Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
67 066€ 508 249€
02
502
Spotreba energie
36 495€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
1 583€
05
512
Cestovné
253 198€ 168 875€
06
513
Náklady na reprezentáciu
41 946€ 30 967€
07
518
Ostatné služby
1 177 301€ 814 417€
08
521
Mzdové náklady
1 673 613€ 1 618 921€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
569 117€ 435 161€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
29 861€ 20 969€
12
528
Ostatné sociálne náklady
6 000€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 368€ 33€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
136€ 1 140€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
61€ 251€
20
545
Kurzové straty
52 162€ 12 693€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
6 837 671€ 4 138 854€
23
548
Manká a škody
2 197€ 65 560€
24
549
Iné ostatné náklady
413 897€ 165 701€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
150 638€ 131 336€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
21 002€ 23 604€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
4 686 071€ 5 046 582€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 953 565€ 270 500€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
18 968 946€ 13 459 813€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
575 806€ 597 266€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
1€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
82 583€ 17 426€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
1 897 621€ 1 555 098€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 567 667€ 113 204€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
104€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
17 562€ 12 638€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
24 043€ 16 754€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
14 687 406€ 11 287 250€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
18 852 687€ 13 599 741€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-116 259€ 139 928€
76
591
Daň z príjmov
62 674€ 106 240€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-178 933€ 33 689€