Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra

2022 2021 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
223 215€ 188 972€ 222 943€ 193 452€
02
502
Spotreba energie
81 550€ 67 746€ 81 970€ 67 660€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
37 216€ 23 177€ 8 117€ 4 216€
05
512
Cestovné
520€ 189€ 2 342€ 1 927€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
83 531€ 100 733€ 88 332€ 65 388€
08
521
Mzdové náklady
1 795 032€ 1 748 331€ 1 546 457€ 1 348 633€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
653 700€ 610 852€ 537 761€ 457 793€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
84 600€ 73 050€ 69 854€ 46 264€
12
528
Ostatné sociálne náklady
221€ 94€ 104€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
11 024€ 10 012€ 5 194€ 5 691€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
33€ 136€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
71 935€ 11 181€ 42 104€ 52 264€
23
548
Manká a škody
1€ 10€ 5€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
8 342€ 5 075€ 4 810€ 5 414€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 345€ 27 135€ 19 628€ 13 625€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
759€ 290€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 077 023€ 2 866 694€ 2 629 911€ 2 262 327€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
269 668€ 173 600€ 216 686€ 209 646€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
20 231€ 14 880€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
5 318€ 217€ 5 224€ 5 414€
57
648
Zákonné poplatky
0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 763€ 5 580€ 45 525€ 45 955€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
18 576€ 16 095€ 23 319€ 15 349€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 418€ 17 439€ 3 763€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 737 142€ 2 615 839€ 2 350 036€ 1 999 865€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 057 117€ 2 843 649€ 2 644 554€ 2 276 229€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-19 907€ -23 044€ 14 643€ 13 902€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-19 907€ -23 044€ 14 643€ 13 902€