Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

2023 2022
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
656 705€ 516 982€
02
502
Spotreba energie
501 755€ 258 330€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
121 473€ 69 091€
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
337 592€ 182 934€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
3 652€ 3 549€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 529€ 7 080€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
92€ 26€
17
542
Ostatné pokuty a penále
28€ 3€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
23€ 0€
21
546
Dary
5 450€
22
547
Osobitné náklady
51 558€ 11 654€
23
548
Manká a škody
1 893€ 267€
24
549
Iné ostatné náklady
66 201€ 68 874€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
470 516€ 427 299€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 775€ 105 916€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
100 130€ 370 037€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
710 092€ 605 951€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 094 463€ 2 627 994€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
119€ 66€
54
645
Kurzové zisky
27€ 7€
55
646
Prijaté dary
203 461€ 312 077€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
5€ 34€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
66 698€ 269 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
7 904€ 5 875€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 690 550€ 940 447€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2 044 417€ 2 031 663€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
66 762€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 079 943€ 3 559 168€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
985 480€ 931 174€
76
591
Daň z príjmov
1 828€ 25 417€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
983 652€ 905 757€