Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
38 185 815€ 37 121 326€ 37 045 669€ 33 855 083€ 30 999 390€ 30 152 808€ 27 139 181€ 23 345 730€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 293 510€ 27 434 923€ 27 028 830€ 25 866 886€ 24 138 552€ 23 626 131€ 21 156 035€ 17 865 293€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 892 305 € 9 686 403 € 10 016 839 € 7 988 197 € 6 860 838 € 6 526 677 € 5 983 146 € 5 480 437 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 150 443 € 41 736 942 € 43 489 177 € 40 624 099 € 39 729 161 € 38 698 978 € 36 625 261 € 23 335 744 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 019 689€ 41 417 782€ 43 180 857€ 40 308 826€ 39 355 846€ 38 493 244€ 36 064 465€ 23 054 656€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-41 287€ 30 273€ -29 473€ 6 428€ 51 022€ -142 343€ 239 202€ -15 985€
07
II.3
Aktivácia
172 041€ 288 887€ 337 793€ 308 845€ 322 293€ 348 077€ 321 594€ 297 073€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
30 620 590 € 33 001 309 € 36 241 642 € 34 456 152 € 33 651 722 € 32 200 452 € 31 466 067 € 20 559 426 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 228 157€ 23 555 434€ 26 414 005€ 25 099 854€ 23 321 802€ 22 862 940€ 22 219 971€ 13 737 173€
10
B.2
Služby
9 401 901€ 9 474 777€ 9 745 090€ 9 341 555€ 10 309 159€ 9 371 889€ 9 239 333€ 6 822 253€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 422 157 € 18 422 036 € 17 264 375 € 14 156 144 € 12 938 277 € 13 025 203 € 11 142 340 € 8 256 755 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13 370 031 € 12 399 244 € 11 384 679 € 9 823 616 € 8 909 615 € 8 557 097 € 7 879 815 € 5 147 249 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 338 179€ 8 734 219€ 8 019 791€ 6 847 135€ 6 300 366€ 6 041 316€ 5 575 896€ 3 653 669€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 364 239€ 3 167 997€ 2 866 561€ 2 491 054€ 2 234 146€ 2 126 382€ 2 022 786€ 1 325 112€
16
C.4
Sociálne náklady
667 613€ 497 028€ 498 328€ 485 427€ 375 103€ 389 399€ 281 133€ 168 468€
17
D
Dane a poplatky
173 116€ 139 273€ 131 888€ 137 518€ 133 130€ 139 386€ 158 565€ 114 129€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 118 244€ 2 047 284€ 2 206 766€ 1 875 596€ 1 874 350€ 1 685 698€ 2 983 549€ 1 291 326€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
244 660€ 228 454€ 208 504€ 182 545€ 191 975€ 298 792€ 171 745€ 65 834€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
117 608€ 114 019€ 60 060€ 78 574€ 98 947€ 158 406€ 50 135€ 63 760€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-6 698€ 59 691€ -36 712€ 306 668€ 414 013€ 326 630€ 656 508€ -87 668€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188 507€ 265 478€ 94 306€ 207 151€ 188 800€ 750 801€ 262 430€ 25 648€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
313 834€ 522 838€ 275 666€ 319 995€ 263 579€ 1 214 680€ 242 951€ 164 768€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 769 189 € 3 633 618 € 3 544 838 € 2 003 873 € 1 625 418 € 1 992 899 € -395 008 € 1 654 673 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 12 245€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ -4€ 3 251€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
200€ 270€ 272€ 262€ 2 218€ 2 840€ 3 347€
39
N
Nákladové úroky
642€ 756€ 881€ 546€ 289€ 73 997€ 10 162€ 2 381€
40
XI.
Kurzové zisky
1 024€ 82€ 502€ 288€ 1 730€ 461€ 605€ 2 155€
41
O
Kurzové straty
5 938€ 6 353€ 8 832€ 4 207€ 5 070€ 12 703€ 5 991€ 3 191€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 798€ 32 778€ 31 069€ 34 693€ 25 175€ 25 488€ 34 357€ 52 069€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-41 154 € -39 535 € -40 008 € -38 896 € -28 800 € -100 515 € -47 065 € -52 139 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 728 035 € 3 594 083 € 3 504 830 € 1 964 977 € 1 596 618 € 1 892 384 € -442 073 € 1 602 534 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
689 867 € 1 014 482 € 937 324 € 533 967 € 419 154 € 590 524 € -211 598 € 670 630 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
685 051€ 944 562€ 782 056€ 463 180€ 462 262€ 413 997€ 2 884€ 411 955€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
4 816€ 69 920€ 155 268€ 70 787€ -43 108€ 176 527€ -214 482€ 258 675€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 038 168 € 2 579 601 € 2 567 506 € 1 431 010 € 1 177 464 € 1 301 860 € -230 475 € 931 904 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 728 035 € 3 594 084 € 3 504 829 € 1 964 977 € 1 596 618 € 1 892 384 € -442 073 € 1 602 534 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 038 167 € 2 579 601 € 2 567 505 € 1 431 010 € 1 177 464 € 1 301 860 € -230 475 € 931 904 €