Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gréckokatolícka eparchia Košice

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
270 191€ 26 844€
02
502
Spotreba energie
22 520€ 20 480€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
2 272€ 4 314€
05
512
Cestovné
2 053€ 2 690€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 618€ 1 110€
07
518
Ostatné služby
235 892€ 146 013€
08
521
Mzdové náklady
1 330 396€ 1 210 595€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
466 478€ 425 292€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
105 164€ 84 586€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
98€ 98€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 410€ 2 173€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 753€ 2 324€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
120€ 41€
18
543
Odpísanie pohľadávky
158€
19
544
Úroky
3 322€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
18 468€ 5 000€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
6 241€ 3 661€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 958€ 131 982€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
19 521€ 165 514€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
21 509€ 9 040€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
984€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 670 126€ 2 241 757€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
127€ 150€
54
645
Kurzové zisky
0€
55
646
Prijaté dary
903€ 6 148€
56
647
Osobitné výnosy
0€
57
648
Zákonné poplatky
0€
58
649
Iné ostatné výnosy
157 149€ 132 019€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
518 115€ 181 745€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
206 562€ 184 919€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
1 471€ 2 262€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
33 971€ 13 946€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
11 009€ 507€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
38 874€ 17 142€
73
691
Dotácie
1 786 472€ 1 771 140€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 754 654€ 2 309 978€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
84 527€ 68 221€
76
591
Daň z príjmov
16 498€ 16 254€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
68 030€ 51 967€