Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
222 943€ 193 452€
02
502
Spotreba energie
81 970€ 67 660€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
8 117€ 4 216€
05
512
Cestovné
2 342€ 1 927€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
88 332€ 65 388€
08
521
Mzdové náklady
1 546 457€ 1 348 633€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
537 761€ 457 793€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
69 854€ 46 264€
12
528
Ostatné sociálne náklady
104€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 194€ 5 691€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
42 104€ 52 264€
23
548
Manká a škody
5€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
4 810€ 5 414€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 628€ 13 625€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
290€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 629 911€ 2 262 327€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
216 686€ 209 646€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
5 224€ 5 414€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
45 525€ 45 955€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
23 319€ 15 349€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 763€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 350 036€ 1 999 865€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 644 554€ 2 276 229€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
14 643€ 13 902€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
14 643€ 13 902€