Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EKLUB s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 989 055 € 1 765 965 € 1 639 210 € 1 731 012 € 2 € 565 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
298 018 € 558 181 € 871 862 € 1 014 827 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
161 258 € 256 441 € 350 141 € 438 281 €
005
A.I.2
Software
133 423€ 235 041€ 336 661€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
27 835€ 21 400€ 13 480€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
136 760 € 301 740 € 466 720 € 576 546 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
136 760€ 301 740€ 466 720€ 576 546€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
55 001 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
55 001€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 652 848 € 1 177 931 € 721 720 € 716 185 € 2 € 557 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 638 356 € 1 176 683 € 709 392 € 206 857 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 142 011€ 697 993€ 511 290€ 94 649€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
251 033€ 234 188€ 110 204€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
193 804€ 190 004€ 38 390€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
63 601€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
51 508€ 54 498€ 49 508€ 48 607€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 492 € 1 248 € 12 328 € 509 328 € 2 € 557 €
056
B.IV.1
Peniaze
919€ 819€ 991€ 509 328€ 2€ 557€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 573€ 429€ 11 337€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
38 189 € 29 853 € 45 628 € 8 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
26€ 3 000€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 163€ 29 853€ 42 628€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 989 055 € 1 765 965 € 1 639 210 € 1 731 012 € 2 € 565 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 401 794 € -1 167 357 € -750 467 € -385 929 € -508 € 200 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-55 001 € -55 001 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-55 001€ -55 001€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
353 € 353 € 353 € 353 € 353 € 353 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
353€ 353€ 353€ 353€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 119 710 € -757 820 € -393 281 € -7 861 € -7 153 € -6 354 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 119 710€ -757 820€ -393 281€ -6 354€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-234 436 € -361 889 € -364 539 € -385 421 € -708 € -799 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 389 155 € 2 930 754 € 2 386 768 € 2 116 941 € 510 € 365 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 056 € 3 416 € 2 364 € 2 466 € 240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 056€ 3 416€ 2 364€ 2 466€ 240€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
523 € 7 409 € 166 909 € 299 607 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
523€ 408€ 295€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 001€ 166 614€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
365 761 € 452 614 € 498 828 € 646 063 € 510 € 125 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
317 386€ 424 130€ 424 291€ 483 153€ 30€ 125€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
155 217€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 606€ 2 602€ 2 611€ 5 969€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 821€ 1 819€ 1 826€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
43 947€ 24 062€ 15 099€ 1 724€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1€ 1€ 55 001€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
3 018 815€ 2 467 315€ 1 718 667€ 1 168 805€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 694 € 2 568 € 2 909 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 694€ 2 568€ 2 909€