ 114 656€ 116 565€ 75 089€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 396€ 11 395€ 11 395€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 719€ 5 265€ 5 811€ 6 357€ 6 903€ 7 839€ 8 775€ 10 102€ 11 434€ 12 766€ 14 098€ 15 445€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 411€ 1 838€ 770€ 728€ 1 208€ 1 708€ 2 208€ 2 708€ 0€ 0€ 29€ 87€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 51€ 51€ 600€ 1 212€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
7 115€ 8 877€ 1 255€ 759€ 954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
116 255€ 109 991€ 103 373€ 103 929€ 103 373€ 100 938€ 90 443€ 90 443€ 90 443€ 90 443€ 90 443€ 46 950€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
34 034€ 34 034€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
34 034€ 34 034€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 30 479€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 479€ 30 479€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
133 200€ 124 591€ 115 481€ 93 600€ 78 052€ 65 817€ 53 335€ 42 225€ 37 624€ 28 032€ 22 294€ 48 687€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 27€ 0€ 77€ 1 103€ 365€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 27€ 0€ 77€ 1 103€ 365€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 479€ 635€ 1 049€ 500€ 461€ 1 464€ 1 739€ 199€ 869€ 428€ 12€ 1 406€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 058€ 556€ 765€ 296€ 300€ 336€ 57€ 0€ 0€ 348€ 12€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
65€ 13€ 164€ 99€ 75€ 71€ 171€ 90€ 60€ 60€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
356€ 66€ 120€ 105€ 86€ 1 057€ 1 511€ 109€ 809€ 20€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 406€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
131 721€ 123 956€ 114 432€ 93 100€ 77 591€ 64 326€ 51 596€ 41 949€ 35 652€ 27 239€ 22 282€ 47 281€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
18€ 1 156€ 584€ 129€ 767€ 624€ 120€ 312€ 581€ 237€ 126€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
176€ 356€ 47€ 416€ 63€ 24€ 27€ 36€ 185€ 281€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
131 527€ 122 443€ 113 800€ 92 555€ 76 761€ 63 678€ 51 448€ 41 601€ 34 886€ 26 721€ 22 156€ 47 281€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
63€ 63€ 63€ 63€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
63€ 63€ 63€ 63€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
308 192€ 296 054€ 268 627€ 247 311€ 232 454€ 218 176€ 196 635€ 188 029€ 182 760€ 175 208€ 172 087€ 157 712€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
294 403€ 285 524€ 262 081€ 240 098€ 227 549€ 213 082€ 191 211€ 183 526€ 178 117€ 170 229€ 166 753€ 157 179€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
294 403€ 285 524€ 262 081€ 240 098€ 227 549€ 213 082€ 191 211€ 183 526€ 178 117€ 170 229€ 166 753€ 157 179€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
285 524€ 262 081€ 240 098€ 227 549€ 213 082€ 191 211€ 183 526€ 178 117€ 170 229€ 166 753€ 157 178€ 133 901€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
8 879€ 23 442€ 21 983€ 12 549€ 14 468€ 21 871€ 7 685€ 5 408€ 7 888€ 3 476€ 9 575€ 23 278€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
13 790€ 10 531€ 6 546€ 7 212€ 4 905€ 5 094€ 5 424€ 4 503€ 4 643€ 4 979€ 5 334€ 533€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
480€ 480€ 360€ 200€ 200€ 200€ 1 292€ 934€ 766€ 1 165€ 1 206€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
480€ 480€ 360€ 200€ 200€ 200€ 1 292€ 934€ 766€ 1 165€ 1 206€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
386€ 279€ 210€ 120€ 48€ 7€ 10€ 8€ 23€ 23€ 17€ 10€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
386€ 279€ 210€ 120€ 48€ 7€ 10€ 8€ 23€ 23€ 17€ 10€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
12 923€ 9 772€ 5 976€ 6 893€ 4 657€ 4 887€ 4 122€ 3 561€ 3 854€ 3 791€ 4 111€ 523€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 072€ 4 171€ 4 396€ 4 274€ 4 657€ 4 887€ 4 122€ 3 561€ 3 854€ 3 791€ 4 111€ 523€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 613€ 3 664€ 912€ 1 566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 014€ 1 279€ 526€ 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
224€ 641€ 143€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€