Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Názov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • IČO 31595545
 • DIČ 2021097089
 • IČ DPH SK7020000746 podľa §4b
 • Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 18 532 240 € / splatené 18 532 240 €
 • Historický názov Komunálna poisťovňa a.s.
  (platné do 26. mája 2007 )
 • Historické sídlo Štefanikova 8, 811 05 Bratislava
  (platné do 31. marca 2011)
  Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2
  (platné do 1. augusta 2009)
  Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 12. marca 2004)
  Hodžova 9, 010 01 Žilina
  (platné do 4. novembra 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu:
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich,
e) individuálne zdravotné poistenie.

2. Poistenie choroby
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) individuálne zdravotné poistenie.

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a) motorových dopravných prostriedkoch,
b) nemotorových dopravných prostriedkoch.

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) víchricou,
d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
e) jadrovou energiou,
f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.

9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.

10. Poistenie zodpovednosti
a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b) dopravcu.

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

14. Poistenie úveru
a) všeobecná platobná neschopnosť,
b) exportný úver,
c) splátkový úver,
d) hypotekárny úver,
e) poľnohospodársky úver.

15. Poistenie záruky
a) priame záruky,
b) nepriame záruky.

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich
a) z výkonu povolania,
b) z nedostatočného príjmu,
c) zo zlých poveternostných podmienok,
d) zo straty zisku,
e) z trvalých všeobecných nákladov,
f) z neočakávaných obchodných nákladov,
g) zo straty trhovej hodnoty,
h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k) z ostatných finančných strát.

18. Asistenčné služby.

Časť B – poistné odvetvia životného poistenia

1. Poistenie
a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
b) dôchodkové poistenie,
c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.

3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.

6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
12.8.2021
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 12.8.2021
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 12.8.2021
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák.
Stary spis: Sa 587
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
9. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
10. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
11. .
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa
30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
12. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002
bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné
znenie.
13. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
14. .
Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
15. Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
17. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
18. Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
19. Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
20. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
21. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
22. Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
23. Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
24. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
27. Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
28. Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
29. Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.
30. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
31. Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
32. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
33. Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
34. Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
35. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
36. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
37. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
38. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
39. Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
41. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
43. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.