Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 644 272 € 9 713 248 € 9 867 835 € 8 871 576 € 6 502 542 € 7 031 456 € 6 686 911 € 4 771 668 € 4 184 945 € 3 073 220 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 797 854 € 4 745 768 € 4 921 885 € 3 925 361 € 2 153 625 € 1 827 612 € 1 649 673 € 1 527 303 € 1 518 403 € 902 598 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 € 2 676 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 676€ 2 676€ 2 676€ 2 676€ 2 676€ 2 676€ 2 676€ 2 676€ 2 676€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 676€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 450 333 € 4 453 581 € 4 629 651 € 3 476 403 € 1 891 668 € 1 565 777 € 1 386 971 € 1 264 177 € 1 255 403 € 570 564 €
012
A.II.1
Pozemky
22 223€ 22 721€ 66 462€ 66 462€ 66 462€ 66 462€ 17 043€ 498€ 498€ 498€
013
A.II.2
Stavby
1 357 122€ 1 351 642€ 1 408 685€ 559 406€ 438 342€ 94 403€ 89 418€ 74 938€ 80 422€ 65 535€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 780 269€ 3 075 460€ 3 151 893€ 2 363 060€ 1 263 361€ 1 284 600€ 1 266 430€ 1 186 662€ 1 151 298€ 485 258€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
2 819€ 3 308€ 1 415€ 2 948€ 5 427€ 0€ 0€ 359€ 2 564€ 11 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
287 900€ 450€ 1 196€ 484 527€ 118 076€ 120 312€ 14 080€ 1 720€ 20 621€ 8 273€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
344 845 € 289 511 € 289 558 € 446 282 € 259 281 € 259 159 € 260 026 € 260 450 € 260 324 € 329 358 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 254 531€ 254 531€ 254 531€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 978€ 5 122€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
259 572€ 259 511€ 259 558€ 259 282€ 259 281€ 259 159€ 259 211€ 5 104€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
85 273€ 30 000€ 30 000€ 187 000€ 0€ 0€ 815€ 69 705€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 815€ 815€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 766 300 € 4 962 170 € 4 940 251 € 4 942 544 € 4 324 331 € 5 198 803 € 5 034 252 € 3 241 106 € 2 660 795 € 2 167 198 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
260 929 € 364 520 € 553 228 € 176 153 € 313 390 € 397 084 € 875 927 € 695 594 € 727 678 € 254 204 €
032
B.I.1
Materiál
199 275€ 153 556€ 147 870€ 138 499€ 180 187€ 99 829€ 163 093€ 118 894€ 131 471€ 173 722€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
22 659€ 0€ 0€ 0€ 1 805€ 158 769€ 307€ 1 882€
035
B.I.4
Zvieratá
11 395€ 11 752€ 7 875€ 3 877€ 6 101€ 4 848€ 9 729€ 7 268€ 3 596€ 2 705€
036
B.I.5
Tovar
27 600€ 199 212€ 397 483€ 33 777€ 125 297€ 133 638€ 702 798€ 569 432€ 590 729€ 45 643€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
16 072 € 1 057 € 1 103 € 533 € 6 345 € 1 647 € 6 € 169 376 € 38 821 € 21 686 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 169 376€ 38 821€ 21 686€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
16 072€ 1 057€ 1 103€ 533€ 6 345€ 1 647€ 6€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 100 622 € 4 352 351 € 4 190 153 € 4 602 991 € 3 894 324 € 4 700 857 € 4 070 963 € 2 182 878 € 1 884 431 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 805 674€ 2 136 858€ 852 933€ 1 324 548€ 2 277 615€ 2 152 825€ 1 924 222€ 2 015 167€ 1 744 638€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 860€ 101 688€ 521 075€ 425 275€ 48 466€ 290 459€ 156 777€ 138 978€ 132 924€ 38 444€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
286 088€ 2 113 805€ 2 816 145€ 2 853 168€ 1 568 243€ 2 257 573€ 1 989 964€ 28 733€ 6 869€ 6 501€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
388 677 € 244 242 € 195 767 € 162 867 € 110 272 € 99 215 € 87 356 € 193 258 € 9 865 € 8 010 €
056
B.IV.1
Peniaze
264 910€ 217 714€ 186 765€ 121 227€ 96 538€ 92 029€ 63 005€ 44 708€ 1 565€ 1 707€
057
B.IV.2
Účty v bankách
123 767€ 26 528€ 9 002€ 41 640€ 13 734€ 7 186€ 24 351€ 148 550€ 8 300€ 6 303€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
80 118 € 5 310 € 5 699 € 3 671 € 24 586 € 5 041 € 2 986 € 3 259 € 5 747 € 3 424 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 261€ 3 078€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
76 786€ 5 286€ 5 116€ 3 052€ 23 690€ 4 072€ 1 490€ 1 823€ 4 963€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 332€ 24€ 583€ 619€ 896€ 969€ 1 496€ 1 427€ 523€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 644 272 € 9 713 248 € 9 867 835 € 8 871 576 € 6 502 542 € 7 031 456 € 6 686 911 € 4 771 668 € 4 184 945 € 3 073 220 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 488 217 € 2 457 123 € 2 468 382 € 2 428 179 € 2 376 312 € 2 280 036 € 2 076 694 € 2 054 696 € 1 778 332 € 1 612 810 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 124 € 16 124 € 16 124 € 16 124 € 16 124 € 16 124 € 16 124 € 16 124 € 14 273 € 14 273 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 124€ 16 124€ 16 124€ 16 124€ 16 124€ 16 124€ 16 124€ 16 124€ 14 273€ 14 273€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
649 252 € 649 190 € 649 238 € 648 961 € 648 961 € 618 839 € 514 810 € 499 113 € 251 372 € 115 617 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
649 669€ 649 669€ 649 669€ 649 669€ 649 669€ 619 669€ 515 588€ 499 467€ 251 852€ 115 953€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-417€ -479€ -431€ -708€ -708€ -830€ -778€ -354€ -480€ -336€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 612 € 1 612 € 1 612 € 1 612 € 1 612 € 1 612 € 1 612 € 1 612 € 1 427 € 1 427 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 612€ 1 612€ 1 612€ 1 612€ 1 612€ 1 612€ 1 612€ 1 612€ 1 427€ 1 427€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 748 665 € 1 748 665 € 1 748 665 € 1 748 665 € 1 643 460 € 1 481 493 € 1 481 493 € 1 481 493 € 1 481 493 € 1 307 057 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 748 665€ 1 748 665€ 1 748 665€ 1 748 665€ 1 643 460€ 1 481 493€ 1 481 493€ 1 481 493€ 1 481 493€ 1 307 057€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
72 564 € 41 532 € 52 743 € 12 817 € 66 155 € 161 968 € 62 655 € 56 354 € 29 767 € 174 436 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 572 529 € 6 622 063 € 6 720 751 € 5 846 801 € 3 896 086 € 4 490 795 € 4 556 448 € 2 659 905 € 2 406 613 € 1 460 410 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 750 € 19 197 € 9 069 € 10 449 € 7 692 € 8 770 € 6 329 € 11 534 € 7 754 € 27 692 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 702€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 762€ 17 197€ 7 069€ 8 449€ 5 692€ 8 770€ 0€ 5 237€ 7 754€ 26 990€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 6 329€ 6 297€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 460 211 € 1 685 466 € 1 745 523 € 1 375 056 € 471 683 € 472 488 € 331 415 € 398 719 € 104 964 € 121 417 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 334€ 763€ 670€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
66 537€ 64 078€ 61 629€ 54 847€ 50 287€ 43 526€ 36 905€ 31 173€ 25 378€ 19 541€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 386 889€ 1 576 439€ 1 623 046€ 1 292 944€ 378 071€ 364 584€ 219 154€ 282 395€ 24 415€ 70 832€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 785€ 44 949€ 60 848€ 27 265€ 43 325€ 64 378€ 75 356€ 82 817€ 54 408€ 30 374€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 692 021 € 1 891 048 € 2 189 605 € 1 635 092 € 1 510 328 € 1 617 961 € 1 339 443 € 1 392 669 € 1 395 864 € 1 101 571 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
380 122€ 412 940€ 669 036€ 289 115€ 393 464€ 493 756€ 473 290€ 637 320€ 514 212€ 179 183€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 087€ 830€ 276€ 253€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
717 841€ 676 295€ 623 552€ 610 806€ 610 824€ 610 359€ 547 694€ 565 759€ 658 810€ 742 436€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
33 361€ 57 908€ 58 092€ 94 540€ 72 925€ 83 152€ 51 959€ 56 859€ 88 956€ 53 556€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 686€ 38 034€ 99 404€ 95 239€ 82 381€ 81 434€ 72 046€ 58 318€ 52 691€ 48 686€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 458€ 140 160€ 47 215€ 72 954€ 43 088€ 100 391€ 39 668€ 42 354€ 40 149€ 28 665€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
529 553€ 565 711€ 692 306€ 472 438€ 307 646€ 248 869€ 153 699€ 31 229€ 40 770€ 48 792€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400 050€ 423 840€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 409 547 € 3 026 352 € 2 776 554 € 2 826 204 € 1 906 383 € 2 391 576 € 2 879 261 € 456 933 € 474 191 € 209 730 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
298 263€ 439 887€ 625 920€ 791 356€ 199 191€ 171 914€ 69 552€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 111 284€ 2 586 465€ 2 150 634€ 2 034 848€ 1 707 192€ 2 391 576€ 2 707 347€ 456 933€ 404 639€ 209 730€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
583 526 € 634 062 € 678 702 € 596 596 € 230 144 € 260 625 € 53 769 € 57 067 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 173€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
583 526€ 634 062€ 678 702€ 596 596€ 230 144€ 260 625€ 53 769€ 53 894€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€