Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
49 592€ 29 844€ 40 360€
02
502
Spotreba energie
32 941€ 18 295€ 17 703€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
24 705€ 53 004€ 14 960€
05
512
Cestovné
820€ 729€ 13€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 033€
07
518
Ostatné služby
25 771€ 31 443€ 29 959€
08
521
Mzdové náklady
189 725€ 168 702€ 149 762€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
63 137€ 57 015€ 51 553€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 839€ 6 958€ 5 546€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1€ 196€ 5€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
327€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
0€
21
546
Dary
1 900€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
2 224€ 1 447€ 1 340€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 373€ 4 882€ 4 786€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
10 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
3 100€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
407 162€ 385 613€ 318 214€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
320€ 100€ 1 694€
40
602
Tržby z predaja služieb
138 397€ 104 623€ 96 288€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
101€ 128€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 611€ 242€ 1€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
26 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 500€
70
664
Prijaté členské príspevky
23€ 26€ 21€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
338€ 3 100€ 2 765€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
346€
73
691
Dotácie
334 716€ 293 102€ 249 368€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
476 905€ 427 796€ 350 610€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
69 744€ 42 182€ 32 396€
76
591
Daň z príjmov
19€ 24€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
69 744€ 42 163€ 32 372€