Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROFING Piešťany spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
112 987 € 183 179 € 87 337 € 115 001 € 297 851 € 123 672 € 127 881 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
146 € 738 € 1 330 € 1 922 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
146 € 738 € 1 330 € 1 922 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
146€ 738€ 1 330€ 1 922€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
112 627 € 182 243 € 85 710 € 112 479 € 296 471 € 123 271 € 127 405 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 666 € 126 693 € 40 080 € 24 990 € 61 736 € 20 818 € 3 618 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 666€ 88 693€ 14 080€ 13 750€ 6 336€
034
B.I.3
Výrobky
38 000€ 26 000€ 11 240€ 55 400€ 20 818€ 3 618€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
49 093 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
49 093€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
29 253 € 13 397 € 14 004 € 12 374 € 32 622 € 40 309 € 31 977 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 432€ 13 397€ 5 776€ 11 269€ 11 209€ 11 500€ 27 512€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
27 775€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 821€ 8 228€ 1 105€ 21 413€ 1 034€ 4 465€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
78 708 € 42 153 € 31 626 € 75 115 € 202 113 € 62 144 € 42 717 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 360€ 2 308€ 3 751€ 3 428€ 3 604€ 3 515€ 2 293€
057
B.IV.2
Účty v bankách
73 348€ 39 845€ 27 875€ 71 687€ 198 509€ 58 629€ 40 424€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
214 € 198 € 297 € 600 € 1 380 € 401 € 476 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
214€ 198€ 297€ 342€ 476€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
262€ 401€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 038€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
338€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
112 987 € 183 179 € 87 337 € 115 001 € 297 851 € 123 672 € 127 881 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
53 809 € 87 449 € 75 431 € 63 395 € 52 490 € 116 397 € 106 009 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 038 € 1 038 € 1 038 € 1 038 € 1 038 € 1 038 € 1 038 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
371€ 371€ 371€ 371€ 371€ 371€ 371€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
33 688 € 67 721 € 55 685 € 44 781 € 33 687 € 98 299 € 88 143 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 688€ 67 721€ 55 685€ 44 781€ 33 687€ 98 299€ 88 143€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 411 € 12 018 € 12 036 € 10 904 € 11 093 € 10 388 € 10 156 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
59 178 € 95 730 € 11 906 € 51 606 € 245 361 € 7 275 € 21 872 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
514 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
514€ 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 961 € 1 831 € 1 912 € 1 983 € 1 787 € 577 € 650 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 961€ 1 831€ 1 912€ 1 983€ 1 787€ 577€ 650€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
57 217 € 93 899 € 9 994 € 49 623 € 243 060 € 6 498 € 21 222 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 769€ 83 703€ -126€ 1 873€ 29 025€ 319€ 17 047€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-587€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 537€ 4 812€ 4 810€ 30 178€ 152 674€ 2 718€ 2 095€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 112€ 477€ 448€ 559€ 1 888€ 475€ 85€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 694€ 3 449€ 3 432€ 6 815€ 8 722€ 2 023€ 1 375€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 105€ 1 458€ 1 430€ 9 567€ 50 751€ 963€ 1 207€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
631€