Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
140 299€ 78 200€ 89 595€
02
502
Spotreba energie
29 587€ 19 188€ 19 359€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
28 057€ 78 002€ 57 620€
05
512
Cestovné
133 899€ 86 595€ 31 708€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 232€ 1 366€ 499€
07
518
Ostatné služby
198 037€ 118 566€ 93 255€
08
521
Mzdové náklady
485 550€ 388 975€ 364 763€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
171 112€ 134 885€ 125 754€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
37 077€ 16 495€ 12 416€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
1 181€ 1 181€ 1 181€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 736€ 1 834€ 1 291€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
15€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
15€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
10€
24
549
Iné ostatné náklady
1 831€ 665€ 1 990€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 307€ 25 732€ 26 131€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
11 200€ 760€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 270 126€ 952 451€ 825 577€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
80€
40
602
Tržby z predaja služieb
144 179€ 156 091€ 132 864€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
98€ 91€ 81€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
150€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
825€ 70€ 20€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
80€ 35€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
20€ 265€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 257 658€ 899 852€ 792 813€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 402 780€ 1 056 678€ 925 813€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
132 654€ 104 228€ 100 236€
76
591
Daň z príjmov
3 536€ 6 518€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
129 118€ 97 710€ 100 236€