Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
154 991 356 € 136 835 736 € 132 682 632 € 128 038 266 € 128 964 199 € 111 016 956 € 104 911 866 € 113 397 441 € 111 437 005 € 112 027 378 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 517 427 € 3 514 503 € 6 438 261 € 9 441 533 € 11 372 168 € 7 133 014 € 7 123 760 € 8 552 224 € 8 208 646 € 8 558 214 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
84 470 € 105 955 € 130 493 € 169 841 € 154 974 € 91 507 € 42 913 € 28 256 € 26 234 € 28 431 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
84 470€ 105 955€ 123 718€ 144 443€ 116 637€ 88 187€ 42 913€ 25 298€ 26 234€ 28 431€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 775€ 18 273€ 12 554€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 125€ 25 783€ 3 320€ 2 958€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 721 627 € 2 175 269 € 2 733 579 € 2 677 888 € 5 244 680 € 5 254 060 € 5 899 441 € 8 021 115 € 8 112 044 € 8 485 971 €
012
A.II.1
Pozemky
268 307€ 266 022€ 266 022€ 266 022€ 553 137€ 553 137€ 293 754€ 675 096€ 760 978€ 760 978€
013
A.II.2
Stavby
233 386€ 301 240€ 370 298€ 444 883€ 2 690 503€ 2 922 750€ 3 172 514€ 5 172 566€ 5 542 755€ 5 918 921€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 134 154€ 1 550 217€ 2 097 259€ 1 315 821€ 1 511 871€ 1 649 264€ 2 197 982€ 1 852 086€ 1 714 728€ 1 801 072€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
70 908€ 377 157€ 383 002€ 127 242€ 215 958€ 321 367€ 93 583€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 872€ 57 790€ 274 005€ 106 167€ 1 667€ 19 233€ 5 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
711 330 € 1 233 279 € 3 574 189 € 6 593 804 € 5 972 514 € 1 787 447 € 1 181 406 € 502 853 € 70 368 € 43 812 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 36 432€ 73 027€ 73 027€ 69 707€ 36 513€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 486€ 3 486€ 3 486€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
113€ 773€ 773€ 773€ 773€ 1€ 661€ 661€ 661€ 660€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
142 988€ 280 970€ 2 402 230€ 2 827 938€ 5 427 469€ 1 204 866€ 857 672€ 326 724€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 639€ 6 639€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
564 909€ 948 216€ 1 167 866€ 3 761 773€ 537 466€ 542 662€ 239 921€ 102 441€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
151 217 482 € 133 096 387 € 126 015 333 € 118 287 127 € 117 359 613 € 103 721 397 € 97 648 498 € 104 700 127 € 103 111 621 € 103 391 795 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
42 458 609 € 36 359 665 € 33 223 985 € 31 502 032 € 32 192 937 € 29 631 159 € 24 186 752 € 23 935 670 € 23 846 952 € 22 652 724 €
035
B.I.1
Materiál
24 324€ 11 354€ 8 781€ 9 681€ 11 255€ 9 646€ 9 897€ 8 377€ 10 591€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
42 434 285€ 36 348 311€ 33 215 204€ 31 492 351€ 32 181 682€ 29 621 513€ 24 176 855€ 23 927 293€ 23 836 361€ 22 652 724€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
946 116 € 357 809 € 192 850 € 367 714 € 517 959 € 590 416 € 814 859 € 275 707 € 392 007 € 434 171 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
18 131€ 38 355€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
946 116€ 357 809€ 192 850€ 367 714€ 517 959€ 590 416€ 814 859€ 275 707€ 373 876€ 395 816€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
103 168 924 € 89 270 086 € 88 526 260 € 78 525 234 € 80 080 081 € 69 976 182 € 62 450 434 € 62 156 097 € 60 946 619 € 66 908 914 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
102 960 205 € 88 272 946 € 88 173 452 € 78 023 214 € 79 486 048 € 68 171 306 € 61 486 704 € 61 557 462 € 60 145 610 € 64 820 589 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
828€ 8€ 5€ 166€ 53€ 1 287€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
102 960 205€ 88 272 118€ 88 173 444€ 78 023 209€ 79 486 048€ 68 171 140€ 61 486 651€ 61 556 175€ 60 145 610€ 64 820 589€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
208 000€ 394 217€ 1 341 217€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 397€ 1 500€ 9 000€ 1 406 651€ 293 267€ 776€ 957€ 178 925€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
208 719€ 997 140€ 350 411€ 500 520€ 585 033€ 398 225€ 462 463€ 597 859€ 405 835€ 568 183€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 643 833 € 7 108 827 € 4 072 238 € 7 892 147 € 4 568 636 € 3 523 640 € 10 196 453 € 18 332 653 € 17 926 043 € 13 395 986 €
072
B.V.1.
Peniaze
26 617€ 22 157€ 30 623€ 57 374€ 28 523€ 23 493€ 17 506€ 16 446€ 33 075€ 52 546€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 617 216€ 7 086 670€ 4 041 615€ 7 834 773€ 4 540 113€ 3 500 147€ 10 178 947€ 18 316 207€ 17 892 968€ 13 343 440€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
256 447 € 224 846 € 229 038 € 309 606 € 232 418 € 162 545 € 139 608 € 145 090 € 116 738 € 77 369 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 174€ 82€ 1 083€ 2 761€ 7 065€ 495€ 47€ 183€ 337€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
251 218€ 220 440€ 223 917€ 221 858€ 212 458€ 137 659€ 123 652€ 121 794€ 91 922€ 55 944€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 055€ 4 324€ 4 038€ 87 748€ 17 199€ 17 821€ 15 461€ 23 249€ 24 633€ 21 088€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
154 991 356 € 136 835 736 € 132 682 632 € 128 038 266 € 128 964 199 € 111 016 956 € 104 911 866 € 113 397 441 € 111 437 005 € 112 027 378 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 861 619 € 53 097 043 € 50 802 466 € 48 655 284 € 46 431 496 € 44 928 349 € 45 619 054 € 68 028 610 € 66 185 866 € 68 640 966 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 € 90 290 €
082
A.I.1
Základné imanie
90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€ 90 290€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 € 168 984 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€ 168 984€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
52 837 769 € 50 543 192 € 48 396 009 € 46 172 222 € 44 669 076 € 43 091 421 € 43 091 421 € 62 426 592 € 65 481 693 € 68 330 187 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
52 837 769€ 50 543 192€ 48 396 009€ 46 172 222€ 44 669 076€ 43 091 421€ 43 091 421€ 62 426 592€ 65 481 693€ 68 330 187€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 764 576 € 2 294 577 € 2 147 183 € 2 223 788 € 1 503 146 € 1 577 654 € 2 268 359 € 5 342 744 € 444 899 € 51 505 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
96 110 015 € 81 491 128 € 80 212 391 € 77 972 271 € 81 265 962 € 65 054 521 € 57 920 397 € 44 012 461 € 44 332 822 € 42 320 667 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 081 873 € 21 066 814 € 22 046 190 € 24 033 805 € 24 032 544 € 20 025 914 € 24 327 € 80 752 € 99 943 € 98 127 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
21 000 000€ 21 000 000€ 22 000 000€ 24 000 000€ 24 000 000€ 20 000 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
69 607€ 54 548€ 33 924€ 20 009€ 18 748€ 11 428€ 5 484€ 5 879€ 7 627€ 1 161€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
12 266€ 12 266€ 12 266€ 13 796€ 13 796€ 14 486€ 18 843€ 74 873€ 92 316€ 96 966€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
70 119 815 € 51 866 065 € 50 266 432 € 48 201 335 € 49 309 358 € 42 363 423 € 57 861 568 € 43 005 345 € 42 123 215 € 38 776 974 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
62 865 855 € 46 748 745 € 46 301 172 € 45 587 264 € 46 647 981 € 38 995 491 € 41 384 773 € 39 989 573 € 40 381 524 € 37 473 237 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 400€ 7 279€ 7 560€ 10 711€ 12 240€ 18 575€ 14 609€ 315€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
62 860 455€ 46 741 466€ 46 293 612€ 45 576 553€ 46 635 741€ 38 976 916€ 41 370 164€ 39 989 258€ 40 381 524€ 37 473 237€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
270 000€ 270 000€ 270 000€ 270 000€ 270 000€ 420 000€ 63 000€ 89 040€ 26 440€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 245 271€ 2 981 477€ 1 669 328€ 838 346€ 1 137 690€ 1 863 849€ 15 898 305€ 514 774€ 769 148€ 444 183€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
468 765€ 440 568€ 420 104€ 390 320€ 349 666€ 340 173€ 292 369€ 317 206€ 281 906€ 263 205€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
284 541€ 265 732€ 256 933€ 239 716€ 214 345€ 226 360€ 183 380€ 187 444€ 172 174€ 168 119€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 984 383€ 1 158 543€ 1 347 895€ 874 689€ 671 444€ 517 550€ 102 741€ 1 933 348€ 426 294€ 401 790€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 18 232€ 3 129€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
116 355 € 113 632 € 97 813 € 60 631 € 57 560 € 65 684 € 34 502 € 46 325 € 48 391 € 42 047 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
108 705€ 107 182€ 91 363€ 55 181€ 52 110€ 60 134€ 34 502€ 46 325€ 48 391€ 42 047€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 650€ 6 450€ 6 450€ 5 450€ 5 450€ 5 550€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 791 972€ 8 444 617€ 7 801 956€ 5 676 500€ 7 866 500€ 2 599 500€ 880 039€ 2 061 273€ 3 403 519€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 019 722 € 2 247 565 € 1 667 775 € 1 410 711 € 1 266 741 € 1 034 086 € 1 372 415 € 1 356 370 € 918 317 € 1 065 745 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 013 711€ 2 241 554€ 1 652 949€ 1 403 690€ 1 252 280€ 1 016 026€ 1 367 415€ 1 356 370€ 918 317€ 1 065 745€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 011€ 6 011€ 14 826€ 7 021€ 14 461€ 18 060€ 5 000€