Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Názov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • IČO 31595545
 • DIČ 2021097089
 • IČ DPH SK7020000746 podľa §4b
 • Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 1994, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.3345/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 13 944 000 € / splatené 13 944 000 €
 • Historický názov Komunálna poisťovňa a.s.
  (platné do 26. mája 2007 )
 • Historické sídlo Štefanikova 8, 811 05 Bratislava
  (platné do 31. marca 2011)
  Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2
  (platné do 1. augusta 2009)
  Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 12. marca 2004)
  Hodžova 9, 010 01 Žilina
  (platné do 4. novembra 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Slávka Miklošová Predstavenstvo Bodrocká 12, 821 07 Bratislava 1. apríla 2016
Mgr. Blanka Hatalová Člen predstavenstva Homolová 8, 841 02 Bratislava 1. januára 2019
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková Člen predstavenstva Tupého 25/A, 831 01 Bratislava 1. januára 2019
RNDr. Milan Fleischhacker Člen predstavenstva Kapsohradská 8866/1, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica 1. januára 2019
Ing. Peter Polakovič Člen predstavenstva Grasalkovičova 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji 1. januára 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 19. augusta 2011] K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Ľuboš Tóth Prokúra Československej armády 235/8, 972 51 Handlová 28. apríla 2018
 • Prokúra koná [od 28. apríla 2018] Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jana Bibová Dozorná rada Sielnica 347, 962 13 Sliač 17. decembra 2013
Mgr. Katarína Gáliková Dozorná rada 101, 925 27 Veľký Grob 1. októbra 2018
Mgr. Magdaléna Adamová Dozorná rada Zadná 3424/34, 900 31 Stupava 1. januára 2019
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber Dozorná rada Bossigasse 66, 1130 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2019
Dipl. Ing. Doris Wendler Dozorná rada Raphael-Donner-Allee 90/3, 1220 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2019
Ing. Milan Muška Dozorná rada Duklianskych hrdinov 2473/7A, 093 01 Vranov nad Topľou 1. decembra 2013
Dr. Judit Havasi Dozorná rada Engelsberggasse 4/7, 1030 Viedeň, Rakúska republika 29. marca 2016
Dr. Peter Thirring Dozorná rada Reinhold Diessner Straβe 13, 2100 Korneuburg, Rakúska republika 29. marca 2016
Mag. Christian Brandstetter Dozorná rada Arbeiterstrandbadstraße 40, 1210 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2019
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group [35709600] Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1.10.2009
Predmety podnikania
Názov Vznik
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu:
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich,
e) individuálne zdravotné poistenie.
25.2.2016
Poistenie choroby
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) individuálne zdravotné poistenie.
25.2.2016
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a) motorových dopravných prostriedkoch,
b) nemotorových dopravných prostriedkoch.

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) víchricou,
d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
e) jadrovou energiou,
f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.

9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.

10. Poistenie zodpovednosti
a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b) dopravcu.

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

14. Poistenie úveru
a) všeobecná platobná neschopnosť,
b) exportný úver,
c) splátkový úver,
d) hypotekárny úver,
e) poľnohospodársky úver.

15. Poistenie záruky
a) priame záruky,
b) nepriame záruky.

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich
a) z výkonu povolania,
b) z nedostatočného príjmu,
c) zo zlých poveternostných podmienok,
d) zo straty zisku,
e) z trvalých všeobecných nákladov,
f) z neočakávaných obchodných nákladov,
g) zo straty trhovej hodnoty,
h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k) z ostatných finančných strát.

18. Asistenčné služby.

Časť B – poistné odvetvia životného poistenia

1. Poistenie
a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
b) dôchodkové poistenie,
c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.

3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.

6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
3. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
25.2.2016
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák.
Stary spis: Sa 587
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
9. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
10. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
11. .
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa
30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
12. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002
bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné
znenie.
13. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
14. .
Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
15. Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
17. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
18. Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
19. Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
20. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
21. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
22. Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
23. Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
24. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
27. Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
28. Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
29. Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.
30. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
31. Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
32. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
33. Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
34. Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
35. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
36. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
37. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
38. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
39. Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
41. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
43. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.
História zmien a podania
 • 2019
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R284928
  • Výročná správa za rok 2015 [RUZ]
 • 11.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268925
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 4.6. 2019
 • 28.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R267057

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R258638
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 4.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R255221
  • Zápisnica zo dňa 12.9.2018
  • Zápisnica zo dňa 17.12.2018
  • Mimoriadmne Valné zhromaždenie zo dňa 4.12.2018
  • Riadne valné zhromaždenie zo dňa 21.3.2018
 • 6.3. 2019
 • 22.2. 2019
  Zmena zápisu číslo R245784
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R244955
  • Podpisový vzor člena štatutárného orgánu - Ing. Peter Polakovič
 • 2018
 • 9.11. 2018
 • 2.11. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R238278
  • Zápisnica zo dňa 17.12.2013
  • Zápisnica zo dňa 12.9.2018
  • Mimoriadne valné zhromaždenie Protokol zo dňa 25.9.2013
  • Riadne valné zhromaždenie Protokol zo dňa 29.3.2016
  • Riadne valné zhromaždenie Protokol zo dňa 21.3.2018
  • Notárska zápisnica N 339/2013 , Nz 11572/2013
 • 9.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R236803

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235043

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R231364

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 15.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221767
  • podpisový vzor RNDr. Milan Fleischhacker
  • podpisový vzor Mgr. Blanka Hatalová
 • 13.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221482
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 11.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221095
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 5.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220291
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • vzdanie sa funkcie-Mag. Erwin Hammerbacher zo dňa 03.04.2018
  • notárska zápisnica N 411/2018, Nz 12940/2018 zo dňa 23.04.2018
 • 4.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220102
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 1.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R219979
  • Výpis z protokolu zo dňa 4.4.2018
 • 18.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218665
  • podpisové vzory-Mag. Herman Friend, Ing. Slávka Miklošová, JUDr. Ľuboš Tóth zo dňa 26.04.2019
 • 18.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R218634

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218196
  • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Martin Diviš, MBA
  • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva a zároveň predsedu predstavenstva - Ing. Vladimír Bakeš, zo dňa 21.3.2018
  • Výpis z protokolu zo dňa 4.4.2018 o 11h
  • Výpis z protokolu zo dňa 13.4.2018 o 10h
  • Výpis z protokolu zo dňa 21.3.2018 o 13h
  • Výpis z protokolu zo dňa 21.3.2018
 • 10.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R217906

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R215432
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
 • 23.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213515
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213310
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 4.4. 2018
 • 2017
 • 2.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R192907
  • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2017
 • 18.10. 2017
  Zmena zápisu číslo R191862
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
 • 26.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R190166
  • Výročná správa za rok 2014.pdf [RUZ]
 • 31.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R183211

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.7. 2017
 • 30.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R171263
  • 64. zasadnutie dozornej rady z 16.12.2015
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162237
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 20.3. 2017
  Zmena zápisu číslo R151417

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 27.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143978

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R125562

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124783
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119441
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 19.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119157
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 23.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R110887
  • Notárska zápisnica N 221/2016, Nz 3400/2016, NCRls 3584/2016 z 3.2.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
  • Osvedčenie o rozsahu činnosti č. ODT-14015/2015
 • 16.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R108984
  • Stanovy spoločnosti z 3.2.2016
 • 25.2. 2016
  Zmena zápisu číslo R105565

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu: Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
  • Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  • Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 3. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  Zrušené predmety
  • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
  • Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  • Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
  • Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
  • Dôchodkové poistenie.
  • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových.
  • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
  • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
  • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 3. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia

 • 5.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R104348
  • Vzdanie sa funkcie podpredsedníčky dozor.rady z 17.12.2015.
 • 27.1. 2016
  Zmena zápisu číslo R103676

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 20.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R103306
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 13.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R949056
  • Protokol 59. zasadnutie dozornej rady z 23.9.2014
 • 17.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R880611

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.1. 2015
 • 2014
 • 13.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R801866
  • Podpisový vzor - JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
  • Notárska zápisnica N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 z 10.4.2013
  • Protokol 51. zasadnutie dozornej rady z 18.3.2013
  • Protokol 51. zasadnutie dozornej rady z 18.3.2013
  • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady z 17.12.2013
  • Protokol mimoriadne valné zhromaždenie z 23.9.2013
  • Notárska zápisnica N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 z 10.4.2013
 • 25.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R777858

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 19.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R758477
  • účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
 • 16.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R757627
  • Protokol z riadne valneho zhromaždenia z 26.3.2014
 • 15.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R756805
  • Protokol 54. zasadnutia dozornej rady z 23.9.2013
  • Protokol mimoriadne valné zhromaždenie z 23.9.2013
  • Protokol 50. zasadnutie dozornej rady z 6.12.2012
 • 29.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R748328
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R698488
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.1. 2014
  Zmena zápisu číslo R690128

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2013
 • 19.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R673766
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R663012
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R661952
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R660881
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R637684
  • účtovná závierka za rok 2012,výročná správa, správa nezávislého audítora
 • 30.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R617091
  • rozhodnutie zo dňa 28.012.2010
  • notárska zápisnica N 76/2011 Nz 9434/2011 NCRls 9738/2011 zo dňa 16.03.2011
  • protokol zo dňa 06.10.2009
  • uznesenie zo dňa 01.06.2011
 • 18.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R609362
  • protokol zo dňa 12.12.2011
  • uznesenie č. 14/40/2010 zo dňa 16.12.2010
  • zápisnica zo dňa 05.03.2012
  • zápisnica zo dňa 25.06.2012
 • 18.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R609339
  • opravnenie zo dňa 14.07.2011
  • notárska zápisnica N 220/2012 Nz 10930/2012 NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012
 • 18.9. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R609597
  • opravnenie zo dňa 14.07.2011
  • notárska zápisnica N 220/2012 Nz 10930/2012 NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012
 • 13.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R606209
  • protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012
  • Notárska zápisnica N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 zo dňa 10.04.2013
 • 7.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R583546

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 25.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R508411
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
 • 24.4. 2013
 • 23.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R506275
  • účtovná závierka za rok 2012, spráava audítora
 • 18.3. 2013
 • 15.1. 2013
  Zmena zápisu číslo R414040
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2012
 • 24.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R301807
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
 • 15.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R261644
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.4. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R255048
  • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora, vyhlásenie
 • 12.4. 2012
  Zmena zápisu číslo R243511
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.4. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R240640
  • Výročná správa za rok 2011
  • Úplné znenie Stanov zo dňa 19.3.2012
 • 27.3. 2012
 • 7.2. 2012
  Zmena zápisu číslo R208956
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 3. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
   Zrušené predmety
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
 • 13.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R197351
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 4.11. 2011
 • 19.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R125369
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
   pôvodne
   K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
   • Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
   • Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
   • Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
   • Dôchodkové poistenie.
   • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových.
   • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
   • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
   • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
 • 17.8. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.

 • 31.3. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Štefánikova 17, 811 05 Bratislava z Štefanikova 8, 811 05 Bratislava
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
 • 2010
 • 29.10. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
   Zrušené predmety
   • podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 28.10. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.10. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2009
 • 21.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
 • 9.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 1.8. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Štefanikova 8, 811 05 Bratislava z Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
 • 10.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.4. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 11.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 13 944 000 € (splatené 13 944 000 €) z hodnoty 10 622 054 € (splatené 10 622 054 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
 • 2008
 • 17.10. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.2. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 24.11. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
 • 26.5. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu názvu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group z Komunálna poisťovňa a.s.

 • 3.5. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 10 622 054 € (splatené 10 622 054 €) z hodnoty 9 294 297 € (splatené 9 294 297 €)

 • 10.3. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2006
 • 25.11. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2005
 • 19.7. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 2004
 • 1.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 30.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 12.6. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2001
 • 25.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.8. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 9 294 297 € z hodnoty 4 514 373 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
 • 2000
 • 10.3. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 24.1. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.

 • 1999
 • 22.6. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1997
 • 23.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 4 514 373 € z hodnoty 4 182 434 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
 • 24.4. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva a člen vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: - predseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, podpredseda a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne: - predseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
 • 1996
 • 5.11. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.8. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 29.12. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 4.11. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Horná 25, 974 01 Banská Bystrica z Hodžova 9, 010 01 Žilina
  • zmena základného imania 1 692 890 € z hodnoty 331 939 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
 • 1993
 • 26.11. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Komunálna poisťovňa a.s.
  • novú adresu firmy Hodžova 9, 010 01 Žilina
  • nové základne imanie 331 939 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, podpredseda a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne: - predseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Stary spis: Sa 587