Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
474 021 € 614 345 € 506 736 € 470 414 € 466 946 € 520 988 € 378 515 € 425 113 € 424 756 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
289 006 € 277 327 € 294 254 € 317 711 € 333 252 € 338 619 € 295 139 € 298 785 € 315 070 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
289 006 € 277 327 € 294 254 € 317 711 € 333 252 € 338 619 € 295 139 € 298 785 € 315 070 €
012
A.II.1
Pozemky
239 874€ 245 326€ 250 740€ 256 371€ 257 682€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€
013
A.II.2
Stavby
113 724€ 119 138€ 130 399€ 120 597€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 132€ 32 001€ 43 514€ 61 340€ 75 570€ 75 522€ 26 628€ 19 013€ 24 037€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 063€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
185 015 € 337 018 € 212 482 € 152 703 € 133 694 € 179 747 € 79 738 € 121 732 € 106 135 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
429 € 486 € 539 € 414 € 7 173 € 12 241 € 1 788 € 441 €
032
B.I.1
Materiál
-4 902€ 166€ 313€ 441€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
12 075€ 12 075€ 1 475€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
79 323 € 142 610 € 95 866 € 83 812 € 77 594 € 121 899 € 53 931 € 106 173 € 76 498 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
51 374€ 135 136€ 88 316€ 67 845€ 59 626€ 121 787€ 53 480€ 100 879€ 72 774€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
24 678€ 3 786€ 5 594€ 12 519€ 15 978€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
112€ 451€ 5 233€ 3 624€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 271€ 3 688€ 1 956€ 3 448€ 1 990€ 61€ 100€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
105 692 € 193 979 € 116 130 € 68 352 € 55 686 € 50 675 € 13 566 € 13 771 € 29 196 €
056
B.IV.1
Peniaze
105 692€ 193 979€ 116 130€ 68 352€ 55 686€ 20 064€ 1 118€ 1 654€ 1 106€
057
B.IV.2
Účty v bankách
30 611€ 12 448€ 12 117€ 28 090€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 622 € 3 638 € 4 596 € 3 551 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 622€ 3 638€ 4 596€ 3 551€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
474 021 € 614 345 € 506 736 € 470 414 € 466 946 € 520 988 € 378 515 € 425 113 € 424 756 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
297 100 € 400 249 € 345 888 € 309 534 € 307 280 € 292 818 € 232 890 € 264 891 € 286 727 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
392 946 € 338 584 € 302 233 € 295 234 € 285 516 € 237 228 € 257 588 € 279 424 € 262 579 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
237 228€ 257 588€ 279 424€ 262 579€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-103 149 € 54 362 € 36 352 € 6 997 € 14 461 € 48 287 € -32 001 € -21 836 € 16 845 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
176 921 € 214 096 € 160 848 € 160 880 € 159 666 € 228 170 € 145 625 € 160 222 € 138 029 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 262 € 2 008 € 2 663 € 3 344 € 3 988 € 7 200 € 5 243 € 5 018 € 2 807 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
1 262€ 2 008€ 2 663€ 3 344€ 3 988€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 200€ 5 243€ 5 018€ 2 807€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
64 477 € 11 425 € 4 657 € 4 807 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
60 028€ 6 816€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 449€ 4 609€ 4 657€ 4 807€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
175 659 € 212 088 € 158 185 € 157 536 € 155 678 € 156 493 € 128 957 € 150 547 € 130 415 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
29 514€ 60 878€ 8 723€ 12 611€ 12 470€ -62€ 12 817€ 26 881€ 4 892€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
137 611€ 138 764€ 138 195€ 138 456€ 137 691€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
135 224€ 106 980€ 114 982€ 115 591€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 960€ 6 903€ 5 584€ 6 293€ 5 346€ 4 149€ 5 240€ 4 858€ 3 682€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 514€ 3 135€ 3 011€ 2 034€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
574€ 5 543€ 5 683€ 176€ 171€ 17 489€ 522€ 443€ 4 216€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-2 821€ 263€ 372€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé