Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 453€ 3 499€ 2 123€ 3 247€ 4 371€ 2 430€ 3 094€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 453€ 3 499€ 2 123€ 3 247€ 4 371€ 2 430€ 3 094€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 453€ 3 499€ 2 123€ 3 247€ 4 371€ 2 430€ 3 094€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
105 038€ 136 061€ 65 409€ 34 541€ 38 679€ 110 791€ 24 930€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
225€ 2 972€ 384€ 1 720€ 38€ 635€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
225€ 0€ 1 720€ 0€ 600€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 972€ 384€ 0€ 38€ 35€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
105 038€ 135 836€ 62 437€ 34 157€ 36 959€ 110 753€ 24 296€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 241€ 1 572€ 1 407€ 1 570€ 2 354€ 2 109€ 1 390€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
103 797€ 134 264€ 61 030€ 32 587€ 34 605€ 108 644€ 22 906€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
513€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
513€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
108 004€ 139 560€ 67 532€ 37 788€ 43 050€ 113 221€ 28 024€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
36 955€ 25 963€ 4 359€ -7 258€ -12 206€ -18 493€ -17 875€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
23 385€ 9 836€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
23 385€ 9 836€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-7 258€ -12 206€ -18 493€ -21 066€ -21 066€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
13 570€ 16 127€ 11 616€ 4 949€ 6 287€ 2 573€ 3 191€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
59 961€ 75 764€ 53 221€ 41 597€ 47 010€ 39 256€ 38 242€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
304€ 1 341€ 1 330€ 574€ 1 347€ 411€ 239€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
304€ 1 341€ 1 330€ 574€ 1 347€ 411€ 239€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
59 657€ 74 423€ 51 891€ 41 023€ 45 662€ 38 844€ 38 003€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 585€ 1 968€ 4 472€ 4 713€ 5 718€ 4 311€ -1 080€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
32 540€ 41 910€ 26 424€ 19 999€ 22 313€ 19 497€ 22 017€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
20 445€ 23 646€ 17 198€ 13 117€ 14 220€ 12 512€ 13 967€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
4 349€ 6 899€ 3 797€ 2 808€ 3 058€ 2 524€ 3 099€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
164€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
574€ 0€ 385€ 354€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
11 087€ 37 832€ 9 952€ 3 449€ 8 247€ 92 458€ 7 657€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
11 087€ 37 832€ 9 952€ 3 449€ 8 247€ 92 458€ 7 657€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
108 004€ 139 560€ 67 532€ 37 788€ 43 050€ 113 221€ 28 024€