Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
11 213 856€ 10 067 569€ 10 027 774€ 10 060 101€ 9 435 382€ 9 351 016€ 8 896 150€ 9 024 134€ 9 857 061€ 10 786 709€ 11 642 341€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 790€ 53 513€ 90 236€ 127 282€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 790€ 53 513€ 90 236€ 127 282€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
11 213 856€ 10 067 569€ 10 027 774€ 10 060 101€ 9 435 382€ 9 351 016€ 8 896 150€ 9 007 344€ 9 803 548€ 10 696 473€ 11 515 059€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
51 300€ 51 300€ 51 300€ 51 300€ 51 300€ 51 300€ 25 700€ 25 700€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 426 345€ 6 511 501€ 6 568 001€ 6 523 470€ 6 607 053€ 6 609 739€ 6 644 760€ 6 727 064€ 6 809 368€ 6 865 374€ 6 834 464€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
923 738€ 1 036 540€ 1 029 031€ 1 076 048€ 915 623€ 1 018 983€ 1 169 626€ 1 698 996€ 2 459 503€ 3 273 958€ 4 161 867€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
3 505€ 7 780€ 14 970€ 23 449€ 12 335€ 16 689€ 3 065€ 9 143€ 15 221€ 21 299€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
3 296 011€ 1 947 491€ 1 851 515€ 1 872 877€ 1 336 113€ 1 141 348€ 540 042€ 33 485€ 6 500€ 22 885€ 5 772€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 710 536€ 3 155 271€ 3 061 815€ 2 394 557€ 2 926 082€ 712 380€ 1 543 428€ 1 700 088€ 1 565 202€ 510 726€ 510 486€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
77 894€ 74 990€ 109 415€ 132 888€ 56 634€ 49 406€ 51 406€ 19 776€ 26 559€ 114 546€ 121 642€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 506€ 969€ 757€ 1 225€ 1 160€ 1 315€ 4 153€ 1 184€ 1 957€ 5 298€ 5 546€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
35 670€ 37 595€ 54 784€ 57 325€ 49 971€ 45 389€ 42 900€ 15 728€ 20 988€ 47 150€ 45 269€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 2 473€ 1 993€ 0€ 0€ 111€ 1 183€ 57 676€ 68 926€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
37 718€ 36 426€ 53 874€ 71 865€ 3 510€ 2 702€ 4 353€ 2 753€ 2 431€ 4 422€ 1 901€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 632 642€ 3 080 281€ 2 952 400€ 2 261 669€ 2 869 448€ 662 975€ 1 492 022€ 1 680 312€ 1 538 643€ 396 180€ 388 844€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3 798€ 2 019€ 2 859€ 3 755€ 3 819€ 4 099€ 4 437€ 2 869€ 2 725€ 4 092€ 3 288€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 628 844€ 3 078 262€ 2 949 541€ 2 257 913€ 2 865 629€ 658 875€ 1 487 585€ 1 677 443€ 1 535 918€ 392 088€ 385 557€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 925€ 6 024€ 5 486€ 6 486€ 6 875€ 5 826€ 3 458€ 4 676€ 3 616€ 3 967€ 60 666€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 925€ 6 024€ 5 486€ 6 486€ 6 875€ 5 826€ 3 458€ 4 676€ 3 616€ 3 967€ 5 306€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 361€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
12 931 317€ 13 228 863€ 13 095 076€ 12 461 144€ 12 368 339€ 10 069 222€ 10 443 036€ 10 728 898€ 11 425 879€ 11 301 401€ 12 213 494€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
4 417 530€ 4 484 263€ 4 258 026€ 4 004 714€ 3 858 763€ 3 774 405€ 3 864 908€ 3 851 627€ 3 995 336€ 3 955 073€ 3 916 169€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
4 821 285€ 4 826 857€ 4 852 105€ 4 792 364€ 4 798 406€ 4 794 599€ 4 868 009€ 4 981 728€ 4 983 497€ 4 885 419€ 4 853 451€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 603 568€ 3 702 726€ 3 633 240€ 3 633 643€ 3 420 448€ 3 465 534€ 3 459 706€ 3 536 997€ 3 602 106€ 3 693 999€ 3 759 359€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
60 547€ 66 119€ 91 367€ 31 626€ 37 668€ 33 861€ 107 271€ 220 990€ 222 760€ 124 681€ 92 713€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
1 157 169€ 1 058 012€ 1 127 498€ 1 127 095€ 1 340 289€ 1 295 203€ 1 301 032€ 1 223 741€ 1 158 632€ 1 066 739€ 1 001 379€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
12 511€ 6 256€ 9 147€ 9 287€ 13 089€ 11 629€ 11 550€ 10 549€ 11 483€ 7 085€ 6 936€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
7 915€ 1 660€ 4 551€ 4 691€ 8 493€ 7 033€ 6 954€ 5 953€ 6 887€ 2 489€ 2 340€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-348 849€ -603 226€ -796 937€ -952 732€ -1 031 823€ -1 014 650€ -1 140 650€ -1 010 854€ -945 370€ -944 217€ -902 269€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-67 417€ 254 377€ 193 711€ 155 795€ 79 091€ -17 173€ 126 000€ -129 796€ -54 275€ 6 787€ -41 948€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
675 571€ 568 560€ 469 593€ 413 369€ 368 488€ 348 718€ 505 452€ 329 738€ 297 469€ 325 001€ 643 755€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
98 822€ 66 882€ 51 650€ 27 286€ 27 432€ 30 100€ 29 883€ 39 399€ 24 292€ 11 594€ 84 216€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
98 822€ 66 882€ 51 650€ 27 286€ 27 432€ 30 100€ 29 883€ 39 399€ 24 292€ 11 594€ 84 216€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
40 979€ 35 259€ 18 394€ 13 829€ 11 115€ 11 799€ 12 784€ 7 740€ 3 893€ 3 465€ 2 707€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
40 979€ 35 259€ 18 394€ 13 829€ 11 115€ 11 799€ 12 784€ 7 740€ 3 893€ 3 465€ 2 707€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
535 770€ 466 419€ 399 549€ 372 254€ 329 941€ 306 819€ 462 784€ 282 599€ 269 283€ 309 942€ 556 833€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
26 627€ 8 627€ 7 850€ 16 075€ 10 539€ 8 100€ 120 487€ 10 582€ 7 571€ 2 857€ 22 599€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
216 837€ 240 990€ 206 488€ 187 611€ 162 654€ 157 674€ 164 410€ 149 847€ 148 270€ 143 751€ 141 526€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
141 730€ 158 775€ 133 156€ 121 088€ 103 704€ 101 116€ 94 976€ 86 427€ 84 263€ 81 182€ 71 760€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
145 113€ 52 570€ 45 971€ 41 720€ 47 416€ 37 240€ 78 027€ 25 244€ 24 930€ 80 466€ 69 352€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
5 463€ 5 457€ 6 083€ 5 760€ 5 627€ 2 690€ 4 885€ 10 498€ 4 249€ 1 686€ 251 595€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
7 838 216€ 8 176 040€ 8 367 457€ 8 043 061€ 8 141 088€ 5 946 098€ 6 072 676€ 6 547 533€ 7 133 075€ 7 021 327€ 7 653 570€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
85 896€ 8 176 040€ 8 367 457€ 8 043 061€ 8 141 088€ 5 946 098€ 6 072 676€ 6 547 533€ 7 133 075€ 7 021 327€ 7 653 570€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
7 752 320€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
12 931 317€ 13 228 863€ 13 095 076€ 12 461 144€ 12 368 339€ 10 069 222€ 10 443 036€ 10 728 898€ 11 425 879€ 11 301 401€ 12 213 494€