Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 127 708€ 8 216 899€ 4 435 041€ 4 696 850€ 5 029 139€ 5 392 118€ 5 392 586€ 6 431 426€ 4 614 189€ 3 601 472€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
41 974€ 8 902€ 6 388€ 10 213€ 12 069€ 17 073€ 0€ 0€ 3 287€ 23 039€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
41 974€ 8 902€ 6 388€ 10 213€ 12 069€ 17 073€ 0€ 0€ 3 287€ 23 039€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
11 960 842€ 8 083 105€ 4 303 761€ 4 561 745€ 4 892 178€ 5 250 153€ 5 267 694€ 6 306 534€ 4 486 010€ 3 453 541€
010
 
Pozemky (031)
474 756€ 447 723€ 447 723€ 447 723€ 447 723€ 446 080€ 446 080€ 446 080€ 446 080€ 446 080€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
9 163 860€ 2 745 640€ 2 928 899€ 3 123 012€ 3 318 019€ 3 513 138€ 3 694 365€ 1 468 479€ 1 721 680€ 1 953 158€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 935 402€ 701 195€ 552 170€ 710 645€ 870 953€ 1 012 544€ 832 884€ 1 340 119€ 1 112 484€ 784 572€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
140 817€ 142 861€ 178 499€ 97 640€ 104 533€ 166 282€ 203 184€ 30 631€ 61 289€ 87 446€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
107 699€ 38 891€ 46 392€ 35 020€ 26 629€ 23 263€ 21 402€ 17 415€ 25 032€ 38 332€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
68 579€ 75 143€ 69 360€ 80 056€ 79 544€ 16 727€ 69 779€ 17 320€ 15 444€ 17 196€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
56 729€ 3 918 653€ 80 717€ 67 648€ 44 777€ 72 120€ 2 986 491€ 1 104 001€ 126 757€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
13 000€ 13 000€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€ 124 892€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 014 720€ 8 180 705€ 10 842 611€ 2 654 018€ 2 347 984€ 2 456 355€ 2 148 885€ 2 753 028€ 5 160 018€ 6 101 212€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
138 572€ 71 148€ 70 760€ 63 821€ 66 886€ 56 226€ 49 718€ 118 301€ 127 429€ 114 376€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
138 572€ 68 167€ 67 779€ 60 700€ 63 905€ 53 275€ 46 357€ 55 691€ 59 764€ 67 864€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
2 981€ 2 981€ 3 121€ 2 981€ 2 981€ 3 361€ 62 611€ 67 665€ 46 512€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
31 595€ 33 067€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
31 595€ 33 067€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 302 117€ 6 149 443€ 9 491 355€ 1 561 048€ 1 398 325€ 1 374 521€ 1 157 552€ 1 607 104€ 3 934 282€ 4 875 052€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 704 288€ 876 021€ 1 516 956€ 1 554 298€ 1 394 623€ 1 369 283€ 1 148 870€ 1 412 133€ 1 227 236€ 1 224 042€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
823€ 1 934€ 528€ 2 112€ 251€ 1 425€ 9 181€ 9 181€ 9 428€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
3 138€ 383€ 2 055€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 585 480€ 5 269 703€ 7 970 864€ 394€ 181 523€ 2 693 015€ 3 636 073€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
8 389€ 1 402€ 3 007€ 2 583€ 3 451€ 4 844€ 7 257€ 4 268€ 4 850€ 5 509€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 574 030€ 1 960 115€ 1 280 496€ 1 029 149€ 882 774€ 993 983€ 908 549€ 1 027 623€ 1 098 307€ 1 111 784€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 709€ 5 234€ 3 882€ 3 449€ 3 563€ 3 113€ 3 126€ 3 801€ 3 571€ 5 327€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 570 321€ 1 954 881€ 1 276 614€ 1 025 700€ 879 211€ 990 871€ 905 423€ 1 023 822€ 1 094 736€ 1 106 457€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
42 893€ 32 251€ 36 590€ 46 886€ 36 895€ 24 358€ 12 858€ 16 994€ 20 002€ 18 660€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
13 575€ 10 447€ 13 876€ 7 695€ 7 558€ 304€ 996€ 9 497€ 11 361€ 11 140€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
29 318€ 21 804€ 22 714€ 39 192€ 29 337€ 24 054€ 11 862€ 7 497€ 8 641€ 7 520€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
17 185 321€ 16 429 855€ 15 314 242€ 7 397 754€ 7 414 018€ 7 872 831€ 7 554 329€ 9 201 449€ 9 794 209€ 9 721 344€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 433 710€ 2 335 715€ 1 875 749€ 1 936 744€ 2 413 662€ 2 570 621€ 4 068 330€ 4 311 933€ 4 889 387€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
7 293 693€ 7 292 761€ 7 292 800€ 7 293 198€ 7 292 761€ 7 291 118€ 7 291 118€ 7 291 119€ 7 291 146€
063
 
Základné imanie (411)
7 293 693€ 7 292 761€ 7 292 761€ 7 292 761€ 7 292 761€ 7 291 118€ 7 291 118€ 7 291 119€ 7 291 146€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
39€ 437€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-4 957 046€ -5 417 051€ -5 356 453€ -4 879 098€ -4 720 497€ -4 431 088€ -2 979 186€ -2 401 731€ -2 018 397€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
97 062€ 460 006€ -60 598€ -477 355€ -158 602€ -289 408€ -243 602€ -577 455€ -383 362€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
4 032 962€ 3 800 498€ 2 995 319€ 2 885 443€ 2 130 613€ 2 102 038€ 1 608 948€ 1 797 507€ 1 137 426€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
343 283€ 245 423€ 193 839€ 159 066€ 110 634€ 105 441€ 156 248€ 128 116€ 141 619€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
30 958€ 23 680€ 22 692€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
343 283€ 245 423€ 193 839€ 159 066€ 110 634€ 105 441€ 125 290€ 104 436€ 118 927€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
56 595€ 49 713€ 101 045€ 63 319€ 11 069€ 30 358€ 9 696€ 6 903€ 3 833€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
16 766€ 7 952€ 2 930€ 2 527€ 7 346€ 9 742€ 9 696€ 6 903€ 3 833€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
39 828€ 41 761€ 98 115€ 60 792€ 3 723€ 20 616€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 633 084€ 3 505 362€ 2 700 435€ 2 663 059€ 2 008 910€ 1 966 238€ 1 443 004€ 1 662 488€ 991 974€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 454 166€ 2 353 007€ 1 748 153€ 1 767 670€ 1 215 058€ 1 202 570€ 892 201€ 1 173 701€ 509 933€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
626 668€ 562 139€ 485 104€ 449 527€ 432 649€ 388 821€ 318 524€ 289 659€ 297 205€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
396 486€ 356 059€ 306 578€ 281 337€ 264 658€ 241 191€ 189 567€ 171 666€ 152 357€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
110 514€ 148 477€ 80 768€ 71 026€ 70 160€ 53 567€ 42 687€ 26 827€ 32 454€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
45 251€ 85 680€ 79 832€ 93 498€ 26 386€ 80 089€ 25€ 635€ 25€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
10 718 649€ 10 293 642€ 10 443 174€ 2 575 567€ 2 869 743€ 3 200 172€ 3 524 171€ 3 684 769€ 3 694 531€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
150€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
10 718 499€ 10 293 642€ 10 443 174€ 2 575 567€ 2 869 743€ 3 200 172€ 3 524 171€ 3 684 769€ 3 694 531€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
17 185 321€ 16 429 855€ 15 314 242€ 7 397 754€ 7 414 018€ 7 872 831€ 9 201 449€ 9 794 209€ 9 721 344€