Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 016 088 € 5 569 214 € 6 247 684 € 6 618 647 € 6 422 121 € 6 419 037 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
882 890 € 929 186 € 1 047 565 € 1 197 440 € 1 297 716 € 2 788 862 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
882 890 € 929 186 € 1 047 565 € 1 197 440 € 1 297 716 € 2 788 862 €
012
A.II.1
Pozemky
1 903 € 1 903 € 1 903 € 1 903 € 1 903 € 254 841 €
013
A.II.2
Stavby
623 448 € 704 630 € 773 505 € 865 769 € 917 863 € 2 124 801 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
255 931 € 222 653 € 272 157 € 329 768 € 377 950 € 409 220 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 608 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 687 643 € 4 168 233 € 4 561 279 € 4 794 254 € 4 543 682 € 3 083 330 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 128 549 € 1 931 331 € 2 736 985 € 2 414 937 € 1 947 138 € 1 558 756 €
032
B.I.1
Materiál
2 114 € 3 422 € 2 489 € 2 063 € 2 366 € 2 257 €
036
B.I.5
Tovar
2 126 435 € 1 927 909 € 2 734 496 € 2 412 874 € 1 944 772 € 1 556 499 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
205 273 € 179 603 € 167 075 € 174 604 € 167 456 € 154 426 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
205 273 € 179 603 € 167 075 € 174 604 € 19 907 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
167 456 € 134 519 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
899 768 € 1 514 859 € 1 207 663 € 1 851 913 € 2 029 448 € 1 102 497 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
571 644 € 668 917 € 801 142 € 851 712 € 753 821 € 688 827 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 792 € 216 € 96 605 € 447 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
312 332 € 845 726 € 309 916 € 1 000 201 € 1 275 627 € 413 223 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
454 053 € 542 440 € 449 556 € 352 800 € 399 640 € 267 651 €
056
B.IV.1
Peniaze
32 442 € 17 795 € 19 402 € 21 632 € 42 724 € 32 850 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
421 611 € 524 645 € 430 154 € 331 168 € 356 916 € 234 801 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
445 555 € 471 795 € 638 840 € 626 953 € 580 723 € 546 845 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 432 € 6 162 € 10 892 € 210 € 633 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
67 433 € 45 738 € 49 951 € 69 008 € 60 984 € 56 402 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
378 122 € 424 625 € 582 727 € 547 053 € 519 529 € 489 810 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 016 088 € 5 569 214 € 6 247 684 € 6 618 647 € 6 422 121 € 6 419 037 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
93 159 € 66 682 € 36 318 € 75 454 € 66 118 € 55 703 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
14 838 € 14 838 € 14 838 € 14 838 € 14 838 € 14 838 €
069
A.I.1
Základné imanie
14 838 € 14 838 € 14 838 € 14 838 € 14 838 € 14 838 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 484 € 1 484 € 1 484 € 1 484 € 1 484 € 1 483 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 484 € 1 484 € 1 484 € 1 484 € 1 484 € 1 483 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
50 360 € 19 996 € -126 927 € 49 797 € 39 381 € -3 407 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
239 826 € 209 462 € 62 539 € 53 204 € 42 788 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-189 466 € -189 466 € -189 466 € -3 407 € -3 407 € -3 407 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
26 477 € 30 364 € 146 923 € 9 335 € 10 415 € 42 789 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 748 152 € 5 318 431 € 5 982 572 € 6 423 387 € 6 105 244 € 6 009 187 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
79 658 € 68 269 € 73 613 € 64 562 € 31 984 € 44 268 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
75 408 € 64 019 € 69 363 € 60 312 € 31 984 € 44 268 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 250 € 4 250 € 4 250 € 4 250 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
171 034 € 117 236 € 104 939 € 131 321 € 151 461 € 317 612 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
31 672 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
41 173 € 42 605 € 46 228 € 46 192 € 56 878 € 72 141 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 564 € 2 397 € 615 € 12 279 € 17 525 € 13 839 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
81 797 € 29 714 € 12 334 € 9 057 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
37 500 € 42 520 € 45 762 € 72 850 € 77 058 € 190 903 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 497 460 € 5 132 926 € 5 804 020 € 6 227 504 € 5 921 799 € 5 647 307 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 185 591 € 3 776 867 € 5 060 424 € 4 863 117 € 4 309 709 € 3 291 971 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 041 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
928 145 € 1 013 802 € 540 338 € 1 112 601 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 228 158 € 1 963 895 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
130 758 € 117 594 € 117 333 € 103 408 € 105 646 € 92 424 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 828 € 76 441 € 70 461 € 69 736 € 67 569 € 59 575 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
135 594 € 135 866 € 9 483 € 75 606 € 200 020 € 96 244 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 544 € 12 356 € 5 981 € 3 036 € 10 697 € 135 157 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
174 777 € 184 101 € 228 794 € 119 806 € 250 759 € 354 147 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
174 777 € 184 101 € 228 794 € 119 595 € 248 912 € 347 388 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
210 € 1 847 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
211 € 1 637 € 4 912 €