Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
321 343€ 226 825€
02
502
Spotreba energie
181 320€ 164 840€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
21 750€ 16 619€
05
512
Cestovné
99 769€ 78 810€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 010€ 300€
07
518
Ostatné služby
160 179€ 137 610€
08
521
Mzdové náklady
2 200 276€ 1 926 640€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
767 541€ 668 067€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
91 387€ 70 040€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
86€ 53€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 575€ 11 447€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 2 000€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 395€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€
20
545
Kurzové straty
83€ 110€
21
546
Dary
0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
189 484€ 176 768€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
104 839€ 93 753€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 144 643€ 3 574 277€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
121 437€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
12 298€ 66 074€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
13 113€ 13 529€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
149 640€ 118 173€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€
73
691
Dotácie
3 940 343€ 3 404 982€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 236 831€ 3 602 759€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
92 189€ 28 481€
76
591
Daň z príjmov
1 967€ 2 029€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
90 222€ 26 452€