Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 746 779€ 2 377 850€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 745 783€ 2 376 854€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
95 391€ 75 829€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
6 915€ 6 915€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 792 393€ 2 124 448€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 984€ 9 430€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
68 647€ 37 201€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
775 452€ 123 031€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
996€ 996€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
996€ 996€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
924 456€ 715 812€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
549€ 379€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
549€ 379€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
455 265€ 199 020€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
20 346€ 10 719€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
217 667€ 130 797€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
6 006€ 1 090€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
211 245€ 56 414€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
468 643€ 516 413€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
23 961€ 20 209€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
444 681€ 496 204€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
163 631€ 3 508€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
28 109€ 3 508€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
135 522€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 834 866€ 3 097 170€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 645 428€ 1 077 061€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 255 478€ 1 038 295€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
547 285€ 527 723€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
708 193€ 510 572€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ -13 201€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
389 950€ 51 967€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
578 638€ 72 402€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
85 763€ 111€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 063€ 111€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
84 700€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
251 497€ 72 291€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
31 747€ 60 466€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
267€ 193€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
7 399€ 5 257€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
212 084€ 6 375€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
241 378€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
241 378€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 610 800€ 1 947 707€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
20 695€ 18 198€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 590 105€ 1 929 509€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 834 866€ 3 097 170€