Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAVAN, spol. s r.o. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 382 € 4 564 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 655 € 2 655 €
012
A.II.1
Pozemky
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 655 € 2 655 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
2 655€ 2 655€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 710 € 1 751 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 207 € 1 232 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 200€ 1 232€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
503 € 519 €
056
B.IV.1
Peniaze
377€ 451€
057
B.IV.2
Účty v bankách
126€ 68€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
17 € 158 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
17€ 158€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 382 € 4 564 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-435 205 € -435 666 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
204 € 204 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
204€ 204€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
498 € 498 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
498€ 498€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-443 008 € -443 946 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
78 837€ 77 899€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-521 845€ -521 845€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
462 € 939 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
439 587 € 440 230 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 € 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
979 € 946 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
979€ 946€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
403 439 € 404 115 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 241€ 26 862€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
390 353€ 373 853€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
449€ 449€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
252€ 252€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
144€ 199€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 500€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
34 669€ 34 669€