Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 313 074€ 2 400 010€ 2 060 485€ 2 195 240€ 2 275 264€
02
501
Spotreba materiálu
1 453 856€ 1 541 291€ 1 259 021€ 1 279 504€ 1 358 305€
03
502
Spotreba energie
859 217€ 858 719€ 801 464€ 915 736€ 916 959€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 252 056€ 2 193 204€ 2 624 111€ 2 865 744€ 3 595 051€
07
511
Opravy a udržiavanie
586 602€ 607 626€ 800 315€ 948 621€ 593 509€
08
512
Cestovné
34 982€ 39 046€ 35 734€ 48 123€ 52 020€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 644€ 1 438€ 870€ 1 430€ 1 328€
10
518
Ostatné služby
1 628 828€ 1 545 094€ 1 787 192€ 1 867 570€ 2 948 194€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
30 653 547€ 30 242 409€ 30 096 327€ 29 549 112€ 25 299 294€
12
521
Mzdové náklady
21 652 303€ 21 444 846€ 21 659 086€ 21 196 923€ 18 775 096€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
7 166 796€ 7 116 380€ 7 099 981€ 7 025 540€ 6 251 012€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 779 114€ 1 626 094€ 1 278 259€ 1 284 827€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
55 334€ 55 090€ 59 001€ 41 822€ 273 186€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
85 281€ 165 007€ 42 500€ 41 801€ 47 831€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
36 906€ 29 948€ 30 030€ 26 376€ 26 902€
20
538
Ostatné dane a poplatky
48 375€ 135 059€ 12 471€ 15 426€ 20 929€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
293 144€ 296 197€ 299 544€ 2 620 103€ 179 581€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 607€ 0€ 0€ 0€ 72 370€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 336€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
405€ 0€ 20€ 234€ 13€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 2 308 633€ 61 559€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
269 795€ 296 197€ 298 393€ 311 237€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 1 131€ 0€ 45 639€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 601 345€ 3 049 262€ 4 813 234€ 3 066 492€ 3 885 177€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 632 450€ 1 912 345€ 2 083 270€ 1 937 864€ 2 696 801€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 968 895€ 1 136 918€ 2 729 965€ 1 128 627€ 1 188 376€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 729 965€ 1 128 627€ 1 128 627€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 968 895€ 1 136 918€ 0€ 0€ 59 749€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
724€ 775€ 197€ 259€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 58€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
724€ 775€ 139€ 259€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 373 257€ 5 994 801€ 5 302 547€ 3 990 414€ 7 983 495€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 948€ 0€ 33 263€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 397 200€ 5 130 183€ 4 683 602€ 1 137 342€ 4 712 053€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
976 057€ 863 671€ 618 945€ 2 819 810€ 3 271 442€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
46 572 427€ 44 341 667€ 45 238 945€ 44 329 166€ 43 265 694€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
666 183€ 727 501€ 378 461€ 427 266€ 476 568€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
666 183€ 727 501€ 378 461€ 427 266€ 476 568€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-900€ 0€ 0€ -2 436€ 1 607€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-900€ 0€ 0€ -2 436€ 1 607€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 842 396€ 4 422 460€ 4 959 104€ 5 815 508€ 5 022 639€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 150€ 215 000€ 0€ 3 729€ 795 052€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 185€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 616 173€ 4 099 027€ 4 826 813€ 5 392 883€ 3 327 698€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 58 923€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
209 073€ 108 433€ 132 291€ 418 711€ 840 965€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 136 918€ 1 098 652€ 1 631 312€ 2 317 004€ 737 187€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 136 918€ 1 098 652€ 1 631 312€ 2 317 004€ 737 187€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 098 652€ 1 631 312€ 2 317 004€ 737 187€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 136 918€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 59 749€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 59 749€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
37 041 132€ 37 173 822€ 37 761 892€ 36 707 479€ 33 529 036€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
35 417 467€ 35 251 455€ 35 677 491€ 34 749 818€ 31 056 378€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 423 409€ 1 701 218€ 1 858 124€ 1 758 404€ 1 719 115€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 664€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200 256€ 221 149€ 226 277€ 199 257€ 752 879€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
42 685 729€ 43 422 435€ 44 730 770€ 45 264 820€ 39 826 785€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 886 698€ -919 232€ -508 176€ 935 654€ -3 438 909€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 886 698€ -919 232€ -508 176€ 935 654€ -3 438 909€