Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2022
01.01.2022
31.12.2022
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 658 579€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 658 579€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
484 176€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
2 716€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 115 858€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
55 829€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 914 483€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
297€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
297€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 507 053€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
9 840€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 497 213€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
407 133€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
407 133€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 038€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 038€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 579 101€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
639 928€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
486 893€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
486 893€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
126 583€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
26 452€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
311 469€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
197 226€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
10 382€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
186 844€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
114 243€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 135€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 029€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
104 079€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
5 627 704€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
607 862€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
5 019 842€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
6 579 101€