Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
142 391 301 € 98 073 841 € 103 053 043 € 110 908 853 € 118 531 902 € 98 247 009 € 97 459 295 € 94 730 799 € 42 803 203 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
85 662 935 € 89 455 875 € 96 763 266 € 104 004 688 € 104 765 620 € 93 633 550 € 92 869 750 € 56 748 697 € 38 545 323 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
188 788 € 96 012 € 130 698 € 122 641 € 127 296 € 120 083 € 128 330 € 131 099 € 136 090 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
6 096€ 9 522€ 17 331€ 22 755€ 20 712€ 5 811€ 8 350€ 4 411€ 2 694€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
79 792€ 86 490€ 93 188€ 99 886€ 106 584€ 113 282€ 119 980€ 126 688€ 133 396€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
102 900€ 0€ 20 179€ 0€ 0€ 990€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
85 474 147 € 89 359 863 € 96 632 568 € 103 882 047 € 104 638 324 € 93 513 467 € 92 741 420 € 56 617 598 € 38 409 233 €
012
A.II.1
Pozemky
7 006 712€ 7 006 712€ 7 006 712€ 7 006 712€ 7 085 078€ 7 085 078€ 2 044 610€ 2 044 610€ 52 943€
013
A.II.2
Stavby
7 374 753€ 8 185 424€ 8 942 878€ 9 620 234€ 10 348 644€ 11 056 781€ 8 995 421€ 9 655 862€ 12 728 153€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
541 784€ 217 986€ 125 335€ 125 136€ 159 402€ 121 096€ 217 807€ 283 472€ 479 340€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
69 383 236€ 72 787 583€ 79 306 396€ 85 887 059€ 85 247 138€ 73 489 800€ 75 978 025€ 43 948 287€ 6 514 851€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 119 035€ 1 162 158€ 1 251 247€ 1 242 906€ 1 798 062€ 1 760 712€ 1 725 557€ 685 367€ 18 591 196€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
48 627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 780 000€ 42 750€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
56 642 081 € 8 502 446 € 6 131 193 € 6 859 179 € 13 741 169 € 4 534 418 € 4 530 011 € 37 925 542 € 4 196 826 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 646 657 € 1 331 265 € 1 326 145 € 1 353 466 € 1 373 802 € 1 119 730 € 966 539 € 1 186 038 € 1 380 361 €
035
B.I.1
Materiál
1 626 802€ 1 320 298€ 1 316 390€ 1 350 333€ 1 364 080€ 1 111 578€ 951 535€ 1 159 134€ 1 303 350€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
19 855€ 10 967€ 9 755€ 3 133€ 9 722€ 8 152€ 15 004€ 26 904€ 77 011€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 058 854 € 1 823 099 € 1 582 097 € 1 478 533 € 0 € 0 € 327 256 € 295 096 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 058 854€ 1 823 099€ 1 582 097€ 1 478 533€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327 256€ 295 096€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 748 192 € 5 104 835 € 2 976 764 € 3 947 392 € 11 400 567 € 2 442 175 € 2 558 094 € 35 538 603 € 2 373 717 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 082 080 € 1 022 544 € 1 266 389 € 1 188 050 € 1 298 358 € 1 129 887 € 1 019 705 € 1 021 825 € 927 149 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
193 520€ 192 023€ 189 564€ 232 765€ 268 696€ 1 541€ 2 094€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
888 560€ 830 521€ 1 076 825€ 955 285€ 1 029 662€ 1 128 346€ 1 017 611€ 1 021 825€ 927 149€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 390 686€ 3 879 872€ 1 461 935€ 2 545 436€ 8 869 320€ 0€ 109 427€ 33 037 200€ 16 081€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
275 426€ 202 419€ 248 440€ 213 906€ 1 232 889€ 1 312 288€ 1 428 962€ 1 479 578€ 1 430 487€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
188 378 € 243 247 € 246 187 € 79 788 € 966 800 € 972 513 € 1 005 378 € 873 645 € 147 652 €
072
B.V.1.
Peniaze
54 631€ 22 354€ 30 062€ 31 296€ 21 318€ 18 741€ 22 044€ 21 195€ 20 015€
073
B.V.2.
Účty v bankách
133 747€ 220 893€ 216 125€ 48 492€ 945 482€ 953 772€ 983 334€ 852 450€ 127 637€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
86 285 € 115 520 € 158 584 € 44 986 € 25 113 € 79 041 € 59 534 € 56 560 € 61 054 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 553€ 43 635€ 38 887€ 27 050€ 22 641€ 64 856€ 56 724€ 35 940€ 47 816€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
63 732€ 71 885€ 119 697€ 17 936€ 2 472€ 14 185€ 2 810€ 20 620€ 13 238€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
142 391 301 € 98 073 841 € 103 053 043 € 110 908 853 € 118 531 902 € 98 247 009 € 97 459 295 € 94 730 799 € 42 803 203 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 239 204 € 4 165 724 € 4 298 940 € 4 569 049 € 4 710 163 € 5 610 869 € -553 950 € 1 727 579 € 3 944 082 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 33 190 € 33 190 € 33 190 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 33 190€ 33 190€ 33 190€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 743 020 € -3 609 804 € -3 339 695 € -3 198 581 € -2 297 875 € -20 462 303 € -18 192 756 € -16 004 441 € -16 088 240 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 176 561€ 1 054 144€ 961 782€ 877 983€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 743 020€ -3 609 804€ -3 339 695€ -3 198 581€ -2 297 875€ -21 638 864€ -19 246 900€ -16 966 223€ -16 966 223€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
73 480 € -133 216 € -270 109 € -141 114 € -900 706 € -1 815 075 € -2 373 891 € -2 280 677 € 19 625 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 832 100 € 29 311 601 € 30 312 928 € 34 793 649 € 40 300 178 € 40 886 868 € 43 669 332 € 48 078 183 € 30 374 307 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 788 484 € 2 221 202 € 2 437 761 € 2 154 877 € 2 880 019 € 2 389 526 € 1 399 253 € 762 336 € 104 093 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
39 662 € 64 478 € 92 247 € 60 509 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 662€ 64 478€ 92 247€ 60 509€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 449€ 89 779€ 76 133€ 67 506€ 34 291€ 48 167€ 41 844€ 18 054€ 3 850€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
13 975€ 26 624€ 9 221€ 0€ 0€ 0€ 2 495€ 17 778€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 679 398€ 2 040 321€ 2 260 160€ 2 026 862€ 2 845 728€ 2 341 359€ 1 357 409€ 741 787€ 82 465€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 166 194 € 2 156 945 € 2 001 011 € 2 327 541 € 2 373 545 € 2 173 466 € 1 717 650 € 1 707 578 € 1 697 273 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 166 194€ 2 156 945€ 2 001 011€ 2 327 541€ 2 373 545€ 2 173 466€ 1 717 650€ 1 707 578€ 1 697 273€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 963 295€ 12 306 825€ 14 062 755€ 17 503 675€ 18 571 135€ 23 163 223€ 27 472 344€ 29 616 889€ 4 769 385€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 085 966 € 4 758 587 € 4 754 505 € 5 091 573 € 5 633 333 € 4 739 578 € 6 528 915 € 10 227 759 € 21 570 481 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 230 814 € 1 955 438 € 2 447 663 € 3 131 485 € 3 822 883 € 3 076 491 € 2 108 990 € 7 515 189 € 3 632 172 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
18 124€ 14 845€ 1 698€ 26 979€ 60 490€ 47 756€ 80 848€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 212 690€ 1 940 593€ 2 445 965€ 3 104 506€ 3 762 393€ 3 028 735€ 2 028 142€ 7 515 189€ 3 632 172€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 033 768€ 1 054 078€ 1 004 632€ 852 390€ 797 960€ 733 858€ 716 136€ 732 414€ 772 930€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
720 777€ 702 137€ 682 241€ 596 005€ 552 534€ 501 146€ 490 215€ 625 108€ 521 461€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
491 268€ 402 978€ 244 515€ 152 500€ 138 622€ 171 539€ 126 160€ 147 393€ 115 239€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
609 339€ 643 956€ 375 454€ 359 193€ 321 334€ 256 544€ 3 087 414€ 1 207 655€ 16 528 679€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
556 020 € 406 704 € 361 850 € 288 696 € 132 655 € 61 988 € 83 117 € 92 564 € 32 138 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
127 143€ 78 557€ 122 056€ 79 490€ 83 821€ 43 205€ 54 047€ 62 176€ 30 832€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
428 877€ 328 147€ 239 794€ 209 206€ 48 834€ 18 783€ 29 070€ 30 388€ 1 306€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 272 141€ 7 461 338€ 6 695 046€ 7 427 287€ 10 709 491€ 8 359 087€ 6 468 053€ 5 671 057€ 2 200 937€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
108 319 997 € 64 596 516 € 68 441 175 € 71 546 155 € 73 521 561 € 51 749 272 € 54 343 913 € 44 925 037 € 8 484 814 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
55 165€ 1 122€ 4 791€ 4 304€ 8 191€ 8 982€ 7 938€ 7 831€ 2 255€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
104 242 395€ 60 654 956€ 64 255 706€ 71 200 394€ 73 168 281€ 51 393 618€ 54 011 726€ 44 563 178€ 8 125 385€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 022 437€ 3 940 438€ 4 180 678€ 341 457€ 345 089€ 346 672€ 324 249€ 354 028€ 357 174€