Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
26 712 783 € 25 679 988 € 23 116 577 € 22 620 808 € 21 982 308 € 22 454 275 € 21 726 348 € 20 773 328 € 20 128 881 € 19 584 368 € 19 392 995 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 472 542 € 9 530 690 € 8 979 861 € 9 230 975 € 6 985 987 € 7 091 459 € 7 259 109 € 6 794 719 € 7 052 006 € 6 997 229 € 6 828 295 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
118 545 € 124 622 € 0 € 833 € 2 083 € 2 030 € 5 650 € 0 € 0 € 609 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 545€ 9 622€ 0€ 833€ 2 083€ 2 030€ 5 650€ 0€ 0€ 609€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
115 000€ 115 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 340 737 € 9 392 808 € 8 956 601 € 9 206 882 € 6 960 644 € 7 078 889 € 7 242 919 € 6 784 179 € 7 041 466 € 6 986 080 € 6 649 275 €
012
A.II.1
Pozemky
5 280 587€ 5 190 431€ 5 164 783€ 5 164 783€ 3 200 690€ 3 066 300€ 2 909 945€ 2 638 770€ 2 636 571€ 1 858 784€ 1 843 384€
013
A.II.2
Stavby
2 740 377€ 2 622 278€ 2 714 783€ 2 140 740€ 2 522 052€ 2 939 792€ 3 348 329€ 3 156 012€ 3 607 932€ 4 078 490€ 3 460 709€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
909 755€ 729 578€ 651 760€ 729 178€ 1 041 496€ 998 991€ 895 979€ 622 915€ 733 981€ 1 006 496€ 996 166€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 630€ 20 123€ 21 616€ 23 109€ 24 602€ 26 096€ 27 589€ 29 193€ 30 450€ 14 008€ 744€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
379 925€ 819 380€ 400 529€ 1 132 512€ 171 574€ 47 660€ 51 077€ 112 289€ 32 532€ 28 302€ 348 272€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 463€ 11 018€ 3 130€ 16 560€ 230€ 50€ 10 000€ 225 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 260 € 13 260 € 23 260 € 23 260 € 23 260 € 10 540 € 10 540 € 10 540 € 10 540 € 10 540 € 179 020 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
13 260€ 13 260€ 13 260€ 13 260€ 13 260€ 10 540€ 10 540€ 10 540€ 10 540€ 10 540€ 79 438€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
10 000€ 10 000€ 10 000€ 99 582€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 147 858 € 16 018 311 € 14 068 319 € 13 329 846 € 14 936 381 € 15 325 310 € 14 431 688 € 13 884 115 € 13 042 730 € 12 551 266 € 12 465 130 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 763 185 € 6 211 539 € 5 298 077 € 4 878 928 € 4 671 784 € 4 914 954 € 4 772 983 € 4 450 949 € 4 217 987 € 4 113 618 € 4 178 048 €
035
B.I.1
Materiál
26 692€ 24 094€ 43 672€ 48 892€ 61 734€ 49 269€ 59 039€ 77 220€ 44 149€ 36 078€ 28 915€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
039
B.I.5
Tovar
7 736 293€ 6 187 245€ 5 254 205€ 4 829 836€ 4 609 850€ 4 865 485€ 4 713 944€ 4 373 729€ 4 173 838€ 4 077 540€ 4 149 133€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 159 737 € 1 190 151 € 763 054 € 718 587 € 814 560 € 1 154 621 € 1 379 454 € 1 440 011 € 1 253 997 € 1 156 092 € 1 448 263 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 131 906 € 1 186 650 € 760 890 € 715 960 € 710 028 € 1 122 616 € 1 348 660 € 1 359 023 € 1 246 099 € 1 102 604 € 1 439 641 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 131 906€ 1 186 650€ 760 890€ 715 960€ 710 028€ 1 122 616€ 1 348 660€ 1 359 023€ 1 246 099€ 1 102 604€ 1 439 641€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 362€ 700€ 327€ 87 929€ 16 598€ 21 457€ 73 117€ 44 098€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 469€ 2 801€ 2 164€ 2 300€ 16 603€ 15 407€ 9 337€ 7 871€ 7 898€ 9 390€ 8 622€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 224 936 € 8 616 621 € 8 007 188 € 7 732 331 € 9 450 037 € 9 255 735 € 8 279 251 € 7 993 155 € 7 570 746 € 7 281 556 € 6 838 819 €
072
B.V.1.
Peniaze
29 157€ 26 081€ 31 898€ 35 607€ 34 389€ 54 828€ 86 089€ 38 941€ 31 385€ 22 019€ 22 805€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 195 779€ 8 590 540€ 7 975 290€ 7 696 724€ 9 415 648€ 9 200 907€ 8 193 162€ 7 954 214€ 7 539 361€ 7 259 537€ 6 816 014€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
92 383 € 130 987 € 68 397 € 59 987 € 59 940 € 37 506 € 35 551 € 94 494 € 34 145 € 35 873 € 99 570 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 901€ 1 901€ 531€ 2 657€ 2 657€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 431€ 10 552€ 7 368€ 16 429€ 16 869€ 3 618€ 4 416€ 4 666€ 14 491€ 20 223€ 16 400€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
78 051€ 118 534€ 60 498€ 40 901€ 40 414€ 33 888€ 31 135€ 89 828€ 19 654€ 15 650€ 83 170€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
26 712 783 € 25 679 988 € 23 116 577 € 22 620 808 € 21 982 308 € 22 454 275 € 21 726 348 € 20 773 328 € 20 128 881 € 19 584 368 € 19 392 995 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 448 697 € 17 948 761 € 17 105 709 € 16 325 833 € 15 666 816 € 15 553 575 € 15 076 643 € 14 624 082 € 14 808 311 € 13 942 696 € 13 418 999 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 € 13 809 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€ 13 809€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
16 608 090 € 16 868 090 € 16 098 215 € 15 199 198 € 15 275 957 € 14 849 025 € 14 296 465 € 13 785 693 € 13 715 078 € 13 130 381 € 12 209 212 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
14 758 191€ 15 018 191€ 14 248 316€ 13 349 299€ 13 426 058€ 12 999 126€ 12 446 566€ 11 935 794€ 11 865 179€ 11 280 482€ 10 359 313€
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€ 1 849 899€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 053 053 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 053 053€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 759 936 € 1 053 053 € 979 876 € 1 099 017 € 363 241 € 676 932 € 752 560 € 810 771 € 1 065 615 € 784 697 € 1 182 169 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 252 969 € 7 707 735 € 5 998 292 € 6 273 000 € 6 302 822 € 6 883 728 € 6 624 649 € 6 128 100 € 5 299 570 € 5 631 965 € 5 959 601 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
594 685 € 661 694 € 693 961 € 737 451 € 753 503 € 729 813 € 739 440 € 761 832 € 963 599 € 1 150 979 € 1 377 735 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
498 326€ 583 826€ 633 326€ 687 826€ 726 495€ 726 495€ 726 495€ 726 495€ 931 495€ 1 136 495€ 1 341 495€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
96 359€ 77 868€ 60 635€ 49 625€ 27 008€ 3 318€ 12 945€ 35 337€ 32 104€ 14 484€ 36 240€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
750 € 800 € 500 € 490 € 370 € 290 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
750€ 800€ 500€ 490€ 370€ 290€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 360 319 € 6 830 575 € 5 135 856 € 5 320 338 € 5 133 522 € 5 833 035 € 5 597 889 € 5 136 277 € 4 144 793 € 4 287 128 € 4 427 606 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 141 102 € 3 884 904 € 2 430 083 € 2 292 760 € 2 367 421 € 3 206 343 € 3 264 233 € 3 076 457 € 2 563 936 € 2 691 742 € 2 911 812 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 141 102€ 3 884 904€ 2 430 083€ 2 292 760€ 2 367 421€ 3 206 343€ 3 264 233€ 3 076 457€ 2 563 936€ 2 691 742€ 2 911 812€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 437 643€ 1 564 760€ 1 413 287€ 1 660 073€ 1 300 432€ 1 089 128€ 917 050€ 666 891€ 271 731€ 167 954€ 40 751€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
472 711€ 482 818€ 410 514€ 366 531€ 453 482€ 408 786€ 379 907€ 277 836€ 255 023€ 245 842€ 244 686€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
324 921€ 302 908€ 283 945€ 231 075€ 289 921€ 268 729€ 246 605€ 166 225€ 157 847€ 151 184€ 150 676€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
638 597€ 308 641€ 311 158€ 483 078€ 290 362€ 369 734€ 229 723€ 317 748€ 245 221€ 312 373€ 379 506€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
345 345€ 286 544€ 286 869€ 286 821€ 431 904€ 490 315€ 560 371€ 631 120€ 651 035€ 718 033€ 700 175€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
297 965 € 215 466 € 168 475 € 215 211 € 415 797 € 320 130 € 286 520 € 229 491 € 190 688 € 193 488 € 153 970 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
297 965€ 215 466€ 168 475€ 215 211€ 415 797€ 320 130€ 286 520€ 229 491€ 190 688€ 193 488€ 153 970€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 117 € 23 492 € 12 576 € 21 975 € 12 670 € 16 972 € 25 056 € 21 146 € 21 000 € 9 707 € 14 395 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 502€ 18 996€ 11 926€ 21 625€ 11 336€ 10 587€ 23 721€ 19 247€ 17 840€ 9 707€ 14 395€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 615€ 4 496€ 650€ 350€ 1 334€ 6 385€ 1 335€ 1 899€ 3 160€