Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
211 255€ 83 599€ 107 341€ 82 899€ 72 386€ 72 305€ 71 847€ 110 189€ 89 288€ 176 806€ 157 747€ 171 941€ 230 925€ 190 040€
02
501
Spotreba materiálu
129 698€ 57 619€ 86 749€ 58 752€ 46 952€ 38 797€ 37 387€ 74 649€ 55 319€ 67 693€ 69 641€ 79 159€ 126 621€ 93 626€
03
502
Spotreba energie
80 895€ 25 646€ 20 188€ 23 698€ 25 283€ 32 924€ 33 791€ 34 510€ 33 151€ 50 791€ 108 516€ 87 489€ 91 446€ 103 769€ 94 978€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
663€ 334€ 405€ 448€ 151€ 584€ 669€ 1 029€ 819€ 649€ 598€ 616€ 1 336€ 534€ 1 435€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
416 482€ 491 562€ 619 642€ 241 167€ 202 419€ 416 108€ 236 258€ 220 483€ 227 432€ 579 356€ 267 764€ 361 759€ 302 026€ 52 450€
07
511
Opravy a udržiavanie
123 219€ 304 100€ 442 931€ 40 969€ 2 687€ 205 868€ 30 172€ 24 575€ 11 705€ 529 381€ 226 756€ 293 554€ 171 283€ 21 727€
08
512
Cestovné
12 913€ 9€ 34€ 508€ 414€ 713€ 775€ 1 610€ 1 019€ 10 854€ 2 382€ 2 717€ 1 950€ 1 375€ 1 247€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
280 350€ 187 453€ 176 678€ 199 690€ 199 319€ 209 528€ 205 311€ 194 298€ 214 708€ 47 594€ 38 292€ 66 255€ 129 368€ 29 476€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 963 516€ 1 682 286€ 1 583 715€ 1 443 667€ 1 402 048€ 1 431 918€ 1 406 230€ 1 382 391€ 1 438 587€ 1 147 554€ 1 016 909€ 1 012 034€ 946 246€ 899 561€
12
521
Mzdové náklady
1 346 749€ 1 184 449€ 1 123 034€ 1 020 217€ 958 619€ 993 530€ 982 781€ 961 311€ 1 005 517€ 803 928€ 713 714€ 716 852€ 659 267€ 626 363€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
473 955€ 412 345€ 368 570€ 353 077€ 341 115€ 351 034€ 343 354€ 335 858€ 354 681€ 281 538€ 250 572€ 246 837€ 228 376€ 214 383€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
22 890€ 21 127€ 20 988€ 18 953€ 17 440€ 17 895€ 17 823€ 17 741€ 18 218€ 14 425€ 12 480€ 11 974€ 10 659€ 10 552€
15
527
Zákonné sociálne náklady
119 922€ 64 366€ 71 122€ 51 420€ 84 875€ 69 460€ 62 272€ 67 482€ 60 171€ 51 753€ 47 662€ 40 143€ 36 371€ 47 945€ 48 263€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 497€ 6 443€ 6 626€ 4 304€ 5 564€ 5 693€ 5 759€ 5 723€ 3 112€ 4 103€ 2 597€ 2 821€ 2 395€ 2 092€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
278€ 278€ 278€ 278€ 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 497€ 6 443€ 6 626€ 4 304€ 5 286€ 5 415€ 5 481€ 5 445€ 2 835€ 6 987€ 4 103€ 2 597€ 2 821€ 2 395€ 2 092€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 597€ 9€ 68€ 454€ 1 204€ 903€ 1 645€ 66€ 103€ 74€ 1 128€ 1 820€ 282€ 2 244€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 2€ 138€ 1 063€ 836€ 1 579€ 17€ 10€ 0€ 0€ 2€ 31€ 58€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 530€ 0€ 11€ 7€ 0€ 17€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
66€ 66€ 316€ 141€ 66€ 66€ 66€ 86€ 74€ 1 118€ 1 812€ 251€ 2 170€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
81 423€ 78 250€ 74 669€ 74 203€ 74 829€ 73 435€ 73 258€ 74 302€ 74 380€ 90 960€ 55 190€ 69 749€ 293 795€ 73 873€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
79 563€ 78 250€ 74 669€ 74 203€ 74 829€ 73 435€ 73 258€ 73 609€ 73 609€ 43 405€ 28 416€ 34 395€ 268 693€ 45 407€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 860€ 693€ 771€ 60 055€ 47 555€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
693€ 771€ 1 729€ 1 094€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 373€ 1 116€ 1 373€ 690€ 356€ 297€ 240€ 229€ 243€ 297€ 253€ 191€ 110€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 373€ 1 116€ 1 373€ 690€ 356€ 297€ 240€ 229€ 243€ 297€ 253€ 191€ 110€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 684 143€ 2 343 266€ 2 393 435€ 1 847 384€ 1 758 806€ 2 000 659€ 1 795 237€ 1 793 384€ 1 833 146€ 3 197 261€ 1 999 151€ 1 501 587€ 1 620 316€ 1 775 779€ 1 220 260€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
26 940€ 16 887€ 15 572€ 22 206€ 67 614€ 99 833€ 100 686€ 122 569€ 98 829€ 54 308€ 34 325€ 48 801€ 49 492€ 71 834€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
26 940€ 16 887€ 15 572€ 22 206€ 67 614€ 99 833€ 100 686€ 122 569€ 98 829€ 54 308€ 34 325€ 48 801€ 49 492€ 71 834€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
36 359€ 20€ 5 328€ 4 584€ 1 624€ 11 063€ 0€ 0€ 0€ 5€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
36 359€ 20€ 5 328€ 4 584€ 1 624€ 11 063€ 0€ 0€ 0€ 5€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 193€ 58 326€ 46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€ 39 074€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 193€ 58 326€ 46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€ 39 074€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
58 326€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€ 39 074€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
17€ 13€ 7€ 8€ 13€ 13€ 14€ 13€ 35€ 65€ 51€ 87€ 166€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17€ 13€ 7€ 8€ 13€ 13€ 14€ 13€ 35€ 65€ 51€ 86€ 166€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 644 123€ 2 382 225€ 2 367 286€ 1 871 235€ 1 677 385€ 1 896 028€ 1 650 852€ 1 713 120€ 1 701 682€ 1 797 910€ 1 427 667€ 1 548 017€ 1 686 095€ 1 105 880€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
11 487€ 10 294€ 230 778€ 43 311€ 1 975€ 21 000€ 50 000€ 26 000€ 1 066€ 48€ 1 734€ 3 954€ 1 482€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
78 524€ 75 755€ 72 174€ 71 708€ 73 373€ 73 435€ 73 228€ 73 228€ 73 228€ 43 211€ 25 002€ 30 709€ 264 697€ 35 051€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 535 054€ 2 293 186€ 2 059 739€ 1 751 077€ 1 599 931€ 1 798 648€ 1 526 319€ 1 594 807€ 1 605 127€ 2 729 164€ 1 740 371€ 1 352 556€ 1 415 893€ 1 374 040€ 1 054 030€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
16 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 599€ 902€ 902€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 200€ 495€ 2 100€ 2 645€ 650€ 2 945€ 1 275€ 18 705€ 21 880€ 182 538€ 13 507€ 47 028€ 95 842€ 44 607€ 2 211€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 039€ 2 495€ 2 495€ 2 495€ 1 456€ 30€ 381€ 381€ 773€ 748€ 717€ 367€ 14 589€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 707 422€ 2 399 129€ 2 382 891€ 1 893 448€ 1 750 334€ 2 000 458€ 1 756 367€ 1 835 703€ 1 858 850€ 3 213 770€ 1 890 090€ 1 497 411€ 1 621 971€ 1 764 139€ 1 216 960€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
23 279€ 55 863€ -10 544€ 46 064€ -8 471€ -201€ -38 870€ 42 319€ 25 705€ -109 061€ -4 177€ 1 655€ -11 640€ -3 300€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 2€ 39€ 1 021€ 2€ 993€ 1 371€ 1 014€ 10€ 69€ 67€ 78€ 41€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
23 279€ 55 860€ -10 546€ 46 025€ -9 492€ -203€ -39 863€ 40 948€ 24 691€ -109 071€ -4 246€ 1 588€ -11 717€ -3 341€