Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOFTHARD Technology spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
95 291 € 207 540 € 213 350 € 820 968 € 960 358 € 1 715 070 € 1 771 387 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
54 007 € 538 073 € 597 524 € 1 032 417 € 1 156 924 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
21 859 € 21 859 € 21 859 € 21 859 € 39 409 €
005
A.I.2
Software
17 550 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
21 859 € 21 859 € 21 859 € 21 859 € 21 859 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
32 148 € 516 214 € 575 665 € 1 010 558 € 1 117 515 €
012
A.II.1
Pozemky
6 017 € 6 017 € 6 017 € 6 017 €
013
A.II.2
Stavby
417 444 € 417 444 € 417 444 € 446 924 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 695 € 48 514 € 107 965 € 183 647 € 261 124 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 453 € 44 239 € 44 239 € 403 450 € 403 450 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
95 291 € 207 540 € 159 343 € 282 895 € 359 043 € 678 148 € 599 384 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 676 € 44 029 € 132 086 € 150 104 € 224 670 €
032
B.I.1
Materiál
7 845 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
14 676 € 44 029 € 132 086 € 150 104 € 216 825 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
32 181 € 36 177 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
32 181 € 36 177 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
83 319 € 200 148 € 118 852 € 229 819 € 214 242 € 484 321 € 183 767 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
77 708 € 200 148 € 118 852 € 229 819 € 214 242 € 482 648 € 158 240 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 611 € 1 673 € 25 527 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 972 € 7 392 € 25 815 € 9 047 € 12 715 € 11 542 € 154 770 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 187 € 1 187 € 1 187 € 1 410 € 1 774 € 8 003 € 8 075 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 785 € 6 205 € 24 628 € 7 637 € 10 941 € 3 539 € 146 695 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 791 € 4 505 € 15 079 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 791 € 4 505 € 15 079 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
95 291 € 207 540 € 213 350 € 820 968 € 960 358 € 1 715 070 € 1 771 387 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
67 345 € 146 821 € 116 951 € 751 278 € 859 807 € 920 195 € 817 819 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
89 850 € 69 978 € 142 708 € 737 237 € 820 674 € 810 848 € 1 141 246 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 850 € 102 708 € 142 708 € 1 067 635 € 1 151 072 € 1 141 246 € 1 141 246 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 730 € -330 398 € -330 398 € -330 398 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-29 476 € 69 872 € -32 728 € 7 070 € 32 162 € 102 376 € -330 398 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 946 € 60 719 € 96 399 € 69 690 € 100 551 € 794 875 € 953 552 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 523 € 14 421 € 14 363 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 523 € 14 421 € 14 363 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 342 € 46 115 € 81 795 € 55 086 € 86 028 € 780 454 € 939 189 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 678 € 15 795 € 15 473 € 28 016 € 51 066 € 51 246 € 91 968 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
664 € 664 € 50 664 € 9 665 € 6 665 € 278 954 € 79 438 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 652 € 8 442 € 9 136 € 9 624 € 427 958 € 705 249 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
92 € 271 € 413 € 287 € 9 783 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 004 € 7 124 € 7 998 € 13 492 € 22 009 € 52 751 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 768 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
16 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
16 €