Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
19 281 312€ 19 441 693€ 19 876 191€ 20 280 330€ 20 840 913€ 21 275 105€ 22 438 813€ 22 945 024€ 24 001 274€ 22 605 546€ 22 774 816€ 23 227 639€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
75 948€ 44 304€ 22 223€ 12 397€ 28 859€ 159 305€ 296 313€ 365 643€ 528 624€ 231 710€ 761 294€ 1 392 035€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
75 948€ 44 304€ 22 223€ 12 397€ 28 859€ 159 305€ 296 313€ 365 643€ 528 624€ 220 934€ 761 294€ 1 374 610€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 776€ 0€ 17 426€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
19 205 364€ 19 397 389€ 19 853 968€ 20 267 934€ 20 812 055€ 21 115 800€ 22 142 500€ 22 579 382€ 23 472 650€ 22 373 836€ 22 013 522€ 21 835 604€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
342 318€ 342 318€ 342 318€ 342 318€ 342 318€ 342 318€ 342 318€ 342 269€ 342 269€ 341 028€ 210 878€ 210 878€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 880€ 112 696€ 104 146€ 104 146€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
16 762 679€ 17 451 079€ 17 966 636€ 18 602 367€ 19 268 350€ 19 961 578€ 20 641 817€ 20 330 440€ 20 960 051€ 11 961 501€ 12 543 880€ 13 125 679€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
700 270€ 750 038€ 671 717€ 504 342€ 397 494€ 657 731€ 1 018 039€ 1 314 688€ 1 783 414€ 743 433€ 1 195 857€ 1 781 214€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
71 643€ 53 556€ 25 531€ 1 562€ 7 496€ 14 996€ 26 090€ 38 621€ 54 100€ 79 072€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
299 334€ 397 162€ 518 615€ 630 476€ 52 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
916 239€ 290 356€ 216 270€ 73 989€ 631 172€ 26 297€ 1 356€ 440 484€ 219 936€ 9 136 105€ 7 958 760€ 6 613 687€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
12 567 864€ 13 936 352€ 14 060 523€ 12 859 526€ 10 056 045€ 10 331 657€ 9 248 224€ 9 307 938€ 8 563 880€ 8 271 881€ 9 129 002€ 8 147 513€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
408 292€ 379 716€ 360 304€ 339 564€ 338 582€ 321 013€ 304 547€ 286 763€ 277 740€ 266 226€ 302 111€ 262 805€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
33 451€ 27 671€ 19 236€ 14 597€ 16 352€ 15 767€ 17 590€ 19 136€ 16 609€ 20 580€ 28 160€ 28 055€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
374 842€ 352 045€ 341 068€ 324 966€ 322 230€ 305 246€ 286 957€ 267 627€ 261 132€ 245 645€ 273 951€ 234 750€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
211 347€ 268 152€ 372 751€ 408 182€ 222 362€ 178 850€ 56 472€ 45 470€ 24 549€ 24 887€ 35 125€ 72 220€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
30 167€ 39 691€ 10 897€ 29 081€ 23 949€ 24 311€ 24 982€ 22 960€ 19 604€ 19 072€ 24 751€ 56 948€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
26 742€ 26 063€ 26 379€ 25 052€ 27 419€ 30 613€ 29 005€ 19 221€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
882€ 0€ 736€ 0€ 4 563€ 0€ 0€ 0€ 2 505€ 3 917€ 4 247€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 110 049€ 54 343€ 119 492€ 0€ 0€ 0€ 879€ 0€ 0€ 2 710€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
153 555€ 92 349€ 280 396€ 234 558€ 166 431€ 123 926€ 2 484€ 2 409€ 2 440€ 1 898€ 3 417€ 15 272€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 948 225€ 13 288 484€ 13 327 468€ 12 111 780€ 9 495 100€ 9 831 794€ 8 887 206€ 8 975 705€ 8 261 591€ 7 980 768€ 8 791 766€ 7 812 488€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 3 869€ 7 328€ 7 582€ 11 108€ 13 387€ 7 025€ 3 857€ 6 468€ 8 106€ 3 205€ 2 118€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
11 948 225€ 13 284 615€ 13 320 140€ 12 104 198€ 9 483 993€ 9 818 407€ 8 880 182€ 8 971 848€ 8 255 123€ 7 972 662€ 8 788 561€ 7 810 370€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
117 363€ 86 628€ 95 641€ 97 954€ 102 195€ 101 858€ 78 671€ 78 497€ 64 954€ 61 545€ 46 765€ 29 786€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
78 506€ 86 538€ 92 302€ 97 450€ 102 167€ 101 708€ 78 627€ 78 497€ 64 849€ 61 263€ 46 656€ 29 467€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
38 857€ 90€ 3 339€ 504€ 28€ 150€ 44€ 0€ 105€ 282€ 110€ 319€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
31 966 539€ 33 464 673€ 34 032 355€ 33 237 810€ 30 999 154€ 31 708 620€ 31 765 709€ 32 331 459€ 32 630 108€ 30 938 971€ 31 950 583€ 31 404 938€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
10 910 870€ 11 675 719€ 12 384 484€ 11 933 819€ 10 194 163€ 10 461 928€ 10 423 642€ 12 106 472€ 11 071 641€ 11 299 435€ 11 167 226€ 10 884 482€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
9 077 533€ 8 825 277€ 8 272 810€ 7 387 981€ 7 042 181€ 6 984 326€ 6 830 456€ 7 190 152€ 7 108 772€ 7 108 379€ 7 082 498€ 6 554 971€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
5 509 458€ 5 646 787€ 5 853 270€ 6 052 133€ 6 215 699€ 6 154 567€ 6 308 448€ 6 262 657€ 6 505 129€ 6 443 088€ 6 387 432€ 6 397 317€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
543 496€ 498 200€ 425 732€ 520 561€ 413 674€ 443 376€ 475 003€ 525 618€ 444 238€ 443 845€ 417 964€ 345 921€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
3 024 579€ 2 680 290€ 1 993 809€ 815 287€ 412 808€ 386 383€ 47 005€ 401 877€ 159 406€ 221 446€ 277 102€ -188 267€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 568 408€ 3 262 411€ 3 055 844€ 2 385 983€ 2 280 928€ 2 264 353€ 2 168 186€ 1 795 442€ 2 017 718€ 1 978 086€ 1 889 870€ 1 589 598€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
2 557 116€ 3 238 957€ 3 011 579€ 2 358 473€ 2 253 422€ 2 235 957€ 2 130 465€ 1 751 050€ 1 978 239€ 1 936 274€ 1 849 474€ 1 542 904€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
11 292€ 23 454€ 44 265€ 27 510€ 27 505€ 28 396€ 37 722€ 44 392€ 39 479€ 41 812€ 40 396€ 46 694€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
62 912€ 348 454€ 527 091€ 527 091€ 814 379€ 1 134 011€ 1 161 299€ 2 172 339€ 2 171 005€ 2 108 059€ 1 977 858€ 1 973 490€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-797 983€ -760 423€ 528 739€ 1 632 765€ 56 675€ 79 238€ 263 701€ 948 538€ -225 854€ 104 911€ 217 000€ 766 423€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 186 843€ 1 928 030€ 2 041 439€ 1 607 242€ 1 717 345€ 1 547 562€ 1 510 055€ 1 409 780€ 1 444 205€ 1 356 171€ 1 402 037€ 1 553 545€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
594 277€ 380 308€ 351 055€ 339 287€ 383 474€ 328 457€ 350 542€ 310 085€ 293 930€ 310 348€ 319 447€ 413 537€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
594 277€ 380 308€ 351 055€ 339 287€ 383 474€ 328 457€ 350 542€ 310 085€ 293 930€ 310 348€ 319 447€ 413 537€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
75 098€ 67 749€ 68 725€ 61 334€ 41 706€ 35 567€ 44 090€ 22 276€ 18 203€ 42 158€ 23 375€ 61 308€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
75 098€ 67 749€ 68 725€ 61 334€ 41 706€ 35 567€ 44 090€ 22 276€ 18 203€ 42 158€ 23 375€ 61 308€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 517 468€ 1 479 973€ 1 621 659€ 1 206 621€ 1 292 165€ 1 183 539€ 1 115 423€ 1 077 419€ 1 132 071€ 1 003 665€ 1 059 214€ 1 078 700€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
98 355€ 214 606€ 208 084€ 52 781€ 181 804€ 166 068€ 149 376€ 141 991€ 214 411€ 155 096€ 139 868€ 114 057€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
691 404€ 604 685€ 696 809€ 555 304€ 543 186€ 536 393€ 518 340€ 501 597€ 495 702€ 478 328€ 525 180€ 599 250€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
428 728€ 378 439€ 446 099€ 357 707€ 340 420€ 319 187€ 309 365€ 293 022€ 286 184€ 273 423€ 296 180€ 243 168€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
118 263€ 110 118€ 136 293€ 112 554€ 106 918€ 95 245€ 89 002€ 84 282€ 80 545€ 75 071€ 84 701€ 107 212€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
27 225€ 13 779€ 25 295€ 24 509€ 3 260€ 5 279€ 828€ 10 426€ 11 035€ 6 661€ 0€ 2 421€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
153 493€ 158 346€ 109 079€ 103 766€ 116 576€ 61 367€ 48 513€ 46 100€ 44 194€ 15 087€ 13 285€ 12 592€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
18 868 826€ 19 860 925€ 19 606 432€ 19 696 749€ 19 087 646€ 19 699 130€ 19 832 011€ 18 815 208€ 20 114 263€ 18 283 366€ 19 381 319€ 18 966 911€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 314€ 6 634€ 0€ 50€ 30€ 946€ 777€ 803€ 2 972€ 1 635€ 5 677€ 4 608€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 166 685€ 1 455 106€ 19 606 432€ 19 696 699€ 19 087 616€ 19 698 184€ 19 831 234€ 18 814 404€ 20 111 291€ 18 281 731€ 19 375 642€ 18 962 302€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
17 700 827€ 18 399 185€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
31 966 539€ 33 464 673€ 34 032 355€ 33 237 810€ 30 999 154€ 31 708 620€ 31 765 709€ 32 331 459€ 32 630 108€ 30 938 971€ 31 950 583€ 31 404 938€