Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Parcel Service s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
42 674 421 € 40 182 849 € 40 718 526 € 39 892 609 € 27 511 718 € 28 272 193 € 28 635 063 € 24 160 216 € 26 735 622 € 25 446 916 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 052 151 € 22 309 617 € 21 805 049 € 21 485 676 € 16 061 355 € 16 374 090 € 16 626 846 € 17 150 119 € 13 908 432 € 14 240 967 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 402 459 € 300 468 € 151 748 € 45 163 € 14 323 € 11 630 € 17 865 € 16 772 € 24 248 € 8 092 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
245 394€ 178 081€ 85 528€ 34 031€ 3 191€ 9 563€ 17 865€ 16 772€ 24 248€ 8 092€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 081€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 067€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 145 984€ 122 387€ 66 220€ 11 132€ 11 132€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
22 649 692 € 22 009 149 € 21 653 301 € 21 440 513 € 16 047 032 € 16 362 460 € 16 608 981 € 17 133 347 € 13 884 184 € 14 232 875 €
012
A.II.1
Pozemky
4 866 896€ 4 865 895€ 4 865 895€ 4 865 895€ 4 865 895€ 4 865 895€ 4 865 895€ 4 865 896€ 4 865 896€ 4 865 896€
013
A.II.2
Stavby
8 136 704€ 7 406 682€ 7 729 346€ 8 108 570€ 8 432 515€ 8 847 152€ 9 244 982€ 9 674 991€ 6 467 699€ 6 749 691€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 104 650€ 6 514 190€ 8 346 556€ 8 248 216€ 2 579 461€ 2 579 113€ 2 463 058€ 2 585 979€ 2 023 071€ 2 176 132€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 320 234€ 1 639 552€ 0€ 0€ 0€ 184€ 1 285€ 2 386€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
205 608€ 131 014€ 711 504€ 217 832€ 169 161€ 31 278€ 33 114€ 4 365€ 526 233€ 438 770€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 600€ 1 451 816€ 0€ 39 022€ 1 932€ 1 932€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 416 425 € 17 657 265 € 18 723 426 € 18 280 109 € 11 341 028 € 11 903 570 € 11 898 957 € 6 951 631 € 12 709 472 € 10 831 925 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
299 614 € 379 534 € 34 293 € 42 317 € 69 910 € 68 016 € 65 757 € 79 915 € 118 153 € 109 805 €
035
B.I.1
Materiál
299 614€ 379 534€ 34 293€ 42 317€ 69 910€ 68 016€ 65 757€ 79 915€ 118 153€ 109 805€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 226 901 € 232 328 € 15 462 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
226 901€ 232 328€ 15 462€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 471 170 € 12 926 451 € 12 707 923 € 9 246 362 € 5 399 799 € 4 480 443 € 4 598 197 € 3 946 772 € 8 044 720 € 7 902 587 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 941 111 € 8 837 626 € 9 016 664 € 9 130 373 € 5 298 190 € 4 480 443 € 4 598 243 € 3 912 207 € 4 251 290 € 6 266 083 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 842 242€ 1 792 160€ 1 982 507€ 2 164 476€ 626 596€ 533 709€ 1 122 875€ 1 212 334€ 1 123 858€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 098 869€ 7 045 466€ 7 034 157€ 6 965 897€ 4 671 594€ 3 946 734€ 3 475 368€ 2 699 873€ 3 127 432€ 6 266 083€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 900 000€ 2 600 000€ 3 500 000€ 3 700 000€ 1 630 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
441 164€ 1 297 566€ -46€ 34 565€ 86 406€ 502€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
188 895€ 191 259€ 191 259€ 115 989€ 101 609€ 7 024€ 6 002€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 645 641 € 4 351 280 € 5 754 309 € 8 759 102 € 5 855 857 € 7 355 111 € 7 235 003 € 2 924 944 € 4 546 599 € 2 819 533 €
072
B.V.1.
Peniaze
20 428€ 21 918€ 3 614€ 3 719€ 1 183€ 3 662€ 2 254€ 3 331€ 3 770€ 2 424€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 625 213€ 4 329 362€ 5 750 695€ 8 755 383€ 5 854 674€ 7 351 449€ 7 232 749€ 2 921 613€ 4 542 829€ 2 817 109€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
205 845 € 215 967 € 190 051 € 126 824 € 109 335 € -5 467 € 109 260 € 58 466 € 117 718 € 374 024 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
105 766€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
202 045€ 212 467€ 190 051€ 127 729€ 109 335€ 107 267€ 104 117€ 58 466€ 105 694€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 800€ 3 500€ -905€ -112 734€ 5 143€ 11 952€ 268 330€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
42 674 421 € 40 182 849 € 40 718 526 € 39 892 609 € 27 511 718 € 28 272 193 € 28 635 063 € 24 160 216 € 26 735 622 € 25 446 916 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
28 148 211 € 27 807 968 € 26 141 055 € 21 945 641 € 17 310 317 € 15 716 557 € 14 516 020 € 13 654 410 € 15 951 348 € 14 294 875 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 € 11 496 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€ 11 496€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 € 2 259 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€ 2 259€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 787 575 € 25 120 660 € 18 925 248 € 17 289 923 € 15 696 163 € 14 495 624 € 13 234 018 € 12 230 953 € 14 274 481 € 12 388 364 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 787 575€ 25 120 660€ 18 925 248€ 17 289 923€ 15 696 163€ 14 495 624€ 13 234 018€ 12 230 953€ 14 274 481€ 12 388 364€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 340 242 € 2 666 914 € 7 195 413 € 4 635 324 € 1 593 760 € 1 200 539 € 1 261 608 € 1 403 063 € 1 656 473 € 1 886 117 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 526 210 € 12 374 881 € 14 577 471 € 17 946 968 € 10 200 546 € 12 555 611 € 14 111 496 € 10 500 581 € 10 779 179 € 11 148 040 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
321 443 € 87 022 € 21 326 € 980 045 € 14 640 € 607 257 € 2 026 279 € 1 817 650 € 1 250 604 € 1 840 911 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
965 000€ 0€ 466 667€ 1 866 666€ 1 654 483€ 1 104 483€ 1 794 368€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 111€ 12 298€ 21 326€ 15 045€ 14 640€ 17 250€ 23 947€ 29 304€ 36 440€ 23 155€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
303 332€ 74 724€ 0€ 123 340€ 135 666€ 133 863€ 109 681€ 23 388€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
451 847 € 411 036 € 449 162 € 379 672 € 300 962 € 226 930 € 203 870 € 225 746 € 219 301 € 227 368 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
451 847€ 411 036€ 449 162€ 379 672€ 300 962€ 226 930€ 203 870€ 225 746€ 219 301€ 227 368€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 650 984 € 9 923 676 € 12 254 172 € 14 589 238 € 9 290 339 € 11 259 514 € 11 433 869 € 8 030 939 € 8 793 227 € 8 416 804 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 052 734 € 8 453 377 € 10 024 171 € 10 401 339 € 7 970 219 € 9 551 411 € 9 660 124 € 5 745 579 € 7 311 383 € 6 785 509 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
60 011€ 88 784€ 15 960€ 28 115€ 33 377€ 16 373€ 18 969€ 17 258€ 32 230€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 992 723€ 8 364 593€ 10 008 211€ 10 373 224€ 7 936 842€ 9 535 038€ 9 641 155€ 5 728 321€ 7 279 153€ 6 785 509€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 635 000€ 0€ 933 333€ 933 333€ 1 435 845€ 689 885€ 689 885€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
403 188€ 356 173€ 397 392€ 399 719€ 284 740€ 276 144€ 248 300€ 232 623€ 227 848€ 216 764€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
269 312€ 240 930€ 270 624€ 249 618€ 189 591€ 183 915€ 164 641€ 142 948€ 145 374€ 139 669€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
925 750€ 873 196€ 1 561 985€ 1 903 562€ 845 789€ 314 711€ 427 471€ 473 050€ 418 737€ 584 977€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
894€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 101 936 € 1 953 147 € 1 852 811 € 1 998 013 € 594 605 € 461 910 € 447 478 € 426 246 € 516 047 € 662 957 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
230 747€ 215 928€ 195 892€ 178 216€ 112 317€ 124 701€ 103 398€ 93 972€ 87 470€ 79 947€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 871 189€ 1 737 219€ 1 656 919€ 1 819 797€ 482 288€ 337 209€ 344 080€ 332 274€ 428 577€ 583 010€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 855 € 25 € 7 547 € 5 225 € 5 095 € 4 001 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 855€ 25€ 7 547€ 5 225€ 5 095€ 4 001€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé