Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Procter & Gamble, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
86 646 182€ 83 506 645€ 78 251 613€ 81 138 494€ 81 637 298€ 78 668 586€ 83 177 277€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
86 671 724 € 83 515 404 € 78 252 579 € 81 143 119 € 81 715 186 € 78 670 981 € 83 180 912 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
86 072 883€ 82 910 878€ 77 333 008€ 80 515 836€ 80 870 133€ 77 895 940€ 82 384 634€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
573 299€ 595 767€ 918 605€ 622 658€ 767 165€ 772 646€ 792 643€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 542€ 8 759€ 966€ 4 625€ 77 888€ 2 395€ 3 635€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
84 569 983 € 81 737 969 € 76 139 045 € 79 874 016 € 80 384 187 € 77 211 761 € 82 155 905 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
67 266 039€ 64 906 493€ 63 332 584€ 66 006 742€ 65 521 644€ 62 919 167€ 67 469 776€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57 530€ 65 098€ 40 316€ 53 835€ 67 808€ 44 974€ 63 419€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 022 168€ 15 071 285€ 10 861 635€ 12 212 923€ 13 175 697€ 12 753 414€ 13 190 842€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 137 663 € 1 654 005 € 1 869 948 € 1 590 602 € 1 568 524 € 1 448 992 € 1 400 228 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 368 170€ 984 247€ 1 239 751€ 934 062€ 847 188€ 864 106€ 849 031€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
525 682€ 459 859€ 490 537€ 414 309€ 397 459€ 422 407€ 422 339€
19
E.4.
Sociálne náklady
243 811€ 209 899€ 139 660€ 242 231€ 323 877€ 162 479€ 128 858€
20
F.
Dane a poplatky
1 197€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 634€ 9 013€ 5 647€ 8 785€ 12 171€ 24 977€ 23 894€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 634€ 9 013€ 5 647€ 8 785€ 12 171€ 24 977€ 23 894€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
42 983€ -18 626€ 18 588€ 38€ -11 655€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 769€ 32 075€ 28 915€ 19 755€ 19 755€ 20 199€ 19 401€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 101 741 € 1 777 435 € 2 113 534 € 1 269 103 € 1 330 999 € 1 459 220 € 1 025 007 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 300 445 € 3 463 769 € 4 017 078 € 2 864 994 € 2 872 149 € 2 951 031 € 2 453 240 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
459 907 € 53 999 € 260 185 € 309 387 € 44 499 € 137 498 € 143 406 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 22 € 1 € 179 € 7 533 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6€ 22€ 1€ 132€ 6 645€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
47€ 888€
42
XII.
Kurzové zisky
459 907€ 53 993€ 260 185€ 309 365€ 44 498€ 137 319€ 135 873€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
435 314 € 142 646 € 313 479 € 349 140 € 33 078 € 137 180 € 111 463 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
56 724 € 47 792 € 57 888 € 14 246 € 1 014 € 393 € 187 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
56 635€ 47 667€ 56 940€ 13 695€ 23€ 34€ 116€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
89€ 125€ 948€ 551€ 991€ 359€ 71€
52
O.
Kurzové straty
371 975€ 88 153€ 249 656€ 328 031€ 24 498€ 129 526€ 104 441€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 615€ 6 701€ 5 935€ 6 863€ 7 566€ 7 261€ 6 835€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
24 593 € -88 647 € -53 294 € -39 753 € 11 421 € 318 € 31 943 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 126 334 € 1 688 788 € 2 060 240 € 1 229 350 € 1 342 420 € 1 459 538 € 1 056 950 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
473 752 € 380 568 € 463 411 € 520 298 € 166 601 € 352 508 € 292 332 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
519 311€ 351 120€ 425 915€ 383 972€ 218 403€ 397 910€ 234 003€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-45 559€ 29 448€ 37 496€ 136 326€ -51 802€ -45 402€ 58 329€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 652 582 € 1 308 220 € 1 596 829 € 709 052 € 1 175 819 € 1 107 030 € 764 618 €