Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Urbariát Hačava, družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2019
31.12.2020
01.06.2019
31.07.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10€ 10€ 10€ 10€ 10 474€ 10 454€ 204 248€ 1 010€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
54 769 € 26 848 € 26 849 € 26 849 € 41 170 € 46 335 € 204 248 € 1 010 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10€ 10€ 10€ 10€ 10 474€ 10 454€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 500€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 259€ 26 838€ 26 839€ 26 839€ 30 696€ 35 881€ 204 248€ 1 010€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
58 042 € 29 797 € 55 112 € 40 966 € 43 741 € 101 035 € 230 388 € 30 929 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ -1€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15€ 134€ 135€ 154€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
2 641€ 2 625€ 6 707€ 4 976€ 1 622€ 51 073€ 172 839€ 16 641€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 413 € 8 780 € 14 989 € 19 018 € 12 365 € 11 810 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 264€ 6 494€ 11 087€ 14 067€ 9 146€ 8 659€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 149€ 2 286€ 3 902€ 4 951€ 3 219€ 3 047€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 104€
20
F.
Dane a poplatky
518€ 80€ 103€ 107€ 42€ 3 006€ 3 037€ 2 014€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 512€ 27 092€ 27 088€ 27 088€ 27 088€ 27 088€ 20 379€ 249€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 512€ 27 092€ 27 088€ 27 088€ 27 088€ 27 088€ 20 379€ 249€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 371€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
16 801€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
716€ 21 633€ 62€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 273 € -2 949 € -28 263 € -14 117 € -2 571 € -54 700 € -26 140 € -29 919 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-2 631 € -2 615 € -6 697 € -4 981 € 8 852 € -40 753 € -172 973 € -16 794 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 4 € 14 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ -1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 4€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 14€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
149 € 90 € 3 743 € 3 277 € 3 031 € 564 € 1 697 € 801 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 566 € 3 159 € 2 948 € 421 € 1 697 € 801 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 566€ 3 159€ 2 948€ 421€ 1 697€ 801€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
149€ 90€ 177€ 118€ 83€ 143€ 0€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-149 € -90 € -3 743 € -3 277 € -3 031 € -563 € -1 693 € -787 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 422 € -3 039 € -32 006 € -17 394 € -5 602 € -55 263 € -27 833 € -30 706 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 422 € -3 039 € -32 006 € -18 354 € -6 562 € -56 223 € -28 793 € -30 706 €