Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 040 390€ 3 991 071€ 3 813 331€ 4 067 535€ 5 776 854€ 7 151 539€ 8 057 928€ 7 369 255€ 2 633 169€ 2 691 114€ 2 662 868€ 2 717 131€ 3 008 450€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 923 162€ 2 034 538€ 2 537 920€ 3 092 632€ 4 772 783€ 6 348 766€ 6 762 587€ 6 189 097€ 1 567 621€ 1 816 238€ 1 888 612€ 2 143 392€ 2 364 914€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
119 638€ 71 353€ 63 298€ 19 887€ 275 789€ 561 893€ 809 078€ 1 036 874€ 2 902€ 5 338€ 5 170€ 7 316€ 1 446€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
119 638€ 71 353€ 63 298€ 19 887€ 275 789€ 561 893€ 809 078€ 1 036 874€ 2 902€ 5 338€ 5 170€ 7 316€ 1 446€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 803 524€ 1 963 185€ 2 474 622€ 3 072 745€ 4 496 994€ 5 786 873€ 5 953 509€ 5 152 223€ 1 564 719€ 1 810 900€ 1 883 443€ 2 136 076€ 2 363 468€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
53 299€ 53 299€ 53 299€ 53 299€ 53 299€ 53 299€ 53 299€ 53 299€ 53 299€ 58 604€ 58 604€ 58 604€ 58 604€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 476 011€ 1 680 815€ 1 984 828€ 2 108 841€ 2 202 854€ 2 180 037€ 2 279 482€ 1 112 940€ 1 270 512€ 1 495 084€ 1 645 428€ 1 834 735€ 2 001 585€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
227 905€ 159 928€ 386 900€ 844 250€ 2 153 350€ 3 517 005€ 3 535 287€ 2 974 956€ 138 186€ 156 995€ 124 678€ 169 247€ 206 243€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
24 300€ 35 142€ 1 050€ 2 058€ 6 477€ 9 279€ 15 147€ 21 015€ 0€ 0€ 4 828€ 13 132€ 23 042€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
22 008€ 33 796€ 45 724€ 57 652€ 65 988€ 2 071€ 5 062€ 8 326€ 11 590€ 1 592€ 2 204€ 2 816€ 593€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
205€ 2 821€ 6 644€ 15 026€ 25 182€ 32 825€ 24 603€ 31 504€ 38 998€ 47 702€ 57 542€ 73 402€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
32 407€ 957 083€ 59 629€ 59 629€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 081 971€ 1 892 198€ 1 216 747€ 929 346€ 952 613€ 759 209€ 1 260 256€ 1 138 229€ 1 046 018€ 855 635€ 759 116€ 552 930€ 619 342€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
143 246€ 133 577€ 145 745€ 145 531€ 149 195€ 144 300€ 157 077€ 157 272€ 163 450€ 180 535€ 163 868€ 176 223€ 160 137€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
143 246€ 133 577€ 145 745€ 145 531€ 149 195€ 144 300€ 157 077€ 157 272€ 163 450€ 180 535€ 163 868€ 176 223€ 160 137€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
5 340€ 575€ 49 200€ 1 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
5 340€ 575€ 49 200€ 1 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
29 620€ 47 011€ 97 983€ 52 828€ 106 269€ 51 644€ 34 162€ 47 829€ 161 748€ 85 411€ 96 888€ 109 053€ 207 006€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
14 556€ 37 521€ 88 413€ 41 547€ 93 741€ 39 658€ 22 600€ 36 366€ 150 594€ 74 386€ 86 628€ 98 146€ 194 950€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
6 203€ 943€ 875€ 976€ 3 582€ 2 484€ 2 558€ 2 559€ 2 277€ 2 146€ 1 896€ 1 896€ 2 071€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8 862€ 8 546€ 8 694€ 10 306€ 8 946€ 9 501€ 9 004€ 8 905€ 8 878€ 8 880€ 8 364€ 9 012€ 9 985€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 909 105€ 1 711 611€ 967 680€ 730 412€ 647 950€ 561 303€ 1 069 016€ 933 127€ 720 819€ 589 688€ 498 360€ 267 654€ 252 199€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
10 925€ 3 897€ 2 404€ 2 104€ 2 904€ 2 956€ 2 768€ 12 532€ 7 420€ 3 740€ 2 823€ 931€ 6 268€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 898 180€ 1 707 714€ 965 276€ 728 308€ 645 046€ 558 347€ 1 066 248€ 920 595€ 713 399€ 585 948€ 495 537€ 266 723€ 245 931€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
35 257€ 64 335€ 58 663€ 45 557€ 51 457€ 43 564€ 35 085€ 41 930€ 19 530€ 19 241€ 15 140€ 20 809€ 24 194€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
34 535€ 56 386€ 52 490€ 41 077€ 45 533€ 38 912€ 34 493€ 39 176€ 17 706€ 18 525€ 15 140€ 20 809€ 24 194€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
722€ 7 949€ 6 173€ 4 479€ 5 924€ 4 652€ 593€ 2 754€ 1 825€ 716€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 040 390€ 3 991 071€ 3 813 331€ 4 067 535€ 5 776 854€ 7 151 539€ 8 057 928€ 7 369 255€ 2 633 169€ 2 691 114€ 2 662 868€ 2 717 131€ 3 008 450€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
590 047€ 570 291€ 550 702€ 534 550€ 524 379€ 517 327€ 508 331€ 504 218€ 495 202€ 493 223€ 486 421€ 484 513€ 503 146€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
120 788€ 101 200€ 85 047€ 74 877€ 67 824€ 58 829€ 54 716€ 45 700€ 43 720€ 36 918€ 30 170€ 27 663€ 22 051€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
120 788€ 101 200€ 85 047€ 74 877€ 67 824€ 58 829€ 54 716€ 45 700€ 43 720€ 36 918€ 30 170€ 27 663€ 22 051€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
469 260€ 469 091€ 465 655€ 459 673€ 456 555€ 458 498€ 453 616€ 458 519€ 451 482€ 456 305€ 456 251€ 456 850€ 481 095€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 449 503€ 454 343€ 475 483€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
19 757€ 19 588€ 16 152€ 10 171€ 7 053€ 8 996€ 4 113€ 9 016€ 1 979€ 6 802€ 6 748€ 2 507€ 5 612€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 385 349€ 3 343 878€ 3 187 238€ 3 466 053€ 5 153 944€ 6 600 346€ 7 534 157€ 6 834 719€ 2 076 102€ 2 186 065€ 2 151 349€ 2 216 664€ 2 505 305€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
30 277€ 50 523€ 46 087€ 33 771€ 25 911€ 25 143€ 20 049€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
30 277€ 50 523€ 46 087€ 33 771€ 25 911€ 25 143€ 20 049€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 040 605€ 2 956 763€ 2 708 859€ 3 163 299€ 4 810 617€ 6 248 009€ 7 154 137€ 6 443 741€ 1 772 625€ 1 760 169€ 1 897 608€ 1 981 635€ 1 982 440€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 028 647€ 2 953 734€ 2 708 859€ 3 163 299€ 4 810 617€ 6 248 009€ 7 154 137€ 6 443 741€ 1 772 625€ 1 760 169€ 1 897 608€ 1 981 635€ 1 982 440€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
11 958€ 3 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
21 554€ 17 270€ 14 436€ 13 405€ 13 518€ 12 130€ 7 282€ 3 991€ 3 875€ 4 450€ 4 023€ 2 689€ 2 168€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
21 554€ 17 270€ 14 436€ 13 405€ 13 518€ 12 130€ 7 282€ 3 991€ 3 875€ 4 450€ 3 973€ 2 689€ 2 168€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 50€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
292 912€ 369 844€ 463 942€ 289 349€ 329 809€ 340 207€ 372 737€ 336 464€ 253 515€ 387 675€ 223 808€ 207 196€ 500 648€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 187€ 19 505€ 25 068€ 26 381€ 17 772€ 19 615€ 43 932€ 33 422€ 1 961€ 14 094€ 25 827€ 53 807€ 399 937€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 150 000€ 0€ 6 504€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
10 537€ 11 716€ 90 066€ 12 921€ 23 726€ 41 077€ 49 112€ 43 260€ 24 927€ 69 807€ 61 912€ 59 026€ 26 776€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
76 150€ 30 898€ 85 653€ 20 461€ 23 338€ 25 977€ 21 041€ 25 685€ 18 761€ 19 305€ 0€ 550€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
104 822€ 89 909€ 89 652€ 86 036€ 106 717€ 91 040€ 108 477€ 60 801€ 58 232€ 40 288€ 65 619€ 41 960€ 34 299€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
558€ 1 511€ 324€ 575€ 948€ 283€ 1 008€ 323€ 199€ 286€ 525€ 596€ 347€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
67 031€ 115 913€ 97 482€ 80 298€ 69 701€ 79 567€ 91 734€ 66 002€ 38 918€ 37 064€ 35 375€ 33 281€ 29 732€
166
15.
Daň z príjmov (341)
158€ 803€ 1 249€ 1 355€ 112€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
17 486€ 36 089€ 29 930€ 23 043€ 19 319€ 21 957€ 25 384€ 17 756€ 13 115€ 13 796€ 12 400€ 11 472€ 9 558€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
5 187€ 63 500€ 44 519€ 38 279€ 68 176€ 60 522€ 23 849€ 89 216€ 97 403€ 43 034€ 22 149€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
8 797€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
8 201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
64 994€ 76 902€ 75 391€ 66 932€ 98 531€ 33 866€ 15 440€ 30 318€ 61 865€ 11 826€ 25 098€ 15 955€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
11€ 38€ 32€ 143€ 8€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
64 983€ 76 902€ 75 353€ 66 899€ 98 531€ 33 866€ 15 440€ 30 318€ 61 722€ 11 818€ 25 098€ 15 955€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€