Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AQUA - HA spoločnosť s ručením obmedzeným

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
12 107 € 12 082 € 12 045 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 618 € 11 618 € 11 618 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
11 618 € 11 618 € 11 618 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
11 618€ 11 618€ 11 618€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
489 € 464 € 427 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
120 € 359 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
120€ 359€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
369 € 464 € 68 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
369€ 464€ 68€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
12 107 € 12 082 € 12 045 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-21 061 € -20 928 € -20 930 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
13 278 € 13 278 € 13 278 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
13 278€ 13 278€ 13 278€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
405€ 404€ 401€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-34 610€ -34 613€ -34 678€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-134 € 3 € 69 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
33 168 € 33 010 € 32 975 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
24 280 € 24 122 € 24 087 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
24 280€ 24 122€ 24 069€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
18€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
8 888€ 8 888€ 8 888€