Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HM securities s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
244 491 € 309 925 € 586 082 € 580 732 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
280 € 280 € 5 608 € 5 957 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 5 328 € 5 957 €
013
A.II.2
Stavby
2 272€ 2 621€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 280€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 056€ 3 056€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
280 € 280 € 280 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
280€ 280€ 280€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
244 211 € 309 645 € 580 474 € 574 775 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
216 056 € 281 056 € 464 384 € 489 196 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
464 384€ 489 196€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
26 404 € 25 929 € 104 680 € 80 775 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 747€ 23 350€ 64 613€ 39 483€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
657€ 2 579€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 067€ 41 292€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 751 € 2 660 € 11 410 € 4 804 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 751€ 2 660€ 1 100€ 1 403€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 310€ 3 401€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
244 491 € 309 925 € 586 082 € 580 732 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-291 866 € -223 231 € -213 228 € -316 418 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
37 012 € 37 012 € 28 714 € 28 714 €
069
A.I.1
Základné imanie
28 714€ 28 714€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 537 € 3 537 € 3 206 € 3 206 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 206€ 3 206€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-270 419 € -128 382 € -285 058 € -163 753 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-285 058€ -163 753€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-68 635 € -142 037 € 33 271 € -191 224 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
536 357 € 533 156 € 798 935 € 892 751 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 325 € 21 325 € 348 259 € 285 865 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
62 079€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 153€ 20 838€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
265 027€ 265 027€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
515 032 € 511 831 € 450 676 € 606 886 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
86 630€ 94 956€ 151 850€ 280 278€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
427 442€ 414 243€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
282 100€ 307 857€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 092€ 5 486€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 883€ 13 174€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 2 632€ 2 191€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
560€ 91€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
375 € 4 399 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
4 399€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
375€ 0€