Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
21 665 € 36 009 € 34 087 € 26 680 € 18 213 € 10 860 € 18 129 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
21 665 € 36 009 € 34 087 € 26 680 € 18 213 € 10 860 € 18 081 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
25 € 49 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
49€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 000 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
700 € 1 185 € 1 040 € 4 711 € 2 488 € 1 921 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
700€ 1 000€ 855€ 4 661€ 2 301€ 1 233€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
187€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
688€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
185€ 185€ 50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
21 665 € 35 309 € 32 902 € 24 640 € 13 502 € 8 347 € 16 111 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 665€ 35 309€ 32 902€ 24 640€ 13 502€ 8 347€ 13 289€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 822€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
48 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
21 665 € 36 009 € 34 087 € 26 680 € 18 213 € 10 860 € 18 129 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 193 € 31 208 € 27 989 € 19 478 € 11 470 € 3 474 € 68 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 206 € 7 206 € 7 206 € 7 206 € 7 206 € 7 206 € 7 206 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 206€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 698 € 13 479 € 4 968 € -3 040 € -11 035 € -14 443 € -17 294 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 294€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-11 015 € 3 219 € 8 511 € 8 008 € 7 995 € 3 407 € 2 852 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 472 € 4 801 € 6 098 € 7 202 € 6 743 € 7 386 € 18 061 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
600 € 900 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
600€ 900€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
444 € 419 € 391 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
391€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 472 € 4 801 € 5 498 € 6 302 € 6 299 € 6 967 € 17 670 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
438€ 425€ 121€ 168€ 55€ 571€ 856€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 561€ 3 361€ 3 361€ 3 694€ 3 671€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 435€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
70€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 034€ 815€ 2 016€ 2 773€ 2 480€ 2 725€ 357€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé