Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akadémia umení v Banskej Bystrici

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
10 067 569€ 10 027 774€ 10 060 101€ 9 435 382€ 9 351 016€ 8 896 150€ 9 024 134€ 9 857 061€ 10 786 709€ 11 642 341€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 790€ 53 513€ 90 236€ 127 282€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 790€ 53 513€ 90 236€ 127 282€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
10 067 569€ 10 027 774€ 10 060 101€ 9 435 382€ 9 351 016€ 8 896 150€ 9 007 344€ 9 803 548€ 10 696 473€ 11 515 059€
010
 
Pozemky (031)
512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€ 512 957€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
51 300€ 51 300€ 51 300€ 51 300€ 51 300€ 25 700€ 25 700€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 511 501€ 6 568 001€ 6 523 470€ 6 607 053€ 6 609 739€ 6 644 760€ 6 727 064€ 6 809 368€ 6 865 374€ 6 834 464€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 036 540€ 1 029 031€ 1 076 048€ 915 623€ 1 018 983€ 1 169 626€ 1 698 996€ 2 459 503€ 3 273 958€ 4 161 867€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
7 780€ 14 970€ 23 449€ 12 335€ 16 689€ 3 065€ 9 143€ 15 221€ 21 299€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 947 491€ 1 851 515€ 1 872 877€ 1 336 113€ 1 141 348€ 540 042€ 33 485€ 6 500€ 22 885€ 5 772€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 155 271€ 3 061 815€ 2 394 557€ 2 926 082€ 712 380€ 1 543 428€ 1 700 088€ 1 565 202€ 510 726€ 510 486€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
74 990€ 109 415€ 132 888€ 56 634€ 49 406€ 51 406€ 19 776€ 26 559€ 114 546€ 121 642€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
969€ 757€ 1 225€ 1 160€ 1 315€ 4 153€ 1 184€ 1 957€ 5 298€ 5 546€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
37 595€ 54 784€ 57 325€ 49 971€ 45 389€ 42 900€ 15 728€ 20 988€ 47 150€ 45 269€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 2 473€ 1 993€ 0€ 0€ 111€ 1 183€ 57 676€ 68 926€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
36 426€ 53 874€ 71 865€ 3 510€ 2 702€ 4 353€ 2 753€ 2 431€ 4 422€ 1 901€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 080 281€ 2 952 400€ 2 261 669€ 2 869 448€ 662 975€ 1 492 022€ 1 680 312€ 1 538 643€ 396 180€ 388 844€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 019€ 2 859€ 3 755€ 3 819€ 4 099€ 4 437€ 2 869€ 2 725€ 4 092€ 3 288€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 078 262€ 2 949 541€ 2 257 913€ 2 865 629€ 658 875€ 1 487 585€ 1 677 443€ 1 535 918€ 392 088€ 385 557€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 024€ 5 486€ 6 486€ 6 875€ 5 826€ 3 458€ 4 676€ 3 616€ 3 967€ 60 666€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
6 024€ 5 486€ 6 486€ 6 875€ 5 826€ 3 458€ 4 676€ 3 616€ 3 967€ 5 306€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 361€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
13 228 863€ 13 095 076€ 12 461 144€ 12 368 339€ 10 069 222€ 10 443 036€ 10 728 898€ 11 425 879€ 11 301 401€ 12 213 494€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
4 484 263€ 4 258 026€ 4 004 714€ 3 858 763€ 3 774 405€ 3 864 908€ 3 851 627€ 3 995 336€ 3 955 073€ 3 916 169€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
4 826 857€ 4 852 105€ 4 792 364€ 4 798 406€ 4 794 599€ 4 868 009€ 4 981 728€ 4 983 497€ 4 885 419€ 4 853 451€
063
 
Základné imanie (411)
3 702 726€ 3 633 240€ 3 633 643€ 3 420 448€ 3 465 534€ 3 459 706€ 3 536 997€ 3 602 106€ 3 693 999€ 3 759 359€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
66 119€ 91 367€ 31 626€ 37 668€ 33 861€ 107 271€ 220 990€ 222 760€ 124 681€ 92 713€
065
 
Fond reprodukcie (413)
1 058 012€ 1 127 498€ 1 127 095€ 1 340 289€ 1 295 203€ 1 301 032€ 1 223 741€ 1 158 632€ 1 066 739€ 1 001 379€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
6 256€ 9 147€ 9 287€ 13 089€ 11 629€ 11 550€ 10 549€ 11 483€ 7 085€ 6 936€
069
 
Rezervný fond (421)
4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€ 4 596€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
1 660€ 4 551€ 4 691€ 8 493€ 7 033€ 6 954€ 5 953€ 6 887€ 2 489€ 2 340€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-603 226€ -796 937€ -952 732€ -1 031 823€ -1 014 650€ -1 140 650€ -1 010 854€ -945 370€ -944 217€ -902 269€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
254 377€ 193 711€ 155 795€ 79 091€ -17 173€ 126 000€ -129 796€ -54 275€ 6 787€ -41 948€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
568 560€ 469 593€ 413 369€ 368 488€ 348 718€ 505 452€ 329 738€ 297 469€ 325 001€ 643 755€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
66 882€ 51 650€ 27 286€ 27 432€ 30 100€ 29 883€ 39 399€ 24 292€ 11 594€ 84 216€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
66 882€ 51 650€ 27 286€ 27 432€ 30 100€ 29 883€ 39 399€ 24 292€ 11 594€ 84 216€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
35 259€ 18 394€ 13 829€ 11 115€ 11 799€ 12 784€ 7 740€ 3 893€ 3 465€ 2 707€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35 259€ 18 394€ 13 829€ 11 115€ 11 799€ 12 784€ 7 740€ 3 893€ 3 465€ 2 707€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
466 419€ 399 549€ 372 254€ 329 941€ 306 819€ 462 784€ 282 599€ 269 283€ 309 942€ 556 833€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 627€ 7 850€ 16 075€ 10 539€ 8 100€ 120 487€ 10 582€ 7 571€ 2 857€ 22 599€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
240 990€ 206 488€ 187 611€ 162 654€ 157 674€ 164 410€ 149 847€ 148 270€ 143 751€ 141 526€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
158 775€ 133 156€ 121 088€ 103 704€ 101 116€ 94 976€ 86 427€ 84 263€ 81 182€ 71 760€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
52 570€ 45 971€ 41 720€ 47 416€ 37 240€ 78 027€ 25 244€ 24 930€ 80 466€ 69 352€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
5 457€ 6 083€ 5 760€ 5 627€ 2 690€ 4 885€ 10 498€ 4 249€ 1 686€ 251 595€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
8 176 040€ 8 367 457€ 8 043 061€ 8 141 088€ 5 946 098€ 6 072 676€ 6 547 533€ 7 133 075€ 7 021 327€ 7 653 570€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
8 176 040€ 8 367 457€ 8 043 061€ 8 141 088€ 5 946 098€ 6 072 676€ 6 547 533€ 7 133 075€ 7 021 327€ 7 653 570€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
13 228 863€ 13 095 076€ 12 461 144€ 12 368 339€ 10 069 222€ 10 443 036€ 10 728 898€ 11 425 879€ 11 301 401€ 12 213 494€