Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
39 142€ 27 407€ 35 370€ 22 481€ 26 888€ 22 000€ 19 049€
02
502
Spotreba energie
18 420€ 22 639€ 21 375€ 22 920€ 17 419€ 20 669€ 18 420€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
1 980€ 9 530€ 3 905€ 879€ 92 603€ 14 371€ 4 971€
05
512
Cestovné
2 301€ 576€ 1 330€ 1 912€ 1 098€ 948€ 1 206€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
49 275€ 28 891€ 39 156€ 37 977€ 36 838€ 40 201€ 38 546€
08
521
Mzdové náklady
462 546€ 448 701€ 380 288€ 335 427€ 326 434€ 295 098€ 287 925€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
162 372€ 155 780€ 130 675€ 115 891€ 111 653€ 100 287€ 100 373€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
13 589€ 15 971€ 15 483€ 15 133€ 14 695€ 12 203€ 12 087€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
950€ 924€ 896€ 11€ 71€ 8€ 14€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
50€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
10 735€ 17 550€
22
547
Osobitné náklady
20 251€ 19 284€ 34 357€ 15 013€ 8 344€ 5 801€ 0€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
1 417€ 1 473€ 1 665€ 1 320€ 1 567€ 1 382€ 2 150€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 046€ 1 046€ 1 124€ 1 124€ 818€ 664€ 664€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
784 072€ 749 770€ 665 624€ 570 088€ 638 428€ 513 631€ 485 405€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
12 975€ 8 489€ 12 501€ 8 519€ 7 662€ 4 584€ 3 191€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 5€ 4€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
11 981€ 18 136€ 664€ 664€ 714€ 664€ 664€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
25€ 1 623€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
2 578€ 0€ 3 191€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
500€ 15 500€ 4 130€ 1 136€ 352€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
100€ 50€ 265€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
460€ 460€ 460€ 5 534€ 878€ 4 562€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
769 164€ 721 646€ 659 436€ 558 919€ 635 109€ 503 199€ 484 737€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
797 683€ 765 955€ 677 240€ 575 037€ 644 715€ 516 204€ 488 596€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
13 611€ 16 184€ 11 616€ 4 949€ 6 287€ 2 573€ 3 191€
76
591
Daň z príjmov
41€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
13 570€ 16 127€ 11 616€ 4 949€ 6 287€ 2 573€ 3 191€